Կշր­ջա­փա­կե՞ն ՍԴ-ն

Կշր­ջա­փա­կե՞ն ՍԴ-ն
15.10.2019 | 00:32

Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը ե­րեկ ե­րե­կո­յան ո­րո­շում կա­յաց­րեց մեր­ժել Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի դի­մու­մի հի­ման վրա Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի դա­տա­վոր Հրայր Թով­մա­սյա­նի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու վե­րա­բե­րյալ գոր­ծի քն­նու­թյու­նը վա­րույթ ըն­դու­նե­լը։ Ա­վե­լի վաղ Հրայր Թով­մա­սյա­նը հայ­տա­րա­րել էր ար­ձա­կուրդ գնա­լու մա­սին։ ՍԴ դա­տա­վոր Ալ­վի­նա Գյու­լու­մյա­նը նշել էր, որ գոր­ծի քն­նու­թյան ա­նա­չա­ռու­թյունն ա­պա­հո­վե­լու նպա­տա­կով ե­րեկ և այ­սօր ՍԴ նա­խա­գահն ար­ձա­կուր­դում կլի­նի։ Իսկ ար­ձա­կուր­դում գտն­վող Թով­մա­սյանն անդ­րա­դար­ձել էր իր գույ­քի մա­սին մա­մու­լի հրա­պա­րա­կում­նե­րին, և «168.am»-ի մի­ջո­ցով փո­խան­ցել. «Ի մի­ջի այ­լոց, սո­վո­րու­թյան հա­մա­ձայն ա­մեն ինչ փն­թի է ար­ված. թվեր, տա­րի­ներ, փաս­տեր, «վրի­պակ­ներ», ո­րոնք ինձ վե­րա­բե­րող նյու­թե­րում հետևո­ղա­կա­նո­րեն բազ­մա­նում են։ Ա­ռա­ջին հար­ցը, որ գա­լիս է. ին­չու՞, ի՞նչ եք ա­նում, ին­չու՞ եք այդ­չափ փոք­րո­գի, ին­չու՞ եք այդ­քան ճղ­ճիմ, ին­չու՞ եք բո­լո­րին չա­փում ձեր ար­շի­նով։ Հաս­կա­ցե՛ք, ձե­զա­նից տար­բեր­վող մար­դիկ կան այս աշ­խար­հում ու շատ»։


Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1469

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

DiplomatRadio Mao