Նրանց ու­զա­ծը հե՛նց այն է, ինչ ու­զում են Ադր­բե­ջա­նը, Թուր­քիան ու մյուս ար­տա­քին թշ­նա­մի­նե­րը

Նրանց ու­զա­ծը հե՛նց այն է, ինչ ու­զում են Ադր­բե­ջա­նը, Թուր­քիան ու մյուս ար­տա­քին թշ­նա­մի­նե­րը
10.01.2020 | 00:56

Հա­յաս­տա­նում գոր­ծող ա­վե­լի քան 60 հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ միա­վո­րող «Գոր­ծըն­կե­րու­թյուն հա­նուն բաց հա­սա­րա­կու­թյան» նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը պատ­րաստ­վում է ՄԱԿ-ի մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի խոր­հր­դի հա­մընդ­հա­նուր պար­բե­րա­կան դի­տարկ­ման 35-րդ նիս­տին (20-31 հուն­վա­րի, 2020 թ.) ներ­կա­յաց­նել, այս­պես կոչ­ված, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի խմ­բի հա­մա­տեղ զե­կույ­ցը, ո­րին անդ­րա­դար­ձել ենք նաև մեր «… Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար» վեր­լու­ծա­կա­նով և այլ հրա­պա­րա­կում­նե­րով:

ԿԱ­ՆԱՆՑ ՉԵՆ ՍՊԱ­ՆԵԼ ԱՅՆ ՊԱՏ­ՃԱ­ՌՈՎ, ՈՐ ԿԻՆ ԵՆ
Ըստ զե­կույ­ցի 1-ին մա­սի «Գեն­դե­րա­հեն բռ­նու­թյու­նը և վե­րար­տադ­րո­ղա­կան ի­րա­վունք­նե­րը» բաժ­նի, գեն­դե­րա­յին բռ­նու­թյու­նը շա­րու­նա­կում է լայն տա­րա­ծում ու­նե­նալ, քան­զի ա­մեն տա­րի Հա­յաս­տա­նում սպան­վում է մի­ջի­նը 10 կին:
Գեն­դե­րը մար­դու սո­ցիա­լա­կան սեռն է, այ­սինքն` այն սե­ռը, ո­րը մարդն ինքն է ընտ­րել իր հա­մար, այ­լա­սեր­ված­նե­րի գեն­դե­րը չի հա­մա­պա­տաս­խա­նում նրանց աստ­վա­ծա­տուր կամ բնա­տուր սե­ռին: Զե­կույ­ցի մեջ­բեր­ված հատ­վա­ծում, սա­կայն, «գեն­դե­րա­յին բռ­նու­թյուն» աս­վա­ծը ոչ թե «գեն­դեր» բա­ռի ի­մաս­տով է, այլ նկա­տի է առն­ված ան­ձի սե­ռով պայ­մա­նա­վոր­ված բռ­նու­թյու­նը, ին­չը, սա­կայն, այդ դեպ­քում էլ ի­րա­կա­նու­թյա­նը չի հա­մա­պա­տաս­խա­նում, քան­զի Հա­յաս­տա­նում կա­նանց հի­շյալ սպա­նու­թյուն­նե­րը կա­տար­վել են ո՛չ այն բա­նի հա­մար, որ նրանք կին են:
Վե­րոն­շյալն ար­ձա­նագ­րե­լով որ­պես սո­րո­սա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի կող­մից մա­նի­պու­լյա­ցիա­յի և կեղ­ծի­քի հեր­թա­կան դրսևո­րում, մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի սուտ պաշտ­պան­նե­րին հռե­տո­րա­կան մի հարց ուղ­ղենք` իսկ Հա­յաս­տա­նում տղա­մարդ չի՞ սպան­վում, Հա­յաս­տա­նում ա­մեն տա­րի մի­ջի­նը քա­նի՞ տղա­մարդ է սպան­վում, ին­չո՞ւ այս մա­սին ի­րենց զե­կույ­ցում չեն նշել։
ԳՈՐԾ ՈՒ­ՆԵՆՔ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԿՈՐ­ԾԱՆ­ՄԱՆ ԴԱ­ՎԱ­ԴԻՐ ԾՐԱԳ­ՐԻ ՈՒ ԴՐԱ Ի­ՐԱ­ԿԱ­ՆԱՑ­ՄԱՆ
ՍԿԶԲ­ՆԱ­ՓՈՒ­ԼԻ ՀԵՏ
«2018 թվա­կա­նին ըն­տա­նե­կան բռ­նու­թյան մա­սին օ­րեն­քի ու­ժի մեջ մտ­նե­լուց հե­տո ոս­տի­կա­նու­թյու­նը 9-ամ­սյա ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ար­ձա­նագ­րել է ա­վե­լի քան 1500 դեպք,- նշ­ված է հի­շյալ զե­կույ­ցում:- Թեև օ­րեն­քը ոս­տի­կա­նու­թյանն ի­րա­վունք է վե­րա­պա­հում մի­ջամ­տել ըն­տա­նե­կան բռ­նու­թյան դեպ­քում` կի­րա­ռե­լով պաշտ­պա­նա­կան մի­ջոց­ներ, հրա­տապ ար­ձա­գան­քի ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը մնում է ցածր: Դեպ­քե­րի մեծ մա­սում ոս­տի­կա­նու­թյունն ըն­դա­մե­նը նա­խազ­գու­շա­ցում է տա­լիս բռ­նա­րա­րին, որ­պես պաշտ­պա­նա­կան մի­ջոց, ո­րը սա­կայն չի բարձ­րաց­նում տու­ժո­ղի անվ­տան­գու­թյու­նը (ըն­դգ­ծենք, որ նա­խազ­գու­շա­ցու­մը ևս, որ­պես պաշտ­պա­նա­կան մի­ջոց, նույն օ­րեն­քով նա­խա­տես­ված է, հետևա­բար ոս­տի­կա­նու­թյունն այս ա­ռու­մով օ­րեն­քի որևէ խախ­տում թույլ չի տա­լիս- Ա. Հ.): Ոս­տի­կա­նու­թյու­նը և սո­ցիա­լա­կան աշ­խա­տող­ներն այ­ցե­րով հե­տա­մուտ չեն լի­նում և չեն դի­տար­կում վար­քագ­ծի փո­փո­խու­թյան ըն­թաց­քը (այ­սինքն` ան­կոչ հյու­րի պես ի­րենց այ­ցե­րով, ըն­տա­նիք ներ­խու­ժե­լով դեռ չեն զզ­վեց­նում, հու­նից հա­նում նրա ան­դամ­նե­րին- Ա. Հ. ): Ոս­տի­կա­նու­թյու­նը նաև թե­րա­նում է գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ ձեռ­նար­կել բռ­նա­րար­նե­րի կող­մից պաշտ­պա­նու­թյան մի­ջոց­նե­րի խախ­տում­նե­րի դեպ­քում, և այդ ի­րա­վի­ճակ­նե­րում ա­պա­ցուց­ման բե­ռը մնում է տու­ժո­ղի վրա, ո­րը պար­տա­վոր է լի­նում գրա­վոր ցուց­մունք տալ ոս­տի­կա­նու­թյա­նը» (իսկ ո՞ւմ վրա պետք է մնար ա­պա­ցուց­ման բե­ռը, ե­թե, օ­րեն­սդ­րու­թյան հա­մա­ձայն, հենց դի­մող, բո­ղո­քող կողմն է պար­տա­վոր ա­պա­ցու­ցել, ինչ­պես նաև ցուց­մունք տալ- Ա. Հ.):
Դեռ չենք անդ­րա­դառ­նում նրան, թե ըն­տա­նե­կան բռ­նու­թյան դեպ­քե­րի վե­րոն­շյալ քա­նա­կու­թյու­նը որ­քա­նով է հա­մա­պա­տաս­խա­նում ի­րա­կա­նու­թյա­նը, ոս­տի­կա­նու­թյունն իս­կա­պե՞ս թե­րա­ցել է, նրան ուղղ­ված քն­նա­դա­տու­թյունն ար­դա­րա­ցի՞ է, թե՞ հե­րյու­րանք կամ չա­րա­խո­սու­թյուն: Սրանք այլ հար­ցեր են: ՈՒ­զում ենք ըն­թեր­ցող­նե­րին հի­շեց­նել, թե ժա­մա­նա­կին ինչ էինք նա­խազ­գու­շաց­նում ըն­տա­նե­կան բռ­նու­թյան մա­սին օ­րեն­քի առն­չու­թյամբ:
Գրում և մեր հա­ղոր­դում­նե­րում ա­սում էինք, որ հայ ըն­տա­նիք­նե­րից շա­տե­րի տակ դր­ված դան­դաղ գոր­ծո­ղու­թյան ա­կան հան­դի­սա­ցող այդ օ­րեն­քը սկզբ­նա­կան շր­ջա­նում սոսկ մա­սամբ, շատ մեղմ է կի­րառ­վե­լու, որ­պես­զի կոր­ծան­ման ու­ղի մտց­ված մեր հա­սա­րա­կու­թյան դի­մադ­րո­ղա­կան ար­ձա­գան­քը մեծ չլի­նի, իսկ հե­տո օ­րեն­քը խս­տաց­վե­լու է (ՀՀ աշ­խա­տան­քի և սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րու­թյունն այդ նպա­տա­կով ար­դեն պատ­րաս­տել է գոր­ծող օ­րեն­քում լրա­ցում­ներ ու փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րող օ­րեն­քի նա­խա­գի­ծը) և կի­րառ­վե­լու է ամ­բող­ջու­թյամբ, ամ­բողջ թա­փով: Ա­վե­լին` սո­րո­սա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներն էլ չո­քե­լու են ոս­տի­կա­նու­թյան և պե­տա­կան այլ հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի կո­կոր­դին, որ­պես­զի նրանք հան­կարծ դույզն-ինչ չթե­րա­նան օ­րեն­քի կի­րառ­ման հար­ցում:
Հի­մա մեր նա­խան­շած հենց այս գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի սկզբ­նա­կան փու­լի ի­րա­կա­նաց­ման ա­կա­նա­տես­ներն ենք, ո­րոնց և օ­րեն­քի կի­րառ­ման ար­դյուն­քում Հա­յաս­տա­նում ոչ հե­ռա­վոր ա­պա­գա­յում բազ­մա­հա­զար ըն­տա­նիք­ներ քայ­քայ­վե­լու են, էա­պես ա­վե­լա­նա­լու է ա­մուս­նա­լու­ծու­թյուն­նե­րի թի­վը, մե­ծա­պես նվա­զե­լու են ա­մուս­նու­թյուն­նե­րը և ման­կած­նու­թյու­նը: Այ­սինքն` տե­ղի է ու­նե­նա­լու այն, ինչ հի­շյալ օ­րեն­քի նման օ­րենք­ներ ըն­դու­նած եվ­րո­պա­կան բազ­մա­թիվ եր­կր­նե­րում ար­դեն դառն ու դա­ժան ի­րա­կա­նու­թյուն է: Ար­տա­քին բա­զում սպառ­նա­լիք­նե­րի տակ և ժո­ղովր­դագ­րա­կան ա­ղե­տի մեջ գտն­վող Հա­յաս­տա­նի հա­մար դա ա­ռա­վել ևս ան­թույ­լատ­րե­լի է, հետևա­բար մենք գործ ու­նենք Հա­յաս­տա­նի կոր­ծան­ման դա­վա­դիր ծրագ­րի ու դրա ի­րա­կա­նաց­ման սկզբ­նա­փու­լի հետ, ծրա­գի՛ր, ո­րը հղա­ցող­ներն Արևմուտ­քում են, կա­տա­րող­նե­րը` նրանց հա­յաս­տա­նյան խա­մա­ճիկ­նե­րը:
ՍՈ­ՐՈ­ՍԱ­ԿԱՆ­ՆԵ­ՐԻ ԳԵՐ­ԽՆ­ԴԻ­ՐԸ ՍՏԱՄ­ԲՈՒ­ԼՅԱՆ ԿՈՆ­ՎԵՆ­ՑԻԱ­ՅԻ ՎԱ­ՎԵ­ՐԱ­ՑՈՒՄՆ Է
«Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը վեր­ջերս հայ­տա­րա­րել է Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան վա­վե­րաց­նե­լու մտադ­րու­թյան մա­սին, ո­րը հար­ձա­կո­ղա­կան քա­րո­զար­շա­վի տե­ղիք է տվել ծայ­րա­հե­ղա­կան խմ­բե­րի հա­մար, ո­րոնք պի­տա­կում են վա­վե­րա­ցու­մը որ­պես «կա­նաչ լույս նույ­նա­սե­ռա­կան ա­մուս­նու­թյուն­նե­րին»,- նշ­ված է զե­կույ­ցում:
Նախ, Հա­յաս­տա­նում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան վա­վե­րաց­նե­լու ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյան կամ փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյան մտադ­րու­թյան դեմ հան­դես ե­կող­նե­րը ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան ան­գոր­ծու­թյան պա­րա­գա­յում մեր ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծանր հոգսն ի­րենց ու­սե­րին վերց­րած մար­դիկ են, ո­րոնք ժա­մա­նա­կին գու­ժում են Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման ա­ղե­տա­լի հե­տևանք­նե­րի մա­սին, բա­ցատ­րում դրա ան­թույ­լատ­րե­լիու­թյու­նը և իշ­խա­նու­թյու­նից պա­հան­ջում չվա­վե­րաց­նել այն: Նրանք ծայ­րա­հե­ղա­կան խմ­բեր չեն, ինչ­պես սո­րո­սա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներն են դի­մե­լով հե­րյու­րան­քի, նրանց պի­տա­կել` հի­շեց­նե­լով ԽՄԿԿ Կենտ­կո­մի Քաղ­բյու­րոն և Մոսկ­վա­յից սփռ­վող կենտ­րո­նա­կան հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը, ո­րոնք Ար­ցա­խյան շարժ­մամբ ոտ­քի ե­լած հա­յե­րիս ծայ­րա­հե­ղա­կան­ներ էին ան­վա­նում:
Երկ­րորդ. Ստամ­բու­լյան կեն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման դեմ օ­բյեկ­տի­վո­րեն հան­դես ե­կող­նե­րը բազ­միցս նշել են, որ դրա վա­վե­րաց­մամբ Հա­յաս­տա­նում կա­նաչ լույս է վառ­վե­լու ԶԼՄ-նե­րով այ­լա­սեր­ման քա­րո­զի, փո­ղոց­նե­րի վերևում բա­ներ­նե­րի ձևով, մետ­րո­պո­լի­տեն­նե­րի կա­յա­րան­նե­րում և այ­լուր, իբրև սո­ցիա­լա­կան գո­վազդ, ի­րար գր­կած, ի­րար համ­բու­րող ար­վա­մոլ­նե­րի, լես­բի­նե­րի, տրանս­վես­տիտ­նե­րի պատ­կեր­նե­րը փակց­նե­լու, այս­պես կոչ­ված, գեյ-շքերթ­նե­րի անց­կաց­ման և այդ ա­մե­նով Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հա­նի մե­խա­նիզ­մը գոր­ծար­կե­լու, այ­լա­սեր­ված­նե­րի կող­մից ե­րե­խա­նե­րի որ­դեգ­րու­մը գործ­նա­կա­նում ի­րա­կա­նու­թյուն դարձ­նե­լու, ան­չա­փա­հաս­նե­րի դաս­տիա­րակ­չա­կան հիմ­նարկ­նե­րում տրանս­վես­տիտ­նե­րի աշ­խա­տե­լու և այլ­նի հա­մար, ո­րոնց մա­սին, սա­կայն, զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­նե­րը մի­տում­նա­վոր կեր­պով, խո­րա­ման­կո­րեն չեն նշել:
ՀԵ­ՐՅՈՒ­ՐԱՆՔ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ Ի­ՐԱ­ՎԱ­ՊԱՀ ՄԱՐ­ՄԻՆ­ՆԵ­ՐԻ ԵՎ ԴԱ­ՏԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ԿԱՐ­ԳԻ ՆԿԱՏ­ՄԱՄԲ
«Ըստ կա­նանց նկատ­մամբ 2015-2016 թվա­կան­ներն ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում տե­ղի ու­նե­ցած սեոա­կան բռ­նու­թյան դեպ­քե­րի հա­մա­պար­փակ հե­տա­զո­տու­թյան` 2017 թվա­կա­նին մեծ խզում է բա­ցա­հայտ­վել օ­րեն­սդ­րու­թյան և գործ­նա­կա­նում կի­րառ­ման միջև: Գեն­դե­րազ­գա­յուն և տու­ժո­ղա­կենտ­րոն մո­տեց­ման բա­ցա­կա­յու­թյու­նը, ինչ­պես նաև ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րի և դա­տա­կան հա­մա­կար­գի կող­մից հե­տա­գա­յում տու­ժո­ղին մե­ղադ­րե­լը նվա­զեց­րել են ար­դա­րա­դա­տու­թյան հա­սա­նե­լիու­թյու­նը սե­ռա­կան բռ­նու­թյու­նից և ոտ­նձ­գու­թյուն­նե­րից տու­ժած կա­նանց հա­մար: Ա­մուս­նա­կան բռ­նա­բա­րու­թյու­նը չի ճա­նաչ­վում որ­պես ա­ռան­ձին հան­ցա­գոր­ծու­թյուն և սե­ռա­կան բռ­նու­թյան տե­սակ` չնա­յած այն փաս­տին, որ դեպ­քե­րի 38 %-ում կաս­կա­ծյա­լը կամ մե­ղադ­րյա­լը ե­ղել է տու­ժո­ղի զու­գըն­կե­րը»:
Հա­յաս­տա­նի ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րի և դա­տա­կան հա­մա­կար­գի նկատ­մամբ վե­րոն­շյալ ա­ռու­մով հե­րյու­րան­քից, զր­պար­տու­թյու­նից բա­ցի, ակն­հայտ է նաև ա­մուս­նա­կան բռ­նա­բա­րու­թյու­նը որ­պես ա­ռան­ձին հան­ցա­գոր­ծու­թյուն և սե­ռա­կան բռ­նու­թյան տե­սակ ճա­նա­չե­լու կա­պակ­ցու­թյամբ զե­կույ­ցում ե­ղած ան­հե­թե­թու­թյու­նը: Իսկ ին­չու՞ պետք է ա­մուս­նա­կան բռ­նա­բա­րու­թյունն ա­ռան­ձին հան­ցա­գոր­ծու­թյուն և սե­ռա­կան բռ­նու­թյան տե­սակ ճա­նաչ­վի, երբ բռ­նա­բա­րու­թյու­նը բռ­նա­բա­րու­թյուն է և այն կա­տա­րո­ղը ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գր­քով բա­վա­կան խիստ պատ­ժի են­թա­կա: Որ­պես­զի ա­վե­լի մեղմ պատ­ժի՞ են­թարկ­վի (ին­չու՞…), թե ա­վե­լի խիստ (դար­ձյալ` ին­չու՞…):
Այդ ի՞նչ հիմ­նա­վոր­մամբ այլ կնո­ջը բռ­նա­բա­րո­ղի հա­մար պետք է հա­մե­մա­տա­բար մեղմ պա­տիժ նա­խա­տես­վի, իսկ սե­փա­կան կնո­ջը բռ­նա­բա­րո­ղի հա­մար` ա­վե­լի խիստ, իսկ ե­թե տար­բե­րու­թյուն չպետք է լի­նի, ա­պա ին­չու՞ ա­մուս­նա­կան բռ­նա­բա­րու­թյու­նը պետք է որ­պես ա­ռան­ձին հան­ցա­գոր­ծու­թյուն և սե­ռա­կան բռ­նու­թյան տե­սակ ճա­նաչ­վի, դրա հա­մար ա­ռան­ձին հոդ­ված մտց­վի ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գիրք, մա­նա­վա՛նդ, որ Հա­յաս­տա­նում ա­մուս­նա­կան բռ­նա­բա­րու­թյուն­նե­րի թի­վը չն­չին է:
ՍՈ­ՐՈ­ՍԱ­ԿԱՆ­ՆԵՐՆ ՈՒ­ԶՈՒՄ ԵՆ, ՈՐ ՉԿԱՆ­ԽԱՐ­ԳԵԼ­ՎԵՆ ՊՏ­ՂԻ ՍԵ­ՌՈՎ ՊԱՅ­ՄԱ­ՆԱ­ՎՈՐ­ՎԱԾ
Ա­ԲՈՐՏ­ՆԵ­ՐԸ, ՉՆ­ՎԱ­ԶԵՑ­ՎԻ ԴՐԱՆՑ ԹԻ­ՎԸ
Զե­կույ­ցի հե­տա­գա շա­րադ­րան­քից պարզ է դառ­նում, որ դրա հե­ղի­նակ­նե­րը դեմ են պտ­ղի սե­ռով պայ­մա­նա­վոր­ված հղիու­թյան ար­հես­տա­կան ընդ­հատ­ման կան­խար­գել­ման նպա­տա­կով կա­ռա­վա­րու­թյան նա­խա­ձեռ­նած նույ­նիսկ թույլ ու շատ մեղմ օ­րեն­սդ­րա­կան կար­գա­վո­րում­նե­րին:
«Պտ­ղի սե­ռով պայ­մա­նա­վոր­ված հղիու­թյան ար­հես­տա­կան ընդ­հատ­ման կան­խար­գել­ման նպա­տա­կով կա­ռա­վա­րու­թյան նա­խա­ձեռ­նած նոր օ­րեն­սդ­րա­կան կար­գա­վո­րում­նե­րը կա­րող են ան­հար­կի դժ­վա­րու­թյուն­ներ ա­ռա­ջաց­նել անվ­տանգ ա­բորտ կա­տա­րե­լու ցան­կու­թյուն ու­նե­ցող կա­նանց հա­մար, սահ­ման­ված ե­ռօ­րյա սպա­սա­ժամ­կե­տի և պար­տա­դիր խոր­հր­դատ­վու­թյան պատ­ճա­ռով»,- նշ­ված է զե­կույ­ցում:
ԻՆՉ­ՊԵ՞Ս ԿԱ­ՐՈՂ ԵՆ ԹՈՒՅԼ ՏԱԼ, ՈՐ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԲՆԱԿ­ՉՈՒ­ԹՅԱՆ ԹԻ­ՎԸ ԹԵ­ԿՈՒԶ ՄԵ­ԿՈՎ Ա­ՎԵ­ԼԱՑ­ՎԻ, ԲԱ ՈՐ ԾՆ­ՎԱ­ԾԻՑ ԷԼ ՀԵ­ՏՈ ՀԱՆ­ԿԱՐԾ ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ­ՔԻ ՊԱՇՏ­ՊԱ՞Ն ԾՆ­ՎԻ…
Նախ առ­կա է ա­հա­վոր սուտ, քա­նի որ ի­րա­կա­նում անվ­տանգ ա­բորտ գո­յու­թյուն չու­նի, ա­վե­լին` ա­բոր­տը ման­կաս­պա­նու­թյուն է: Եվ երկ­րորդ` սահ­ման­ված ե­ռօ­րյա սպա­սա­ժամ­կե­տը և պար­տա­դիր խոր­հր­դատ­վու­թյունն ան­հար­կի դժ­վա­րու­թյուն­ներ չեն և ոչ մի պա­րա­գա­յում չեն կա­րող հա­մար­վել այդ­պի­սին, դրանք նվա­զա­գույն անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն­ներ են: Բայց ո՜չ…
Սո­րո­սա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի տե­սան­կյու­նից չի՛ կա­րե­լի այն­պի­սի հնա­րա­վո­րու­թյուն ստեղ­ծել, որ պտ­ղի սե­ռով պայ­մա­նա­վոր­ված ա­բորտ կա­տա­րե­լու ցան­կու­թյուն ու­նե­ցողն այդ ե­ռօ­րյա սպա­սա­ժամ­կե­տի ըն­թաց­քում, մա­նա­վանդ, պար­տա­դիր խոր­հր­դատ­վու­թյու­նից հե­տո հան­կարծ մտա­ծի ու փոշ­մա­նի ա­բորտ կա­տա­րել, հրա­ժար­վի իր այդ մտադ­րու­թյու­նից: Այ­սինքն` զա­վակ ծնի և Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թյան թի­վը թե­կուզ մե­կով ա­վե­լաց­նի, ո­րը հե­տո, իր հեր­թին ծնե­լով, կա­րող է նույ­նիսկ հայ­րե­նի­քի պաշտ­պան զին­վոր լույս աշ­խարհ բե­րել: Բա այս ա­մե­նը սո­րո­սա­կան­ներն ինչ­պե՞ս կա­րող են թույլ տալ…
Կար­ծում եմ, հենց վե­րոն­շյա­լի հա­մար էլ սո­րո­սա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի խումբն ի­րա­կա­նու­թյունն ա­ղա­վա­ղե­լով ու սահ­ման­ված ե­ռօ­րյա սպա­սա­ժամ­կե­տը և պար­տա­դիր խոր­հր­դատ­վու­թյունն ան­հար­կի դժ­վա­րու­թյուն­ներ հա­մա­րե­լով, ա­ռա­ջար­կել է վե­րաց­նել դրանք, նշ­ված ա­ռա­ջար­կու­թյամբ հան­դես գա­լու այլ պատ­ճառ պար­զա­պես չկա:
ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԵՎ ՀԱ­ՅՈՒ­ԹՅԱՆ ՆԵՐ­ՔԻՆ ԹՇ­ՆԱ­ՄԻ­ՆԵ­ՐԻ ՈՒ­ԶԱ­ԾԸ ՀԵ՛ՆՑ ԱՅՆ Է, ԻՆՉ ՈՒ­ԶՈՒՄ ԵՆ ԱԴՐ­ԲԵ­ՋԱ­ՆԸ, ԹՈՒՐ­ՔԻԱՆ ՈՒ ՄԵՐ ՄՅՈՒՍ ԹՇ­ՆԱ­ՄԻ­ՆԵ­ՐԸ
Սո­րո­սա­կան այս կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ու­զա­ծը հե՛նց այն է, ինչ ու­զում են Ադր­բե­ջա­նը, Թուր­քիան ու նրան­ցից շատ ա­վե­լի վտան­գա­վոր, կա­րե­լի է ա­սել գրե­թե ողջ մարդ­կու­թյան կող­մից ա­նիծ­ված և մարդ­կու­թյան ա­տե­լու­թյանն ար­ժա­նա­ցած մեր մյուս ար­տա­քին թշ­նա­մի­նե­րը: Նրանց ու­զա­ծը նաև այն է, ինչ Սա­տա­նա­յի ու­զա­ծը` ման­կաս­պա­նու­թյուն, Աստ­ծո ընտ­րյալ ժո­ղովր­դի քա­նա­կի նվա­զե­ցում և ոչն­չա­ցում: Հետևա­բար սո­րո­սա­կան այս կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը և, ա­ռա­ջին հեր­թին, «Բաց հա­սա­րա­կու­թյան հիմ­նադ­րամ­ներ-Հա­յաս­տան» ան­վամբ հան­դես ե­կող Սո­րո­սի հիմ­նադ­րա­մի հա­յաս­տա­նյան կա­ռույ­ցը Հա­յաս­տա­նի և հա­յու­թյան ներ­քին թշ­նա­մի­ներն են, և հե­տա­գա­յում թող որևէ մե­կը չզար­մա­նա, ե­թե հա­յերն ի­րենց ի­րա­վունք վե­րա­պա­հեն նրանց հետ վար­վե­լու ինչ­պես ներ­քին թշ­նա­մի­նե­րի:
«Թեև օ­րեն­քի հռ­չակ­ված նպա­տակն էր նվա­զեց­նել պտ­ղի սե­ռով պայ­մա­նա­վոր­ված հղիու­թյան ար­հես­տա­կան ընդ­հատ­ման դեպ­քե­րի թի­վը, հիմ­նա­կան հետևան­քը վե­րար­տադ­րո­ղա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի հա­սա­նե­լիու­թյան նվա­զե­ցումն է, և այդ­պի­սով, կա­նանց վե­րար­տադ­րո­ղա­կան ընտ­րու­թյան հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի սահ­մա­նա­փա­կու­մը»,- նշ­ված է նույն զե­կույ­ցում:
Ակն­հայտ է, որ ի­րա­կա­նու­թյու­նը դար­ձյալ ան­խղ­ճո­րեն շուռ է տր­ված. ա­բոր­տի ի­րա­կա­նաց­ման, այ­սինքն` ման­կաս­պա­նու­թյան ծա­ռա­յու­թյունն ան­վան­ված է վե­րար­տադ­րո­ղա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­ներ, սո­րո­սա­կան­ներն էլ բո­ղո­քում են դրանց հա­սա­նե­լիու­թյան նվա­զե­ցու­մից, վե­րար­տադ­րո­ղա­կան (ի­րա­կա­նում` ման­կաս­պա­նու­թյան) ընտ­րու­թյան հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի սահ­մա­նա­փա­կու­մից:
Սո­րո­սա­կան­ներն ի­րենց հո­րի­նած վե­րոն­շյալ խն­դիր­նե­րի լուծ­ման հա­մար զե­կույ­ցով ա­ռա­ջար­կում են վա­վե­րաց­նել «Կա­նանց նկատ­մամբ բռ­նու­թյան և ըն­տա­նե­կան բռ­նու­թյան կան­խար­գել­ման ու դրա դեմ պայ­քա­րի մա­սին Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի կոն­վեն­ցիան» (Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա) ա­ռանց վե­րա­պա­հում­նե­րի, և փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րել ազ­գա­յին օ­րեն­սդ­րու­թյան մեջ, այդ թվում` Քրեա­կան օ­րենս­գր­քում (այս­տեղ են ա­սել` թան էլ չէ, փր­թած մա­ծուն), ինչ­պես նաև բարձ­րաց­նել կոն­վեն­ցիա­յի վե­րա­բե­րյալ ի­րա­զեկ­վա­ծու­թյու­նը: Ա­ռա­ջար­կի այս վեր­ջին բա­ղադ­րի­չը, կար­ծում եմ, արևմտյան հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­նե­րից նո­րա­նոր «գրանտ­ներ» ստա­նա­լու և ՀՀ-ում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի քա­րոզ­չու­թյամբ զբաղ­վե­լու ակն­կա­լու­թյու­նը, և այդ քա­րոզ­չու­թյամբ հա­սա­րա­կու­թյա­նը մո­լո­րեց­նե­լու, խա­բե­լու նպա­տակն ու­նի:
Զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­ներն ա­ռա­ջար­կում են նաև «Զար­գաց­նել դա­տա­կան հա­մա­կար­գի, ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րի և սո­ցիա­լա­կան աշ­խա­տող­նե­րի կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը` ա­պա­հո­վե­լու ար­դյու­նա­վետ ար­ձա­գանք գեն­դե­րա­հեն բռ­նու­թյան դեպ­քե­րին, ինչ­պես նաև ե­րաշ­խա­վո­րե­լու պաշտ­պա­նա­կան մի­ջոց­նե­րի կի­րար­կու­մը», «ՈՒ­ժը կորց­րած ճա­նա­չել ա­բորտ կա­տա­րել ցան­կա­ցող կա­նանց հա­մար նա­խա­տես­ված պար­տա­դիր սպա­սե­լու ժա­մա­նա­կի և պար­տա­դիր խոր­հր­դատ­վու­թյան մա­սին ի­րա­վա­կան պա­հանջ­նե­րը և ան­կողմ­նա­կալ խոր­հր­դատ­վու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նել ըն­տա­նի­քի պլա­նա­վոր­ման վե­րա­բե­րյալ», իբրև թե նա­խա­տես­ված կամ ի­րա­կա­նաց­վող խոր­հր­դատ­վու­թյու­նը կողմ­նա­կալ է:
Այ­սինքն` սո­րո­սա­կան­նե­րի ու­զա­ծը նաև այն է, որ բժիշկ­ներն ա­բոր­տի ցան­կու­թյամբ ի­րենց մոտ ե­կած, բայց դեռ տա­տան­վող կա­նանց ա­հա­բե­կեն ե­րե­խա ծնել-պա­հե­լու դժ­վա­րու­թյուն­նե­րով, երկ­րում առ­կա սո­ցիա­լա­կան պայ­ման­նե­րով, բա­ցատ­րեն, որ հե­տո այդ ե­րե­խան մոր ոտ­քե­րին կա­պած քար է լի­նե­լու, ո­րը նրան խան­գա­րե­լու է աշ­խա­տել, լի­նել քա­ղա­քա­ցիա­կան ակ­տի­վիստ, զբաղ­վել հա­սա­րա­կա­կան կամ քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեու­թյամբ, ճամ­փոր­դել ար­տերկ­րում…
Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 4072

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ