Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

«Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ ստաց­վում է, որ մե­ղա­վո­րը Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա՞նն է»

«Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ ստաց­վում է, որ մե­ղա­վո­րը Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա՞նն է»
29.11.2019 | 02:12
Ի­րա­կա­նու­թյան մեջ մի շարք քրեա­կան գոր­ծե­րում քա­ղա­քա­կան պատ­վերն է գոր­ծում, այլ ոչ թե ի­րա­վուն­քը կամ օ­րեն­քի գե­րա­կա­յու­թյու­նը: «Պե­տա­կա­նու­թյուն և ար­ժե­հա­մա­կարգ. մար­տահ­րա­վեր­ներ և ա­նե­լիք­ներ» խո­րագ­րով խոր­հր­դա­ժո­ղո­վի ժա­մա­նակ նման տե­սա­կետ հայտ­նեց ՀՅԴ ԳՄ ան­դամ Արծ­վիկ Մի­նա­սյա­նը՝ անդ­րադառ­նա­լով կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի այն հայ­տա­րա­րու­թյա­նը, թե կո­ռուպ­ցիոն գոր­ծե­րով է լց­նե­լու այն դա­տարկ արկ­ղե­րը, ո­րոնք ՀՅԴ-ա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րը տա­րել էին Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նին, որ­պես­զի ի­րե­րը հա­վա­քի և հե­ռա­նա:
«Ե­թե Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի տրա­մա­բա­նու­թյամբ շարժ­վենք, ա­պա առն­վազն այն հայտ­նի, հն­չեղ քրեա­կան գոր­ծե­րը, ո­րոնք այ­սօր կան և հա­րուց­վել են այս իշ­խա­նու­թյան ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում, ու­րեմն պա­տաս­խա­նա­տու պետք է լի­նեն նրանց նշա­նա­կող­նե­րը կամ ան­մի­ջա­կան ղե­կա­վար­նե­րը: Հի­մա ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ո­լոր­տում փոխ­նա­խա­րա­րին ա­ռա­ջադ­րում են մե­ղադ­րանք՝ հար­գե­լով ան­մե­ղու­թյան կան­խա­վար­կա­ծը: Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի տրա­մա­բա­նու­թյամբ ստաց­վում է, որ մե­ղա­վո­րը Նի­կոլ Փա­շի­նյա՞նն է: Մենք այդ տրա­մա­բա­նու­թյամբ չենք շարժ­վում, մենք հաս­կա­նում ենք, որ յու­րա­քան­չյուր հան­ցա­գոր­ծու­թյուն ու­նի կոնկ­րետ հաս­ցեա­տեր, կոնկ­րետ մի­ջա­վայր և կոնկ­րետ հան­ցա­կազմ՝ իր օ­բյեկ­տիվ և սու­բյեկ­տիվ կող­մե­րով: Ար­դար դա­տաքն­նու­թյունն է, որ պետք է պար­զի ան­ձի մե­ղա­վո­րու­թյու­նը: ՈՒ­րեմն Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի այդ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը, ոչ այլ ինչ է, ե­թե ոչ քա­ղա­քա­կան բարձր պաշ­տոն զբա­ղեց­րած ան­ձի գի­տակ­ցու­թյուն»,- ա­սում է ՀՅԴ-ա­կա­նը:
Նշենք, որ խոր­հր­դա­ժո­ղո­վին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թյունն էին բե­րել բու­հա­կան և ա­կա­դե­միա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան միու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ա­ռան­ձին մտա­վո­րա­կան­ներ և քա­ղա­քա­գետ­ներ, որ քն­նարկ­վե­ցին ազ­գա­յին պե­տա­կա­նու­թյա­նը, կր­թա­կան, մշա­կու­թա­յին և լեզ­վա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն­նե­րին առ­նչ­վող հար­ցեր: Նա­խա­ձեռ­նող խում­բը նպա­տակ ու­նի քն­նար­կում­նե­րը դարձ­նելու շա­րու­նա­կա­կան՝ ար­ծար­ծե­լու և արժևո­րե­լու հան­րու­թյա­նը հու­զող հոգևոր ու մշա­կու­թա­յին խն­դիր­նե­րը:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3035

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ