Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
08.11.2019 | 00:27

Մար­դու կրթ­վա­ծու­թյան ա­ռա­ջին աս­տի­ճա­նը մայ­րե­նի լեզ­վին տի­րա­պե­տելն է։ Հա­յոց լե­զուն այ­սօր բո­լոր բու­հե­րում պետք է լի­նի ա­մե­նա­պար­տա­դի­րը, իսկ հա­յոց լեզ­վի ու­սու­ցի­չը՝ ա­մե­նա­կարևոր մար­դը։ Լե­զուն է ո­րո­շում ազ­գի գո­յու­թյու­նը, կե­ցու­թյու­նը, ի­մաս­տը:


Հեն­րիկ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
ԳԱԱ թղ­թա­կից ան­դամ, ար­վես­տա­գի­տու­թյան դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր

Դիտվել է՝ 626

Մեկնաբանություններ