Մեր դեմ տրանս­գեն­դե­րի հայ­ցով դա­տա­րա­նի վճ­ռի փո­խա­րեն վա­րույ­թը վերսկ­սե­լու ո­րո­շում

Մեր դեմ տրանս­գեն­դե­րի հայ­ցով դա­տա­րա­նի վճ­ռի փո­խա­րեն վա­րույ­թը վերսկ­սե­լու ո­րո­շում
20.12.2019 | 00:19
Երևան քա­ղա­քի ա­ռա­ջին ա­տյա­նի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սու­թյան դա­տա­րա­նը (նա­խա­գա­հու­թյամբ` դա­տա­վոր Զա­րու­հի Նախշ­քա­րյա­նի) ե­րեկ, ինչ­պես նա­խա­պես հայ­տա­րա­րել էր, Դա­տա­կան տե­ղե­կատ­վա­կան հա­մա­կար­գում (DataLex.am) պետք է հրա­պա­րա­կեր թիվ ԵԴ/14742/02/19 քա­ղա­քա­ցիա­կան գոր­ծով (ըստ տրանս­գեն­դեր Լի­լիթ Մար­տի­րո­սյա­նի հայ­ցի` ընդ­դեմ «Ի­րա­տես» թեր­թը հրա­տա­րա­կող «Տե­սա­կետ» ՍՊԸ-ի) վճի­ռը:
Սա­կայն հի­շյալ կայ­քում խնդ­րո ա­ռար­կա վճի­ռը չհայտ­նա­բե­րե­լով և օր­վա երկ­րորդ կե­սին զան­գա­հա­րե­լով Երևան քա­ղա­քի ա­ռա­ջին ա­տյա­նի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սու­թյան դա­տա­րա­նի Ա­րաբ­կի­րի և Քա­նա­քեռ-Զեյ­թու­նի նս­տա­վայր, տե­ղե­կա­ցանք, որ դա­տա­րա­նը ո­րո­շում է կա­յաց­րել վա­րույ­թը վեր­սկ­սե­լու մա­սին: Հա­ջորդ դա­տա­կան նիս­տի օ­րը դեռ հայտ­նի չէ:
«Ի­րա­տես»
Դիտվել է՝ 7896

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ