Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Հե­տապն­դող­նե­րի մղ­ձա­վան­ջա­յին տու­րը

Հե­տապն­դող­նե­րի մղ­ձա­վան­ջա­յին տու­րը
03.12.2019 | 03:16

Անկեղծ լի­նենք. որ­քան էլ եվ­րո­պա­կան մյուս գե­րա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րը նույն­պես ան­մասն չմ­նա­ցին ա­նակն­կալ­նե­րից, այ­դու­հան­դերձ սույն վեր­նա­գի­րը գե­րա­զան­ցա­պես հղաց­ված էր պրե­միեր լի­գան ներ­կա­յաց­նող թի­մե­րի առն­չու­թ­յամբ՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով մե­դալ­նե­րի հա­մար պայ­քա­րում տու­րում «Չել­սիի» ամ­բող­ջա­կան ու «Ման­չեստր Սի­թիի» մաս­նա­կի ձա­խո­ղում­նե­րը։ Սա­կայն ամ­բողջ հարցն այն էր, որ այս զույ­գին միա­նա­լու (վատ ա­ռու­մով միա­նա­լու) բո­լոր շան­սերն ու­ներ և «Լես­տե­րը», թիմ, ո­րը մինչև 68-րդ րո­պեն նույն­պես գնում էր խո­տոր ճա­մա­պար­հով ու, ի բա­րե­բախ­տու­թ­յուն սե­փա­կան երկր­պա­գու­նե­րի, ոչ միայն խու­սա­փեց վատ­թա­րա­գույ­նից, այլև կա­րո­ղա­ցավ ա­ռա­վե­լա­գույ­նը կոր­զել։

ԱՆԳ­ԼԻԱ
«Նյու­քաս­լի» հետ պայ­քա­րում եր­կու ան­գամ ա­ռաջ անց­նե­լով հաշ­վի մեջ՝ «Ման­չեստր Սի­թին» այդ­պես էլ չկա­րո­ղա­ցավ ե­րեք միա­վոր խլել տան­տե­րե­րից, ին­չը նշա­նա­կեց, որ չեմ­պիո­նու­թյան հա­մար պայ­քա­րում «քա­ղա­քաբ­նակ­նե­րը» գնա­լով ա­վե­լի ու ա­վե­լի զգա­լիո­րեն են հետ մնում «Լի­վեր­պու­լից», ո­րը սուս-փուս հաղ­թա­կան իր երթն ան­վեր­ջո­րեն շա­րու­նա­կե­լու գոր­ծին է (հյուր ժա­մա­նած «Բրայ­տո­նին» պար­տու­թյան է մատ­նել 2:1 հաշ­վով)` ու­նե­ցած 40 միա­վո­րով Խո­սեպ Գվար­դիո­լա­յի սա­նե­րին գե­րա­զան­ցե­լով 11 նի­շով։
Ա­նակն­կալ թե ոչ, սե­փա­կան հար­կի տակ «Չել­սին» նվա­զա­գույն հաշ­վով զի­ջեց «Վեստ Հե­մին»՝ երկ­րորդ տուրն ա­նընդ­մեջ մնա­լով ու­նե­ցած 26 միա­վո­րի վրա։ Ճիշտ է, այս պար­տու­թյուն­նե­րը դեռևս ոչն­չով չեն սպառ­նում մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում «ազն­վա­կան­նե­րի» ու­նե­ցած չոր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նին, սա­կայն մե­դալ­նե­րի հա­մար պայ­քա­րում նրանք ար­դեն սկ­սում են հետ մնալ հիմ­նա­կան մր­ցա­կից­նե­րից։ Ա­ռա­ջա­տա­րին հե­տապն­դող­նե­րից փաս­տո­րեն միակ հա­ջո­ղա­կը ե­ղավ «Լես­տե­րը», որն «Է­վեր­տո­նի» հետ մր­ցակ­ցու­թյու­նում նախ կա­րո­ղա­ցավ հա­վա­սա­րեց­նել հա­շի­վը, ա­պա հա­վե­լյալ ժա­մա­նա­կում խփել ե­րեք միա­վոր բե­րած գո­լը՝ 2։1։ Այս հաղ­թա­նա­կը լես­տեր­ցի­նե­րին 32 միա­վո­րով հա­նեց մա­քուր երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կան։
Այս­տեղ մի փոք­րիկ նյուանս մատ­նան­շենք, նոր գնանք ա­ռաջ։ Զար­գա­ցում­նե­րում խո­րա­նա­լու ա­ռանձ­նա­պես ցան­կու­թյուն չու­նե­ցող ըն­թեր­ցո­ղը կա­րող է հարց­նել, թե «Լի­վեր­պու­լից» միա­վոր­նե­րով ա­մե­նա­քիչ հետ մնա­ցո­ղին ին­չու ենք հի­շա­տա­կում «Ման­չեստր Սի­թիից» հե­տո։ Բանն այն է, որ մեր խո­րին հա­մոզ­մամբ երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կան դուրս գա­լու, ոս­կե մե­դալ­նե­րի հա­մար Կլո­պի սա­նե­րին ձեռ­նոց նե­տե­լու ա­մե­նա­մեծ հա­վա­նա­կա­նու­թյու­նը քա­ղա­քաբ­նակ­նե­րինն է, դրա հա­մար էլ պահ­պան­վել է ներ­կա­յաց­ման այս հեր­թա­կա­նու­թյու­նը։
Ժո­զե Մոու­րի­նիո­յի թեթև ձե­ռամբ «Տո­տեն­հեմն» ա­ռաջ­նու­թյու­նում տա­րավ երկ­րորդ ա­նընդ­մեջ հաղ­թա­նա­կը (հյու­րըն­կա­լե­լիս 3։2 հաշ­վով պար­տու­թյան է մատ­նել «Բոռն­մու­տին». ի դեպ, նա­խորդ հան­դի­պումն էլ է շա­հել նույն հաշ­վով) ու 20 միա­վո­րով մաս կազ­մեց ա­ռա­ջին հն­գյա­կի։ Նկա­տենք, որ նույն­քան միա­վոր է վաս­տա­կել նաև «Վուլ­վեր­հեմպ­տո­նը»։
ԻՍ­ՊԱ­ՆԻԱ
Լա լի­գա­յի երկ­րորդ, եր­րորդ, չոր­րորդ և հին­գե­րորդ հո­րի­զո­նա­կան­նե­րը զբա­ղեց­նող Մադ­րի­դի «Ռեա­լը» (ար­տագ­նա հան­դի­պու­մում 2։1 հաշ­վով հաղ­թել է «Ա­լա­վե­սին»), «Սևի­լիան» (տնա­յին դի­մա­կա­յու­թյու­նում նվա­զա­գույն հաշ­վով ա­ռա­վե­լու­թյան է հա­սել «Լե­գա­նե­սի» նկատ­մամբ), «Ռեալ Սո­սիե­դա­դը» (հյու­րըն­կա­լե­լիս 4։1 հաշ­վով ջախ­ջա­խել է «Էյ­բա­րին») ու հյուր ժա­մա­նած «Գրա­նա­դա­յին» եր­կու ան­պա­տաս­խան գն­դա­կի ա­ռա­վե­լու­թյամբ հաղ­թած «Աթ­լե­տի­կը» գոր­ծը բա­րեխղ­ճո­րեն ա­րա­ծի հո­գե­բա­նու­թյամբ սպա­սում էին, թե ինչ հան­գու­ցա­լու­ծում կու­նե­նա Մադ­րի­դի «Աթ­լե­տի­կո»-«Բար­սե­լոն» դի­մա­կա­յու­թյու­նը ու ինչ տե­ղա­շար­ժեր կա­նի մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կի ա­ռա­ջին վե­ցյա­կում։
Միան­գա­մից ա­սենք, որ ստաց­վեց ա­ռանձ­նա­կի գե­ղեց­կու­թյան խաղ ու ընդ­հուպ այն աս­տի­ճա­նի հա­վա­սար, որ ան­կախ նա­խընտ­րու­թյուն-նա­խա­պատ­վու­թյու­նիցդ ու­զում էիր, որ հան­դի­պումն այդ հա­վա­սար ար­դյուն­քով էլ ա­վարտ­վեր, թե­պետ այն կա­րող էր ի վնաս լի­նել սի­րե­լի թի­միդ։ Բարձր գնա­հա­տա­կան տա­լով խա­ղա­դաշ­տում ե­ղած բո­լոր ֆուտ­բո­լիստ­նե­րին, շեշ­տե­լով նրանց անմ­նա­ցորդ տր­վե­լը խա­ղին, այ­դու­հան­դերձ ա­ռանձ­նա­կի պի­տի նշել դար­պա­սա­պահ­նե­րին, ով­քեր ցու­ցադ­րե­ցին բա­ցա­ռիկ հու­սա­լի խաղ։ Խա­ղի ողջ ըն­թացքն ա­ռար­կայ­նո­րեն վկա­յում էր այն մա­սին, թե «Աթ­լե­տի­կոն» որ­քան հիմ­նա­վո­րա­պես էր պատ­րաստ­վել դրան ու մաս­նա­վո­րա­պես կա­րո­ղա­ցել էր գտ­նել Մե­սիի հա­կա­խա­ղը՝ չտա­լով ա­զատ գոր­ծե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն։ Ա­մեն ինչ այդ­պես էլ գնում էր հան­դիպ­ման ոչ-ո­քիի հան­գու­ցա­լուծ­ման, մինչև որ վրա հա­սավ ճա­կա­տագ­րա­կան պա­հը։ Ողջ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում հու­սա­լիո­րեն փա­կե­լով Մե­սիին՝ մադ­րիդ­ցի­ներն այ­նուա­մե­նայ­նիվ մի ակն­թարթ, չէ, աչ­քա­թող էլ չէ, ըն­դա­մե­նը մի ակն­թարթ ու­շա­ցան, ու ֆուտ­բո­լի կա­խար­դի կա­խար­դա­կան ձախն ա­րեց ի­րե­նը։ Նաև այս կար­գի ֆուտ­բոլ դի­տե­լուց հե­տո է, որ ինքդ քեզ հա­մար հեր­թա­կան ան­գամ փաս­տում ես՝ կան հրա­շա­լի ֆուտ­բո­լիստ­ներ, սա­կայն լու­սաստ­ղը մեկն է՝ Մե­սի ա­նու­նով անկ­րկ­նե­լին, ա­ներևա­կա­յե­լին, ու որ «Բար­սե­լո­նը» բա­ցա­ռիկ եր­ջա­նիկ թիմ է նման մե­ծու­թյան ֆուտ­բո­լիստ ու­նե­նա­լու հա­մար։ Ի լրումն Մե­սիի վե­րա­բե­րյալ թե­մա­յի, ա­սենք, որ «Վան­դա Մետ­րո­պո­լի­տա­նո» մար­զա­դաշ­տում «Աթ­լե­տի­կո­յի» դար­պա­սը ար­գեն­տի­նա­ցին ա­ռա­ջին ան­գամ գրա­վեց, իսկ ընդ­հա­նուր առ­մամբ նա լա լի­գա­յում գոլ է խփել 38 մար­զա­դաշ­տում, ին­չը ռե­կոր­դա­յին ցու­ցա­նիշ է:
Այս հաղ­թա­նա­կից հե­տո կա­տա­լո­նյան ա­կում­բը 31 միա­վո­րով ան­խախտ պա­հեց ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նը։ Նույն­քան միա­վոր ու­նի և «ար­քա­յա­կա­նը»։ Եր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում ան­դա­լու­զա­կան «Սևի­լիան» է՝ 30 միա­վոր։ «Աթ­լե­տի­կոն» մնաց 25 միա­վո­րով, նրա­նից մեկ միա­վոր ա­վե­լի են վաս­տա­կել «Ռեալ Սո­սիե­դադն» ու «Աթ­լե­տի­կը»։
ԳԵՐ­ՄԱ­ՆԻԱ
Սկ­սենք նրա­նից, որ նա­խորդ տու­րում Պա­դեր­բոռ­նից» կրած պար­տու­թյու­նից ա­րագ դա­սեր քա­ղեց Մյոն­խենգ­լադ­բա­խի «Բո­րու­սիան» ու ողջ կուժն ու կու­լան ջար­դեց ա­ռա­ջին վե­ցյա­կում գտն­վող «Ֆրայ­բուր­գի» գլ­խին՝ պար­տու­թյան մատ­նե­լով 4։2 տպա­վո­րիչ հաշ­վով։ Հաղ­թա­նակն այս 28 միա­վո­րով նրա հա­մար ամ­րագ­րեց բուն­դես­լի­գա­յի ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նը, իսկ ա­հա 22 միա­վոր ու­նե­ցող «Ֆրայ­բուր­գը» կա­րող էր դուրս մղ­վել ա­ռա­ջին վե­ցյա­կից, ե­թե «Վոլ­ֆս­բուր­գը» հաղ­թա­նա­կով ա­վար­տեր տնա­յին հան­դի­պու­մը «Վեր­դե­րի» հետ։ Գեր­մա­նա­կան «գայ­լե­րին» դա չհա­ջող­վեց ա­նել (զի­ջել են 2։3 հաշ­վով)։
Սա­կայն չնա­յած ողջ դրա­մա­տիզ­մին, «Բո­րու­սիա»-«Ֆրայ­բուրգ» դի­մա­կա­յու­թյա­նը չէր վի­ճակ­ված լի­նե­լու տու­րի թիվ մեկ հան­դի­պու­մը։ Սե­փա­կան հար­կի տակ տա­րօ­րի­նա­կո­րեն պար­տու­թյուն կրեց «Բա­վա­րիան», ու այդ ա­նակն­կա­լը նրան մա­տու­ցո­ղը «Բա­յերն» էր՝ 1։2։
ՈՒմ հա­մար բա­րե­բախ­տա­բար, ում հա­մար էլ դժ­բախ­տա­բար տու­րում այս­տեղ այլ ա­նակն­կալ­ներ չե­ղան։ Հյու­րըն­կալ­վե­լիս «Լայպ­ցի­գը» 3։2 հաշ­վով պար­տու­թյան է մատ­նել մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կը եզ­րա­փա­կող «Պա­դեր­բոռ­նին», ու ցավն այն է, որ այս թի­մը այն­պես էլ չէ, որ ա­նա­տամ պայ­քա­րում է տա­նուլ տա­լիս։ «Լայպ­ցի­գը» 27 միա­վո­րով հա­ջոր­դում է Մյոն­խենգ­լադ­բա­խի «Բո­րու­սիա­յին»՝ հետ մնա­լով ըն­դա­մե­նը մեկ նի­շով։
Իր հեր­թին նրա­նից եր­կու միա­վո­րով է հետ մնում «Շալ­կեն», ո­րը սե­փա­կան հար­կի տակ հաղ­թա­նակ է տո­նել Բեռ­լի­նի «Ու­նիո­նի» նկատ­մամբ՝ 2։1։
Նույն­պի­սի հա­շիվ է գրանց­վել նաև «Հեր­տա»-Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա» դի­մա­կա­յու­թյու­նում, միայն թե հօ­գուտ հյու­րե­րի։ Վեր­ջինս հին­գե­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում է, ու­նի 23 միա­վոր։
Ի­ՏԱ­ԼԻԱ
Երկ­րորդ տաս­նյա­կից այդ­պես էլ վեր նա­յե­լու զո­րու­թյուն չու­նե­ցող «Սա­սուո­լո­յին» հյու­րըն­կա­լած երկ­րի գոր­ծող չեմ­պիո­նը՝ «Յու­վեն­տու­սը», չկա­րո­ղա­ցավ մեկ միա­վո­րից ա­վե­լի կոր­զել հա­մառ հյու­րե­րից, իսկ սա մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում բե­րեց ա­ռա­ջա­տա­րի փո­փո­խու­թյան, քա­նի որ «ծեր սի­նյո­րա­յին» մինչ այդ ըն­դա­մե­նը մեկ միա­վո­րով զի­ջող «Ին­տերն» ա­ղյու­սա­կը եզ­րա­փա­կող ՍՊԱԼ-ի հետ հան­դի­պու­մում վաս­տա­կեց 3 միա­վոր (2։1) ու 37 միա­վո­րով ստանձ­նեց սկու­դե­տեի ա­ռա­ջա­տա­րու­թյու­նը։
Տու­րը հա­ջո­ղակ ե­ղավ նաև ա­ռա­ջին ե­ռյա­կը եզ­րա­փա­կող «Լա­ցիո­յի» հա­մար։ Նրա մր­ցա­կիցն էր Հռոմ ժա­մա­նած «ՈՒ­դի­նե­զեն»՝ 3։0։ Նկա­տենք, որ «Ին­տե­րի» օ­րի­նա­կով «Լա­ցիոն» էլ, ո­րի ան­վան դի­մաց 28 միա­վոր է, վեր­ջին հինգ խա­ղում միայն հաղ­թա­նակ­ներ է ար­ձա­նագ­րել։
Սկու­դե­տեի չոր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում է Հեն­րիխ Մխի­թա­րյա­նի պատ­ճա­ռով հայ ֆուտ­բո­լա­սե­րի հա­մար բա­ցա­ռիկ հե­տաք­րք­րու­թյուն ներ­կա­յաց­նող «Ռո­ման», ո­րը հյուր էր գնա­ցել «Վե­րո­նա­յին»։ Հան­դի­պումն այդ ա­վարտ­վել է ի­տա­լա­կան «գայ­լե­րի» հաղ­թա­նա­կով, 3։1 հաշ­վով, վնաս­ված­քի պատ­ճա­ռով եր­կա­րատև ընդ­մի­ջու­մից հե­տո ա­ռա­ջին ան­գամ խա­ղա­դաշտ է ե­լել Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի ա­վագն ու դար­ձել գո­լի հե­ղի­նակ, ին­չի հա­մար շնոր­հա­վո­րում ենք բո­լո­րիս։
Հաղ­թա­նա­կի դեպ­քում «Ռո­մա­յի» օ­րի­նա­կով 28 միա­վո­րի տեր կա­րող էր դառ­նալ ե­րեկ ե­րե­կո­յան մր­ցաս­պա­րեզ մտած «Կա­լյա­րին»՝ «Սամպ­դո­րիա­յի» հետ խա­ղում։ Իսկ ա­ռա­ջին վե­ցյա­կը 25 միա­վո­րով եզ­րա­փա­կում է «Բրե­շիա­յին» հյուր գնա­ցած ու ե­րեք ան­պա­տաս­խան գն­դա­կի ա­ռա­վե­լու­թյամբ պար­տու­թյան մատ­նած «Ա­տա­լան­տան»։
Ի­տա­լա­կան թե­ման ա­վար­տենք «Նա­պո­լիի» մա­սին հի­շա­տա­կու­մով: Վեր­ջին հինգ խա­ղում նեա­պոլ­ցի­նե­րը կրե­ցին երկ­րորդ պար­տու­թյու­նը (սե­փա­կան հար­կի տակ 1:2 հաշ­վով զի­ջել են «Բո­լո­նիա­յին»), իսկ ընդ­հա­նուր առ­մամբ այդ հինգ խա­ղում վաս­տա­կել են… 3 միա­վոր: Ակն­հայտ է, որ այս թի­մում խոր­քա­յին գոր­ծըն­թաց­ներ են, ու ա­մեն ինչ տա­նում է Կառ­լո Ան­չե­լո­տիի պաշ­տո­նանկ­մա­նը, ե­թե, ի­հար­կե, ա­կում­բի ղե­կա­վա­րու­թյան նյար­դե­րը պող­պա­տից չեն:
ՖՐԱՆ­ՍԻԱ
Վեր­ջին չորս հան­դի­պու­մը հաղ­թա­նա­կով ա­վար­տած «Մար­սե­լը» («Բրես­տի» հետ տու­րի հան­դի­պումն ա­վար­տել է 2։1 հաշ­վով) վս­տա­հո­րեն տեղ է գտել ա­ռաջ­նու­թյան երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում ու ար­դեն չորս նի­շով է ա­ռաջ Նից­ցա ան­հա­ջող ճամ­փոր­դու­թյուն ու­նե­ցած, այդ­պես էլ 24 միա­վո­րով մնա­ցած «Ան­ժից» (տե­ղի հա­մա­նուն թի­մին զի­ջել է 1։3 հաշ­վով)։ Վեր­ջի­նիս ընդ­հուպ մո­տե­ցել է մեր հայ­րե­նակ­ցի գլ­խա­վո­րած, «Ա­միե­նի» հետ գո­լա­ռատ հան­դի­պում անց­կաց­րած «Մոն­պե­լիեն»՝ 4։2։ Այն «Ան­ժից» հետ է մնում ըն­դա­մե­նը մեկ նի­շով։ 23 միա­վոր է նաև «Բոր­դո­յի» ու «Նան­տի» ան­վան դի­մաց, ո­րոնք լրա­ցու­ցիչ գոր­ծա­կից­նե­րի պատ­ճա­ռով հա­ջոր­դում են «Մոն­պե­լիեին»։ Ա­ռա­ջինն ար­տագ­նա­յում ոչ-ո­քի է խա­ղա­ցել «Ռեյմ­սի» հետ՝ խա­ղա­վար­տին մոտ ձեռ­քից բաց թող­նե­լով հաղ­թա­նա­կը՝ 1։1, երկ­րոր­դը սե­փա­կան հար­կի տակ գե­րա­զան­ցել է «Թու­լու­զին»՝ 2։1։
Ինչ վե­րա­բե­րում է դի­վի­զիո­նի ա­նա­ռար­կե­լի ա­ռա­ջա­տա­րին՝ երկ­րի գոր­ծող չեմ­պիոն «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նին», «Մո­նա­կո­յի» հետ նրա հան­դի­պու­մը հե­տաձգ­վել է։
Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱՆ­ՅԱ­Ն

Դիտվել է՝ 2185

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ