Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, ինչ­պես ինքն է ա­սում, կշ­տա­պի դան­դաղ

Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, ինչ­պես ինքն է ա­սում, կշ­տա­պի դան­դաղ
15.11.2019 | 01:48

Հա­յաս­տա­նի վեր­ջին շր­ջա­նի քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րից մեկն այն էր‚ որ քա­ղա­քա­կան ան­ցու­դար­ձում զգա­լիո­րեն ակ­տի­վա­ցավ ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի գոր­ծո­նը։ Սերժ Սարգ­սյա­նը‚ որ‚ իր ո­ճին հա­վա­տա­րիմ‚ կա­րո­ղա­նում է պաու­զան ձգել և խոր­հր­դա­վոր հրա­ժա­րա­կա­նից ու թավ­շյա ե­ղա­նա­կով իշ­խա­նու­թյու­նը նվի­րե­լուց հե­տո եր­կար ժա­մա­նակ չխո­սել‚ 1,5 ամս­վա ըն­թաց­քում բա­վա­կա­նին ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ է սկ­սել։ Թեև նա շա­րու­նա­կում է ինտ­րի­գը պա­հել և չբա­ցա­հայ­տել‚ թե ին­չու հո­ժա­րա­կամ ու թավ­շյա ե­ղա­նա­կով փո­խան­ցեց իշ­խա­նու­թյու­նը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին‚ այ­նուա­մե­նայ­նիվ‚ նրա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը վեր­ջին մի քա­նի շա­բաթ­նե­րի ըն­թաց­քում ցույց են տա­լիս‚ որ Սերժ Սարգ­սյա­նը փո­խել է իր մար­տա­վա­րու­թյու­նը՝ ստ­վե­րից անց­նե­լով բա­ցա­հայտ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի։


Բնա­կա­նա­բար‚ հարց է ա­ռա­ջա­նում. ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված հենց այս պա­հին ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի ակ­տի­վա­ցու­մը։ Ընդ ո­րում‚ հարց է հն­չում նաև մեկ այլ հար­թու­թյան վրա՝ ին­չո՞վ են պայ­մա­նա­վոր­ված Սերժ Սարգ­սյա­նի՝ մի­ջազ­գա­յին տար­բեր ա­տյան­ներ ներ­կա­յաց­նող գոր­ծիչ­նե­րի հետ ակ­տիվ հան­դի­պում­նե­րը։ Խոս­քը‚ մաս­նա­վո­րա­պես‚ Հա­յաս­տա­նում ԱՄՆ դես­պան Լին Թրեյ­սիի մա­սին է‚ ում հետ Սերժ Սարգ­սյա­նի ա­նակն­կալ հան­դի­պու­մը մեծ ար­ձա­գանք‚ հե­տաք­րք­րու­թյուն‚ իսկ իշ­խա­նա­կան ո­րոշ շր­ջա­նակ­նե­րի մոտ նաև խու­ճապ ա­ռա­ջաց­րեց։
Հաս­կա­նա­լու հա­մար‚ թե ին­չու հենց այս պա­հին Սերժ Սարգ­սյա­նը ո­րո­շեց վե­րա­դառ­նալ աս­պա­րեզ‚ դի­տար­կենք մի քա­նի վար­կած։ Դրան­ցից ա­ռա­ջինն այն է‚ որ ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահն այս պա­հին զբաղ­ված է ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թյամբ։ Վե­րա­դառ­նա­լով քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն‚ փոր­ձե­լով դառ­նալ լուրջ գոր­ծոն՝ նա‚ ըստ էու­թյան‚ փոր­ձում է կան­խար­գե­լել իշ­խա­նու­թյան կող­մից հնա­րա­վոր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը։ Բանն այն է‚ որ վեր­ջին շր­ջա­նում‚ նաև Սերժ Սարգ­սյա­նի շր­ջա­պա­տում‚ ակ­տի­վա­ցել են վեր­ջի­նիս հնա­րա­վոր կա­լա­նա­վոր­ման մա­սին խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րը։

Այս պա­րա­գա­յում մի բան է‚ երբ մար­դուն ձեր­բա­կա­լում են մերժ­վա­ծի կար­գա­վի­ճա­կում‚ մեկ այլ բան է‚ երբ ռեպ­րե­սիվ բնույ­թի գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ են սկս­վում քա­ղա­քա­կան դաշ­տում դե­րա­կա­տա­րում ու­նե­ցող մար­դու նկատ­մամբ։ Նշ­ված վեր­ջին պա­րա­գա­յում գոր­ծի­չը ստա­նում է հա­լա­ծյա­լի և քաղ­բան­տար­կյա­լի կար­գա­վի­ճակ‚ այ­սինքն՝ այդ­պի­սով Սերժ Սարգ­սյա­նը դառ­նում է նոր ի­րա­վի­ճա­կի հա­մար պատժ­վող գոր­ծիչ։ Ե­թե ձեր­բա­կա­լում-կա­լա­նա­վո­րու­մը լի­ներ հե­ղա­փո­խու­թյու­նից հե­տո‚ գու­ցե դի­տարկ­վեր օ­րի­նա­չափ‚ զար­գա­ցում­նե­րի տրա­մա­բա­նու­թյան շղ­թա­յում‚ այժմ‚ սա­կայն‚ երբ տևա­կան դա­դա­րից հե­տո Սերժ Սարգ­սյա­նը վե­րա­դառ­նում է ակ­տիվ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն‚ նրա նկատ­մամբ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը կա­րող են ո­րակ­վել որ­պես քա­ղա­քա­կան հա­լա­ծանք։ Ա­հա ին­չու է նա ստեղ­ծում նոր ի­րա­վի­ճակ‚ որ­տեղ ի­րեն ձեռք տա­լը բո­լո­րո­վին այլ հա­մա­տեքս­տում կա­րող է ըն­կալ­վել։


Բա­ցի այդ‚ նկա­տենք‚ որ Հա­յաս­տա­նում իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նից հե­տո ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տը մինչ օրս էլ ի­րա­կան միս ու ա­րյուն չի ստա­ցել։ Սա­կայն ժա­մա­նա­կի հետ և իշ­խա­նու­թյան վար­կա­նի­շի նվազ­մա­նը զու­գա­հեռ հա­սա­րա­կու­թյան մոտ ի­րա­կան ընդ­դի­մու­թյան ձևա­վոր­ման պա­հանջ է ա­ռա­ջա­նում։ Այ­սօր ար­դեն կա­րող ենք տես­նել‚ որ ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում լուրջ տե­ղա­շար­ժեր կան։ Ձևա­վոր­վում են նոր կու­սակ­ցու­թյուն­ներ‚ հին ու­ժերն են սկ­սում ակ­տի­վա­նալ‚ մաս­նա­վո­րա­պես‚ խոս­քը Հայ հե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թյան մա­սին է‚ որ իր ու­ժե­րը տե­ղայ­նաց­նում է եր­կու ճա­կա­տում՝ Ար­ցա­խյան հար­ցում և հոգևոր-կր­թա­կան հար­թակ­նե­րում։ ՀՅԴ հիմ­նա­կան թի­րա­խը դար­ձել է վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­մե­նա­սի­րե­լի և ա­մե­նավս­տա­հե­լի գոր­ծիչ­նե­րից մե­կը՝ Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը։ Սա‚ թերևս‚ դժ­վար թե պա­տա­հա­կան լի­նի‚ քա­նի որ Փա­շի­նյա­նի ի­րա­կան‚ վս­տա­հե­լի ու ան­դա­վա­ճան հե­նա­րա­նը‚ ո­րոնց թվում‚ ան­կաս­կած‚ նաև վե­րոն­շյալ նա­խա­րարն է‚ շատ մեծ չէ։


Այս զար­գա­ցում­նե­րի հա­մա­տեքս­տում Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան 1,5 տար­վա կրա­վո­րա­կան կեց­ված­քը կա­րող է նրան հետ գցել զար­գա­ցում­նե­րից‚ և ինչ­պես Սերժ Սարգ­սյանն է սի­րում շախ­մա­տա­յին լեզ­վով ա­սել՝ տեմպ կորց­նել։ Փաս­տո­րեն‚ ՀՀԿ-ի հա­մար ևս մեկ մար­տահ­րա­վեր է ստեղծ­վում՝ պայ­քար ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում տեղ գրա­վե­լու հա­մար։ Փաստ է‚ որ վեր­ջին մե­կու­կես տար­վա ըն­թաց­քում Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թյու­նը՝ որ­պես միաս­նա­կան քա­ղա­քա­կան‚ ինս­տի­տու­ցիո­նալ ուժ‚ գրե­թե գո­յու­թյուն չու­ներ։ Կա­յին ան­հատ­ներ‚ բա­վա­կա­նին վառ‚ կար­կա­ռուն հան­րա­պե­տա­կան­ներ‚ ո­րոնք պրո­ֆե­սիո­նալ կեր­պով հա­գել էին ընդ­դի­մադ­րի շա­պի­կը և շատ բո­վան­դա­կա­յին ե­լույթ­ներ էին ու­նե­նում‚ սա­կայն նրանք ըն­դա­մե­նը ան­հատ­ներ էին‚ չկազ­մա­կերպ­ված ուժ։ Ե­թե այժմ ար­դեն ՀՀԿ-ն չփոր­ձի գրա­վել իր դիր­քը ընդ­դի­մու­թյան մեջ‚ չի բա­ցառ­վում‚ որ նույ­նիսկ այդ դաշ­տում հայ­տն­վի լու­սանց­քում և մար­գի­նա­լաց­վի։


Պետք է նշել‚ որ հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թյանն այդ­պես էլ չհա­ջող­վեց մե­կու­կես տար­վա ըն­թաց­քում կու­սակ­ցու­թյու­նը ռեբ­րեն­դին­գի են­թար­կել‚ կա­ռուց­ված­քա­յին փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րել կա­ռույ­ցի ներ­սում։ Կու­սակ­ցու­թյու­նում լուրջ փո­փո­խու­թյուն­նե­րի խի­զա­խու­թյուն չու­նե­ցան‚ ին­չը նշա­նա­կում էր‚ որ պետք է փոխ­վեին նաև այն ան­ձինք‚ ո­րոնք ՀՀԿ-ն բե­րել-հասց­րել էին 2018 թվա­կա­նի ապ­րի­լյան կո­լապ­սին։ Տվյալ դեպ­քում խոս­քը կու­սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ­նե­րի մա­սին է։ ՀՀԿ-ին այդ­պես էլ չհա­ջող­վեց նոր դեմ­քե­րի ա­ռաջ մղել։ Տար­բեր ա­նուն­ներ էին տր­վում‚ սա­կայն «Հան­րա­պե­տա­կա­նում» ո­րո­շա­կի ինք­նա­մաք­րու­մից հե­տո այս ու­ժի ազ­դե­ցու­թյան խմ­բերն այդ­պես էլ հա­մա­ձայ­նու­թյան չե­կան նոր ա­ռաջ­նոր­դի շուրջ‚ ուս­տի Սերժ Սարգ­սյա­նին այլ ելք չէր մնում‚ քան իր դիր­քե­րում մնա­լը։ Ակն­հայտ է‚ որ ա­ռաջ­նոր­դի դե­րում մնա­լու հար­ցում վերջ­նա­կան քա­ղա­քա­կան ո­րո­շում ըն­դուն­վել է թե՛ Սերժ Սարգ­սյա­նի‚ թե՛ կու­սակ­ցու­թյան ազ­դե­ցու­թյան խմ­բե­րի կող­մից։ Այս պա­րա­գա­յում էլ գու­ցե տրա­մա­բա­նա­կան է ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի դիր­քա­վո­րու­մը նոր քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կում։


Սերժ Սարգ­սյա­նի ակ­տի­վու­թյան կարևոր կռ­վան­նե­րից մեկն այն էր‚ որ նա շա­րու­նա­կում է մնալ որ­պես մի­ջազ­գա­յին գոր­ծոն։
Սերժ Սարգ­սյա­նի հան­դի­պու­մը Լին Թրեյ­սիի հետ հատ­կան­շա­կան էր ՀՀ նախ­կին ղե­կա­վա­րի քա­ղա­քա­կան հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի տե­սան­կյու­նից։ Մաս­նա­վո­րա­պես‚ Սերժ Սարգ­սյանն ըն­դգ­ծեց‚ որ ի­րա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյունն է աշ­խար­հում շատ պե­տու­թյուն­նե­րի հա­մար լր­ջա­գույն մար­տահ­րա­վեր դար­ձած պո­պու­լիզ­մի պա­տաս­խա­նը: Եվ պա­տա­հա­կան չէ‚ որ ՀՀԿ-ն այ­սօր իր գլ­խա­վոր կար­գա­խոս­նե­րից մե­կը դարձ­րել է հենց պո­պու­լիզ­մի դեմ պայ­քա­րը։ Այս թե­զը հն­չեց­վել է նաև վեր­ջերս Ծաղ­կա­ձո­րում կա­յա­ցած ՀՀԿ մեկ այլ մի­ջո­ցառ­ման ժա­մա­նակ‚ ո­րը ֆի­նան­սա­վո­րել էր գեր­մա­նա­կան «Կոն­րադ Ա­դե­նաուեր» հայտ­նի հիմ­նադ­րա­մը։


Վե­րա­դառ­նա­լով ԱՄՆ դես­պա­նի հետ Սերժ Սարգ­սյա­նի հան­դիպ­մա­նը՝ ար­ձա­նագ­րենք‚ որ այս­տեղ ա­ռանձ­նա­պես տա­րօ­րի­նակ բան չկա։ Մի կող­մից‚ դա փո­խա­դարձ ցան­կու­թյուն­նե­րի հի­ման վրա ծն­ված հան­դի­պում էր‚ մյուս կող­մից ա­մե­րի­կյան կող­մը՝ որ­պես ո­րո­շա­կի քա­ղա­քա­կան ա­վան­դույթ­ներ ու­նե­ցող եր­կիր‚ ցույց է տա­լիս‚ որ ի­րենք աշ­խա­տե­լու են ՀՀ ամ­բողջ քա­ղա­քա­կան սպեկտ­րի հետ՝ ինչ­պես նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի օ­րոք։ Այս ա­ռու­մով ԱՄՆ դես­պա­նու­թյու­նը հաս­կաց­նում է‚ որ ի­րենց հա­մար ո­չինչ չի փոխ­վել։ Սա‚ ի­հար­կե‚ շատ ցա­վոտ ու զգա­յուն հար­ված է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին ու նրա վար­չախմ­բին‚ քա­նի որ նրանք 1,5 տա­րի է ա­մեն ինչ ա­նում են‚ որ հա­մո­զեն‚ թե Հա­յաս­տա­նում լուրջ փո­փո­խու­թյուն­ներ են կա­տար­վել՝ պատ­մու­թյան գիրկն ու­ղար­կե­լով կո­ռում­պաց­ված ռե­ժի­մը։ Սա­կայն‚ ըստ էու­թյան‚ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը հաս­կաց­նում են‚ որ ի­րենք այն­քան էլ չեն կի­սում ՀՀ նոր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի տե­սա­կե­տը։ Եվ ե­թե հա­մա­ձայն լի­նեին ՀՀ գոր­ծող ղե­կա­վա­րու­թյան հետ‚ չէին հան­դի­պի հան­ցա­գործ‚ կո­ռում­պաց­ված նախ­կին­նե­րի հետ։


ԱՄՆ դես­պան-Սերժ Սարգ­սյան հան­դիպ­ման պատ­ճառ­նե­րից մեկն էլ գու­ցե այն է‚ որ թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյան մե­խա­նի­կա­յում և խոր­հր­դա­վոր ինք­նահ­րա­ժա­րա­կա­նի ու իշ­խա­նու­թյան փո­խանց­ման սխե­մա­յում ե­ղել են նաև ար­տա­քին ե­րաշշ­խա­վոր­ներ‚ ար­տա­քին խա­ղա­ցող­ներ‚ ո­րոնք ե­րաշ­խա­վո­րել են իշ­խա­նու­թյան ա­նա­րյուն փո­խան­ցու­մը‚ և ակն­հայտ է‚ որ ա­մե­րի­կա­ցի­ներն այս­տեղ ի­րենց դե­րը խա­ղա­ցել են։ Բա­վա­կան է հի­շել Հա­յաս­տա­նում ԱՄՆ նախ­կին դես­պա­նի մա­քո­քա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թյու­նը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի և ՀՀ նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի միջև։ Չի բա­ցառ­վում‚ որ ա­մե­րի­կա­ցի­ներն էլ հենց ո­րո­շա­կի ե­րաշ­խիք­ներ են տվել Սերժ Սարգ­սյա­նին անվ­տան­գու­թյան‚ սե­փա­կա­նու­թյան վե­րա­բաշխ­ման խն­դիր­նե­րի վե­րա­բե­րյալ։ Եվ ինչ­պես տես­նում ենք‚ մինչ օրս‚ ինչ հռե­տո­րա­բա­նու­թյուն էլ Փա­շի­նյանն օգ­տա­գոր­ծի‚ գոր­ծը Սերժ Սարգ­սյա­նին ու նրա ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին կար­ծես թե չի հաս­նում։ Կա­լա­նա­վոր­ված է միայն Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նը‚ նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի տար­բեր գոր­ծիչ­ներ‚ Սերժ Սարգ­սյա­նի մո­տիկ և հե­ռա­վոր ազ­գա­կան­նե­րի նկատ­մամբ քրեա­կան գոր­ծեր են շր­ջա­նառ­վում‚ սա­կայն չգի­տես ինչ­պես‚ նրանք Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րից դուրս են հայ­տն­վում։


Կարևոր գոր­ծոն է նաև այն‚ որ Սերժ Սարգ­սյա­նը՝ որ­պես ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի եր­կա­րա­մյա գոր­ծըն­կեր‚ բա­վա­կա­նին կան­խա­տե­սե­լի և ինչ-որ տեղ վս­տա­հե­լի գոր­ծիչ էր‚ և ի­րենք գնա­հա­տում են դա‚ հաս­կա­նում են‚ որ Սերժ Սարգ­սյա­նի լուրջ ազ­դե­ցու­թյու­նը հա­յաս­տա­նյան ներ­քին քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի վրա շա­րու­նա­կում է մնալ։ Եվ այ­սօր ինչ ա­նում է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը‚ թերևս‚ Սերժ Սարգ­սյա­նի սկ­սած գոր­ծի շա­րու­նա­կու­թյունն է։ Ըստ էու­թյան‚ հա­մա­կար­գա­յին փո­փո­խու­թյուն չկա։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի այ­սօր­վա իշ­խա­նու­թյու­նը Սերժ Սարգ­սյա­նի իշ­խա­նու­թյան ի­րա­վա­հա­ջորդն է։


Դի­տար­կե­լով ՀՀԿ վեր­ջին քայ­լե­րը՝ կա­րե­լի է ա­սել‚ որ հան­րա­պե­տա­կան­նե­րի կա­պերն արևմտյան շր­ջա­նակ­նե­րի հետ շատ ա­վե­լի սերտ են‚ քան ռու­սա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի հետ։ Նույն «Կոն­րադ Ա­դե­նաուեր» հիմ­նադ­րա­մը‚ որ ֆի­նան­սա­վո­րում է ՀՀԿ նա­խագ­ծե­րը‚ այ­սօր Եվ­րո­պա­յի ա­մե­նաազ­դե­ցիկ երկ­րի՝ Գեր­մա­նիա­յի իշ­խող կու­սակ­ցու­թյան հետ սերտ կապ ու­նե­ցող կա­ռույց է։ Ի վեր­ջո‚ հի­շենք‚ որ նույն Սերժ Սարգ­սյա­նի օ­րոք է ստո­րագր­վել ԵՄ-ի հետ հա­մա­պար­փակ և ընդ­լայն­ված գոր­ծըն­կե­րու­թյան հա­մա­ձայ­նա­գի­րը‚ և ե­թե հնա­րա­վոր լի­ներ‚ կս­տո­րագր­վեր նաև ա­սո­ցաց­ման պայ­մա­նա­գի­րը‚ պար­զա­պես Սերժ Սարգ­սյա­նի ռե­սուրս­նե­րը չբա­վա­րա­րե­ցին Ռու­սաս­տա­նից տա­րան­ջատ­վե­լու հա­մար։ Սրա­նից բխում է նաև այն‚ որ ռու­սա­կան կող­մը բա­վա­կա­նին սառն է վե­րա­բեր­վում Սերժ Սարգ­սյա­նին։ Նրանք հաս­կա­նում են‚ որ իշ­խա­նա­փո­խու­թյուն կոչ­վա­ծը չի ե­ղել ա­ռանց Սերժ Սարգ­սյա­նի մաս­նակ­ցու­թյան։ Եվ ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ՝ ա­ռանց հա­մա­ձայ­նեց­նե­լու ռուս­նե­րի հետ։ ՈՒ չի բա­ցառ­վում‚ որ դա է պատ­ճա­ռը‚ որ ՌԴ-ն բա­վա­կա­նին սառն է վե­րա­բեր­վում ՀՀԿ-ին և շատ տաք՝ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նին։


Թե որ­քա­նով Սերժ Սարգ­սյա­նին կհա­ջող­վի պա­հել ակ­տի­վու­թյու­նը և ար­դյունք­ներ գրան­ցել‚ պայ­մա­նա­վոր­ված է լի­նե­լու ըն­տր­ված մար­տա­վա­րու­թյու­նից։ Ըստ ո­րոշ վեր­լու­ծա­բան­նե­րի‚ ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի գե­րակ­տի­վա­ցու­մը‚ այ­նուա­մե­նայ­նիվ‚ գու­ցե դի­տարկ­վի որ­պես ֆալս­տարտ։ Նախ­կին ի­րա­կա­նու­թյան վե­րա­բե­րյալ հի­շո­ղու­թյուն­ներն այն­քան թարմ են‚ և այն­քան կարճ ժա­մա­նակ է ան­ցել‚ որ ա­վե­լորդ ակ­տի­վու­թյու­նը կա­րող է ժա­մա­նա­կավ­րեպ դառ­նալ։ Սա­կայն չի բա­ցառ­վում‚ որ Սերժ Սարգ­սյա­նը‚ լի­նե­լով փորձ­ված քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ‚ ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ‚ ինչ­պես ինքն է ա­սում‚ կշ­տա­պի դան­դաղ։


Ա­րամ Վ. ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1500

Մեկնաբանություններ