«Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիան չի վա­վե­րաց­վե­լու, դա մենք թույլ չենք տա»

«Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիան չի վա­վե­րաց­վե­լու, դա մենք թույլ չենք տա»
13.12.2019 | 00:22

«Ի­րա­տե­սի» հար­ցե­րին պա­տաս­խա­նում է «Հան­րա­յին վե­րահս­կո­ղու­թյան կենտ­րոն» ՀԿ-ի նա­խա­գահ ԲԱԲ­ԿԵՆ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱ­ՆԸ:

-«Երևա­նի պաշտ­պա­նու­թյան ճա­կատ», հի­մա` «Հան­րա­յին վե­րահս­կո­ղու­թյան կենտ­րոն», ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված գոր­ծու­նեու­թյան ուղ­ղու­թյան փո­փո­խու­թյու­նը։
-Չէի ա­սի, թե գոր­ծու­նեու­թյան ուղ­ղու­թյան փո­փո­խու­թյուն է տե­ղի ու­նե­ցել, հա­կա­ռա­կը, տե­ղի է ու­նե­ցել գոր­ծու­նեու­թյան ընդ­լայ­նում, և բա­ռա­ցիո­րեն մի քա­նի օր ա­ռաջ պե­տա­կան գրան­ցում ստա­ցած ՀՎԿ ՀԿ-ն զբաղ­վե­լու է ոչ միայն Երևա­նի, այլև մար­զե­րի խն­դիր­նե­րով։ Ա­նե­լիք­նե­րը շատ են՝ հաշ­վի առ­նե­լով նոր ի­րա­վի­ճա­կը, երբ նախ­կի­նում հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծու­նեու­թյամբ զբաղ­վող բազ­մա­թիվ ան­ձինք այ­սօր հայ­տն­վել են պե­տա­կան տար­բեր պաշ­տոն­նե­րում և կրկ­նում են այն սխալ­նե­րը, ին­չի հա­մար ժա­մա­նա­կին մե­ղադ­րում էին նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին։ Փաս­տո­րեն, հա­սա­րա­կա­կան դաշ­տը հիմ­նա­կա­նում դա­տարկ է, չկա ի­րա­կան հան­րա­յին վե­րահս­կո­ղու­թյուն, պե­տու­թյուն-քաղ­հա­սա­րա­կու­թյուն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն, հա­սա­րա­կու­թյան ձայ­նը լսե­լի չէ, և, որ­պես հետևանք, տես­նում ենք, թե ինչ­պես են պե­տա­կան ու հա­մայն­քա­յին բյու­ջե­նե­րից զգա­լի մի­ջոց­ներ մսխ­վում տա­րա­տե­սակ պարգևավ­ճար­նե­րի, ճո­խու­թյուն­նե­րի և այլ քմա­հա­ճույք­նե­րի վրա։ Ո՞վ պետք է վե­րահս­կի և թույլ չտա թվար­կածս վատ­նում­նե­րը. Սո­րո­սից ֆի­նան­սա­վոր­վող ՀԿ-նե՞­րը, ո­րոնց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն այ­սօր պաշ­տոն­ներ են զբա­ղեց­նում, ի­հար­կե ոչ։ Նշածս կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներն այժմ ա­վե­լի շատ գործ ա­նե­լու ի­մի­տա­ցիա­յով են զբաղ­ված, քան թե խն­դիր­նե­րի վեր­հան­մամբ և ա­ռա­ջարկ­ներ ներ­կա­յաց­նե­լով, ի­րենք ի­րենց դեմ հո չե՞ն պայ­քա­րե­լու։ Ակն­հայտ է, որ հայ­տն­վել ենք ա­մե­նա­թո­ղու­թյան ի­րա­վի­ճա­կում, ին­չի դեմն առ­նել է պետք։
-Ինչ­պես՞:
-Շատ պարզ. ու­սում­նա­սի­րե­լու և վեր ենք հա­նե­լու խն­դիր­նե­րը՝ հե­տա­մուտ լի­նե­լով դրանց թե­կուզ ոչ ամ­բող­ջա­կան լուծ­մա­նը։ Ար­դեն ներ­կա­յաց­րել ենք Երևա­նի քա­ղա­քա­պետ Հայկ Մա­րու­թյա­նի գոր­ծու­նեու­թյան 11 ա­միս­նե­րի այ­լընտ­րան­քա­յին հաշ­վետ­վու­թյու­նը, ո­րը կազմ­ված էր Մա­րու­թյա­նի նա­խընտ­րա­կան խոս­տում­նե­րի և Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նից ստաց­ված պաշ­տո­նա­կան հար­ցում­նե­րի պա­տաս­խան­նե­րի հի­ման վրա։ Հա­մադ­րե­լով նա­խընտ­րա­կան խոս­տում­նե­րը և կա­տար­ված չն­չին աշ­խա­տանք­նե­րը՝ քա­ղա­քա­պե­տին հի­շեց­րել ենք տված խոս­տում­նե­րը, իսկ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն ենք ըն­ձե­ռել պա­հան­ջե­լու դրանց ի­րա­կա­նա­ցու­մը։ Մեկ օ­րի­նակ նշեմ կապ­ված շեն­քե­րի ցու­ցա­նակ­նե­րի հետ. իմ կող­մից հետևո­ղա­կա­նո­րեն խն­դի­րը բարձ­րաց­նե­լու ար­դյուն­քում օ­րեր ա­ռաջ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը հայ­տա­րա­րեց մր­ցույթ՝ նոր, միան­ման ցու­ցա­նակ­նե­րի պատ­րաստ­ման հա­մար։ Բազ­մա­թիվ խն­դիր­ներ կան՝ վե­րե­լակ­նե­րի, տրանս­պոր­տի և այլ­նի հետ կապ­ված, քա­ղա­քա­յին մի­ջոց­նե­րի մսխ­ման հետ կապ­ված, երբ, օ­րի­նակ, ըն­դա­մե­նը եր­կու տա­րի ա­ռաջ ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րում էր, որ «Երևան» նս­տա­րան­նե­րը 160 հա­զար դրամ չար­ժեն, դրա­նում 40-50 տո­կոս ատ­կատ կա, ի­րեն ա­ռա­ջար­կել են 65-80 հա­զար դրա­մով այդ­պի­սի նս­տա­րան­ներ, իսկ այ­սօր ար­դեն վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը որևէ խն­դիր չի տես­նում այդ նույն նս­տա­րան­նե­րի 164 հա­զար դրա­մով ձեռք­բեր­ման մեջ։ Այս­պի­սի խն­դիր­նե­րի լուծ­մա­նը հաս­նե­լու հա­մար քա­ղա­քա­ցի­նե­րը և հա­յաս­տա­նա­կենտ­րոն ՀԿ-նե­րը պետք է հետևո­ղա­կան և պա­հան­ջա­տեր լի­նեն, որ­պես­զի օ­տա­րա­մոլ, քայ­քա­յիչ կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը դուրս մղ­վեն մեր երկ­րից։
-Անդ­րա­դառ­նանք Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի շուրջ տե­ղի ու­նե­ցող գոր­ծըն­թաց­նե­րին. Դուք դե՞մ եք։
-Ա­յո և շա­րու­նա­կե­լու եմ պայ­քա­րը, մինչև հետ կանչ­վի կոն­վեն­ցիա­յի տակ դր­ված Հա­յաս­տա­նի ստո­րագ­րու­թյու­նը, կամ գո­նե Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րի իշ­խա­նու­թյան օ­րա­կար­գում կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման բա­ցա­կա­յու­թյան մա­սին։ Ընդ­հան­րա­պես Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան, սե­ռա­կան փոք­րա­մաս­նու­թյուն­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան քո­ղի տակ տար­վող ոչ ա­վա­ն­դա­կան սե­ռա­կան կողմ­նո­րոշ­ման քա­րո­զը, սե­ռա­փո­խու­թյու­նը, դպ­րոց­նե­րից ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյան ա­ռար­կա­յի դուրս մղու­մը, հա­յոց լե­զու, հայ գրա­կա­նու­թյուն և հա­յոց պատ­մու­թյուն ա­ռար­կա­նե­րը ԲՈՒՀ-ե­րում չդա­սա­վան­դե­լը և նմա­նօ­րի­նակ քայ­լե­րը պետք է նա­յել մեկ ընդ­հա­նուր հար­թու­թյան մեջ. սրանք պլա­նա­վոր­ված գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ են ՝ ոչն­չաց­նե­լու այն ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րը, ո­րոնք մեզ հայ են պա­հում։ Ա­մենևին պա­տա­հա­կան չեն Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի պա­հանջ­նե­րը՝ ազ­գա­յին ա­վան­դույթ­նե­րը կոն­վեն­ցիա­յին հա­մա­պա­տաս­խա­նեց­նե­լու, դպ­րոց­նե­րում կոն­վեն­ցիա­յին հա­մա­պա­տաս­խան ու­սում­նա­կան ծրագ­րեր դա­սա­վան­դե­լու և այլ ոչ հե­ռա­հար ծրագ­րե­րը։ Այ­սինքն, հաս­կա­նա­լի է, որ մեր սե­րուն­դը փչաց­նել, պղ­ծել չի լի­նի, ին­չը չենք կա­րող ա­սել մա­տաղ սերն­դի մա­սին, ինչն էլ փոր­ձում են ա­նել։ Վս­տահ եմ, որ չի ստաց­վե­լու, Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան չի վա­վե­րաց­վե­լու, դա մենք թույլ չենք տա։
-Ի՞նչ սպա­սենք նո­րաս­տեղծ ՀՎԿ ՀԿ-ից ա­ռա­ջի­կա տա­րում։
-Շատ ա­նե­լիք­ներ ու­նենք, մեր փոք­րա­կազմ թի­մը վս­տա­հա­բար մե­ծա­նա­լու է, ու­նենք մեր ծրագ­րե­րը, պատ­կե­րա­ցում­նե­րը և, որ շատ կարևոր է, կամք՝ դրանք ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար։ Հա­յաս­տա­նի հա­մա­չափ զար­գաց­ման գոր­ծըն­թա­ցում խիստ կարևոր է հան­րա­յին վե­րահս­կո­ղու­թյան ի­րա­կա­նա­ցու­մը, իսկ այս ա­ռու­մով, ինչ­պես վերևում նշե­ցի, մենք ակ­տիվ գոր­ծու­նեու­թյուն ենք ծա­վա­լե­լու ոչ միայն Երևա­նում, այլև մար­զե­րում` բա­ցա­հայ­տե­լու՝ մարզ­պե­տա­րան­նե­րի, տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի, ու­սում­նա­կան և մյուս հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի աշ­խա­տանք­նե­րում հնա­րա­վոր կո­ռուպ­ցիոն ռիս­կե­րի, ար­դյու­նա­վե­տու­թյան բարձ­րաց­ման և թա­փան­ցի­կու­թյան հետ կապ­ված խն­դիր­ներ։ Ա­րա­րա­տի մար­զի Նո­րա­շեն հա­մայն­քի օ­րի­նա­կը բե­րեմ, երբ Ա­րա­րա­տի տխ­րահռ­չակ մարզ­պե­տի ջան­քե­րով ա­պօ­րի­նի կա­սեց­վե­ցին ըն­տր­ված հա­մայն­քա­պե­տի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րը։ Հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի ար­դա­րա­ցի պայ­քա­րին ես էլ միա­ցա, ար­դյուն­քում մարզ­պե­տը հայ­տն­վեց դա­տա­րա­նում։ Մեկ այլ խն­դիր էլ նշեմ նույն մար­զից. ար­հես­տա­կան աղ­մուկ էր բարձ­րաց­վել Դի­միտ­րով հա­մայն­քի վե­րա­բե­րյալ, ո­րի բնակ­չու­թյան մոտ 20 տո­կո­սը ա­սո­րի­ներ են, թե իբր ճն­շում­ներ կան ա­սո­րի­նե­րի վրա, ե­կե­ղե­ցին խլում են և այլն։ Այ­ցե­լու­թյու­նից հե­տո հա­մոզ­վե­ցինք, որ ա­մեն ինչ նոր­մալ է, և որևէ խն­դիր չկա։ Վս­տա­հեց­նում եմ՝ ա­նե­լու ենք հնա­րա­վո­րը՝ եր­կի­րը զերծ պա­հե­լու օ­տա­րերկ­րյա ֆի­նա­սա­վոր­մամբ այ­լա­սե­րում և պղ­ծու­թյուն քա­րո­զող ան­ձանց ու կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ի­րա­կան դեմ­քը բա­ցա­հայ­տե­լու ուղ­ղու­թյամբ, անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում դի­մե­լու ենք ի­րա­վա­պահ­նե­րին օ­րեն­քի տա­ռին հա­մա­պա­տաս­խան գոր­ծեր հա­րու­ցե­լու հա­մար։
ՈՒ­զում եմ հա­տուկ նշել իմ կող­մից դա­տա­րան ներ­կա­յաց­ված դա­տա­կան հայ­ցե­րի մա­սին. ար­դեն իսկ տե­ղի է ու­նե­ցել ա­ռա­ջին դա­տա­կան նիս­տը, ո­րով պա­հան­ջում ենք տրա­մադ­րել Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի և «Սա­նի­տեք» ըն­կե­րու­թյան միջև կնք­ված պայ­մա­նա­գի­րը, ին­չը, մեր հարց­մանն ի պա­տաս­խան, չի տրա­մադր­վել։ Երկ­րորդ՝ վար­չա­պե­տի աշ­խա­տա­կազ­մին կից «Հան­րա­յին կա­պե­րի և տե­ղե­կատ­վու­թյան կենտ­րոն» ՊՈԱԿ-ի դեմ ներ­կա­յաց­ված հայցն է, ո­րով նույն­պես, իմ խո­րին հա­մոզ­մամբ, խախտ­վել է տե­ղե­կու­թյուն ստա­նա­լու իմ ի­րա­վուն­քը, այ­սինքն, իմ հար­ցում­նե­րին չի տր­վել օ­րեն­քով հա­սա­նե­լի տե­ղե­կու­թյուն։ Հար­ցում եմ ու­ղար­կել նաև Ազ­գա­յին ժո­ղով՝ ստա­նա­լու ման­րա­մասն տե­ղե­կատ­վու­թյուն 10 ամս­վա ըն­թաց­քում մոտ 1,9 մլն դո­լա­րի չա­փով տր­ված պարգևավ­ճար­նե­րի վե­րա­բե­րյալ և, տե­ղե­կատ­վու­թյուն չս­տա­նա­լու դեպ­քում, հայց եմ ներ­կա­յաց­նե­լու դա­տա­րան։ Ներ­կա­յաց­ված և ա­ռա­ջի­կա­յում գու­ցե ներ­կա­յաց­վե­լիք այլ դա­տա­կան հայ­ցե­րով պայ­քա­րում և պայ­քա­րե­լու ենք՝ թա­փան­ցիկ և հաշ­վե­տու պե­տա­կան գե­րա­տես­չու­թյուն­ներ ու­նե­նա­լու հա­մար, պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րի վատն­ման, ա­տե­լու­թյան ու թշ­նա­ման­քի տա­րած­ման դեմ։
Հան­րա­յին վե­րահս­կո­ղու­թյանն այ­լընտ­րանք չկա, ա­մեն ինչ առջևում է։
Զրույ­ցը` Սեր­գեյ ՍԱ­ՂՈՒ­ՄՅԱ­ՆԻ

Դիտվել է՝ 4922

Մեկնաբանություններ