Այս­պես էլ ապ­րում ենք

Այս­պես էլ ապ­րում ենք
10.01.2020 | 00:37
Ան­ցած տար­վա դեկ­տեմ­բե­րի 3-ից ա­հա­զան­գում ենք, որ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նում աշ­խա­տան­քա­յին ան­նոր­մալ պայ­ման­ներ են, սն­դի­կի սյու­նը կոնկ­րետ մեր աշ­խա­տա­սե­նյա­կում չի բարձ­րա­նում +14, +15-ից, աշ­խա­տա­կից­նե­րը ցր­տին դի­մադ­րում են վե­րար­կու­ներն ու գլ­խարկ­նե­րը չհա­նե­լով: Կենտ­րո­նում ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կին անդ­րա­դար­ձել է նաև հան­րա­պե­տա­կան մա­մու­լը, բայց թե ա­մեն ինչ ձայն բար­բա­ռո հա­նա­պա­տի է:
Սա­կայն ե­րեկ տե­ղի ու­նե­ցավ դա­րա­կազ­միկ ի­րո­ղու­թյուն: Ար­դեն ե­րեք տա­րի տնօ­րե­նի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տա­րի կար­գա­վի­ճա­կով գոր­ծող Շու­շա­նիկ Միր­զա­խա­նյա­նը բազ­մա­թիվ ա­հա­զան­գե­րից հե­տո վեր­ջա­պես հրա­վի­րեց կո­լեկ­տի­վի ժո­ղով՝ ի թիվս անձ­նա­կան բնույ­թի խնդ­րի շո­շա­փե­լով աշ­խա­տա­սե­նյակ­նե­րում առ­կա ջեր­մաս­տի­ճա­նի հար­ցը:
Եվ, ի՞նչ եք կար­ծում, հար­ցի լուծ­ման ի՞նչ տար­բե­րակ հու­շած լի­նի:
Ըն­դա­մե­նը մխի­թա­րեց, որ ա­ռանձ­նա­պես դժ­գո­հե­լու բան չու­նենք, քա­նի որ այս տա­րի Հա­յաս­տա­նում տաք ձմեռ է:
Ա­հա այս­պի­սի փայ­լուն տրա­մա­բա­նու­թյուն, կա­ռա­վար­ման այ­սօ­րի­նակ մե­թո­դա­բա­նու­թյուն:
Այս­պես էլ ապ­րում ենք:
Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱՆ
Հ.Գ. Այս պա­հի դրու­թյամբ (ժա­մը 10:00-ն է) աշ­խա­տա­սե­նյա­կում +11 է ու դա չնա­յած նրան, որ ա­ռա­վոտ­վա ու­թից միաց­ված են եր­կու տա­քա­ցու­ցիչ­նե­րը:
Դիտվել է՝ 1636

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ