Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

«Հա­յաս­տա­նում Փա­շի­ն­յա­նին չեն են­թարկ­վում ՍԴ-ն, լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին»

«Հա­յաս­տա­նում Փա­շի­ն­յա­նին չեն են­թարկ­վում ՍԴ-ն, լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին»
14.01.2020 | 03:33

Չնա­յած Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը սե­փա­կան լրատ­վա­մի­ջո­ցով փոր­ձեց ԱԱԾ նախ­կին պետ Ար­թուր Վա­նե­ց­յա­նին կա­պել նախ­կին­նե­րի հետ, հա­մա­րել դա­վա­դիր սխե­մա­յի ան­դամ, բայց ինչ­պես ա­սում են` черный PR тоже PR! Այս ա­մե­նը հիմք դար­ձավ, որ Վա­նե­ց­յա­նի՝ ընդ­դի­մու­թ­յան հա­վա­նա­կան լի­դեր լի­նե­լու խո­սակ­ցու­թ­յուն­ներն ակ­տի­վա­նան և նրա ա­պա­քա­ղա­քա­կան կեր­պա­րից քա­ղա­քա­կան մր­ցա­կից կերտ­վի։ Սա­կայն մեջ­տե­ղում, ինչ­պես միշտ, հար­վա­ծի տակ հայտն­վե­ցին ո­րոշ լրատ­վա­մի­ջոց­ներ, ո­րոնց հա­մա­րե­ցին այդ սխե­մա­յին սպա­սար­կող­ներ, ա­վե­լին` կոտ­րե­ցին նրանց կայ­քէ­ջե­րը։ Այս և այլ թե­մա­նե­րի շուրջ զրու­ցե­ցինք քա­ղա­քա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ ԲԱ­ԴԱԼ­ՅԱ­ՆԻ հետ։

-ԱԱԾ նախ­կին պե­տի հետ դի­մա­կա­յու­թյու­նում Փա­շի­նյա­նը կր­կին թի­րա­խա­վո­րեց ո­րոշ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի, ին­չու՞ է մա­մու­լը մշ­տա­պես լրագ­րող վար­չա­պե­տի հար­վա­ծի տակ։
-Այս ան­գամ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը հար­ված ստա­ցան այն­քա­նով, որ­քա­նով առն­չու­թյուն ու­նեին այս ողջ պատ­մու­թյան հետ։ Այ­սինքն, այս ան­գամ հար­վա­ծի հիմ­նա­կան թի­րա­խը ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նի վար­կա­նիշն էր։ Լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, այս­պես ա­սած, ձեռ­քի հետ օգ­տա­գործ­վե­ցին այս պրո­յեկ­տի մեջ։
-Ին­չու՞ է Փա­շի­նյա­նը ցան­կա­նում վար­կա­բե­կել Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նին։
-Ի­րան­ցի ազ­դե­ցիկ գե­նե­րա­լի սպա­նու­թյու­նից հե­տո ՀՀ-ում Ի­րա­նի դես­պա­նա­տա­նը բաց­ված սգո մա­տյա­նում գրա­ռում ա­նե­լու հա­մար կա­ռա­վա­րու­թյու­նից գնաց ոչ թե ար­տա­քին գոր­ծե­րի, այլ տա­րած­քա­յին կա­ռա­վար­ման նա­խա­րար Սու­րեն Պա­պի­կյա­նը, և պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կը, ո­րը հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ էլ չէր։ Փո­խա­րե­նը Ի­րա­նի դես­պա­նա­տուն էր այ­ցե­լել ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նը, ո­րի քայ­լը քա­րոզ­չա­կան տե­սան­կյու­նից շատ լավ մա­տուց­վեց։ Սրա­նով ակ­ներև ե­ղավ, որ այս սպա­նու­թյու­նը կա­ռա­վա­րու­թյան հա­մար երկ­րոր­դա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նի, իսկ Վա­նե­ցյա­նը, որ կա­րող էր և չգ­նալ, հար­գել էր ի­րան­ցի գե­նե­րա­լի հի­շա­տա­կը։ Ա­սել է՝ ան­գամ կար­գա­վի­ճակ չու­նե­ցող Վա­նե­ցյա­նի քայլն ա­վե­լի կարևոր­վեց, քան իշ­խա­նու­թյան ո­րոշ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի։ Սա ա­ռիթ դար­ձավ, որ Փա­շի­նյա­նին պատ­կա­նող լրատ­վա­մի­ջո­ցում Վա­նե­ցյա­նի մա­սին հոդ­ված հրա­պա­րակ­վի, որ­տեղ նրան կա­պում են նախ­կին իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ։ Սրա նպա­տակն այն էր, որ նրա վար­կա­նի­շին հար­ված հասց­վի, քա­նի որ գաղտ­նիք չէ, որ Վա­նե­ցյա­նը լի­դե­րին բնո­րոշ կեր­պար ու­նի։ Կա­պե­լով Վա­նե­ցյա­նին նախ­կին­նե­րի հետ, փոր­ձում են նրան դարձ­նել շար­քա­յին ընդ­դի­մա­դիր։ Իսկ Փա­շի­նյա­նի աղջ­կա գրա­ռումն ու այս գոր­ծըն­թա­ցին մաս դառ­նա­լու նպա­տակն էլ այն էր, որ ցույց տան, թե ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նի բա­նա­վի­ճե­լու մա­կար­դա­կը վար­չա­պե­տի աղջ­կա մա­կար­դա­կին է ձգում։ Ի­մա՝ փոր­ձում են վար­չա­պե­տին բարձ­րաց­նել՝ Վա­նե­ցյա­նին նսե­մաց­նե­լու գնով։ Սա­կայն ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նի հա­կա­դար­ձու­մը հա­կա­ռակ պատ­կե­րը ստեղ­ծեց։ Նա բա­վա­կան դի­պուկ ա­սաց, որ ի­րե­նից վա­խե­ցո­ղը սե­փա­կան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին է խա­ղի մեջ մտց­նում՝ հայ­տա­րա­րե­լով, որ այս գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն ի­րա­կա­նաց­նողն ի­րե­նից վա­խե­նում է։ Վա­նե­ցյա­նը չի­ջավ բա­նա­վե­ճի այդ մա­կար­դա­կին և իր հա­կա­քայ­լով կա­րո­ղա­ցավ բարձ­րու­թյան վրա մնալ։ ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նի հան­դեպ ի­րա­կա­նաց­վող «սև» քա­րոզ­չու­թյունն այս պա­հին չաշ­խա­տեց։ Քա­ղա­քա­կան տեխ­նո­լո­գիա­յում ըն­դուն­ված է, որ ե­թե դու որևէ տեխ­նո­լո­գիա ես փոր­ձում կի­րա­ռել, պետք է մինչև վերջ հաշ­վար­կես։ Սխա­լի դեպ­քում քո ի­րա­կա­նաց­րած հա­կա­քա­րոզ­չու­թյու­նը քեզ է վնա­սե­լու։
-Բա­ցի Ձեր նշած ա­ռի­թից, որ Վա­նե­ցյանն այ­ցե­լել էր Ի­րա­նի դես­պա­նա­տուն, ո՞րն է հիմ­նա­կան պատ­ճա­ռը, ին­չը ստի­պում է Փա­շի­նյա­նին քա­ղա­քա­կան աս­պա­րե­զից հե­ռաց­նել ԱԱԾ նախ­կին պե­տին։
-Վար­չա­պետն ար­դեն հաս­կա­նում է, որ ինչ էլ ա­նի, այլևս հե­ղա­փո­խու­թյան լի­դեր չի ըն­կալ­վում։ Մի քա­նի օր ա­ռաջ, երբ նրա մա­մու­լի խոս­նակն աշ­խա­տան­քից հե­ռա­ցավ, լուր տա­րած­վեց, թե վար­չա­պե­տը նրա­նից դժ­գո­հել է այն պատ­ճա­ռով, որ իր ֆեյս­բու­քյան է­ջով շատ ա­վե­լին է ա­նում, քան խոս­նա­կը, այ­սինքն, ի­րեն, որ­պես լի­դե­րի, չի կա­րող մա­մու­լի խոս­նա­կը ներ­կա­յաց­նել։ Փո­խա­րե­նը ԱԱԾ նախ­կին պետն է սկ­սում որ­պես լի­դեր ըն­կալ­վել։ Հի­մա Վա­նե­ցյա­նի լի­դե­րու­թյու­նը չե­զո­քաց­նե­լու խն­դիր է դր­ված։ Առջևում սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­ներ կան, ու նոր իշ­խա­նու­թյու­նը դեռ չի ա­սել, որ վե­րա­դառ­նա­լու է կի­սա­նա­խա­գա­հա­կան հա­մա­կար­գին։ Ե­թե կի­սա­նա­խա­գա­հա­կան հա­մա­կար­գի վե­րա­դար­ձանք, իսկ Փա­շի­նյա­նի վար­կա­նի­շը գնա­լով նվա­զեց, իսկ Վա­նե­ցյա­նի­նը կա­մաց-կա­մաց բարձ­րա­ցավ, պարզ է, չէ՞, թե ինչ գոր­ծըն­թաց­ներ են լի­նե­լու։ Ա­վե­լին, ան­կախ հան­գա­ման­քից` սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­ներ կլի­նեն, թե ոչ, երբ Փա­շի­նյա­նի վար­կա­նիշն ընկ­նի, նրա շր­ջա­պա­տը հե­ռա­նա­լու է նրա­նից ու նոր տե­րեր է փնտ­րե­լու։
-Այլ խոս­քով, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նին ի­րեն քա­ղա­քա­կան մր­ցա­կի՞ց է տես­նում։
-Ա­յո, մր­ցա­կից, ո­րին չի կա­րող մե­ղադ­րել նախ­կին 30 տար­վա թա­լա­նի, կո­ռուպ­ցիա­յի, կեղծ­ված ընտ­րու­թյուն­նե­րի հա­մար։ 1,5 տա­րի էլ Վա­նե­ցյա­նը կո­ռուց­պիա­յի դեմ պայ­քա­րով հան­րու­թյան շր­ջա­նում լուրջ վար­կա­նիշ է ձեռք բե­րել։ Մի կողմ թող­նենք` դա ի­րա­կա՞ն, թե՞ կեղծ պայ­քար էր, բայց դրա ար­դյուն­քում նա վար­կա­նիշ է վաս­տա­կել։ Ե­թե Փա­շի­նյա­նը երկ­րորդ, եր­րորդ նա­խա­գա­հի­նե­րին, ա­ռա­ջին նա­խա­գա­հի շր­ջա­պա­տում չի տես­նում լուրջ մր­ցա­կից­ներ, Վա­նե­ցյա­նը միան­շա­նակ այդ հար­թու­թյան մեջ դի­տարկ­վում է։ ՈՒ­նե­նա­լով քա­ղա­քա­կան բա­նա­վե­ճի ցածր մա­կար­դակ, չկա­յա­ցած կու­սակ­ցա­կան հա­մա­կարգ, մե­զա­նում դեռ լի­դեր­նե­րի պայ­քար է ըն­թա­նում, որ­տեղ այ­սօր եր­կու հիմ­նա­կան դե­րա­կա­տար­ներ կան՝ Փա­շի­նյա­նը և Վա­նե­ցյա­նը։
-Լի­նե­լով 1 տա­րուց ա­վե­լի ԱԱԾ տնօ­րեն, Վա­նե­ցյա­նը նաև այս իշ­խա­նու­թյան մա­սին կոմպ­րո­մատ­նե­րի է տի­րա­պե­տում։ Սա Փա­շի­նյա­նի հա­մար մտա­վա­խու­թյան ա­ռիթ չէ՞, ի՞նչ եք կար­ծում, Վա­նե­ցյա­նը դրանք ջրի ե­րես կհա­նի՞։
-Նախ պի­տի հա­մոզ­ված լի­նենք` Վա­նե­ցյա­նը կոմպ­րո­մատ­ներ ու­նի՞, թե՞ ոչ։ Դրա­նից հե­տո միայն կա­րե­լի է քն­նար­կել` դրանք կօգ­տա­գործ­վե՞ն, թե՞ ոչ։
-Այս ա­մե­նին զու­գա­հեռ ՍԴ-ի շուրջ ի­րա­վի­ճա­կը նոր ե­րանգ­ներ է ստա­նում։ Լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը գրե­ցին, որ ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի հետ փակ հան­դի­պում է ե­ղել, և ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րին հե­ռաց­նե­լու հնա­րա­վոր ու անհ­նար ձևեր են մշակ­վել, ընդ­հուպ ար­տա­մուս­նա­կան կա­պե­րի հրա­պա­րա­կում։ Ի վեր­ջո, իշ­խա­նու­թյան վեր­ջին «ա­նա­ռիկ» կա­ռույ­ցը կհան­ձն­վի՞ իշ­խա­նու­թյա­նը, թե՞ պայ­քա­րը կշա­րու­նակ­վի։
-Չեմ կա­րող գու­շա­կել, թե ՍԴ դա­տա­վոր­ներն ինչ­պես կվար­վեն, բայց այս ա­մե­նում տես­նում եմ հս­տակ քա­ղա­քա­կան գիծ։ 2018-ից հե­տո Հա­յաս­տա­նում քրեաօ­լի­գար­խիկ հա­մա­կարգն իր տե­ղը զի­ջեց անձ­նիշ­խա­նու­թյա­նը։ Վար­չա­պետն ա­մեն ինչ ա­նում է, որ այդ հա­մա­կար­գը լիար­ժեք դարձ­նի։ Այ­սօր խոր­հր­դա­րա­նը, կա­ռա­վա­րու­թյու­նը, ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րը, դա­տա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը, բա­ցա­ռու­թյամբ ՍԴ-ի, են­թարկ­վում են վար­չա­պե­տին։ Հա­յաս­տա­նում այս պա­հին Փա­շի­նյա­նին չեն են­թարկ­վում ե­րեք ինս­տի­տուտ՝ ՍԴ-ն, լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին։ Այս ե­րեք ինս­տի­տուտ­նե­րը դեռ չեն սպա­սար­կում անձ­նիշ­խա­նու­թյան հա­մա­կար­գի շա­հե­րը։ Հի­մա ՍԴ-ի դեմ գրո­հը նոր թա­փով է շա­րու­նակ­վում։ Տա­րին սկս­վեց հեր­թա­կան կա­լա­նա­վոր­ման լու­րով, ո­րը կապ­վում է ՍԴ նա­խա­գահ Հրայր Թով­մա­սյա­նի ան­ձի հետ։ Գա­լիս ենք այն եզ­րա­հանգ­ման, որ վար­չա­պե­տի՝ ՍԴ-ն ա­մեն գնով ի­րեն են­թա­կա, գր­պա­նա­յին դա­տա­րան դարձ­նե­լու փոր­ձե­րը շա­րու­նակ­վե­լու են։ Իսկ փակ ժո­ղով ե­ղել է, թե ոչ, դժ­վար է ա­սել, բայց կա հս­տակ քա­ղա­քա­կան գիծ, ո­րը շա­րու­նակ­վում է, ի­մա՝ ա­մեն գնով ՍԴ-ն դնել Փա­շի­նյա­նի գր­պա­նը։ Ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րի հետ կապ­ված մր­ցույթ հայ­տա­րա­րեց, և այս գոր­ծըն­թա­ցում ՍԴ-ի դե­րը շատ կարևոր է։ Բնա­կա­նա­բար անձ­նիշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գը չի կա­րող լիար­ժեք լի­նել, ե­թե չեն վե­րահ­սկ­վում բո­լոր ինս­տի­տուտ­նե­րը։ Չի կա­րող անձ­նիշ­խա­նա­կան հա­մա­կարգ լի­նել, ե­թե կա իշ­խա­նու­թյան այ­լընտ­րանք՝ ՍԴ-ն, չոր­րորդ իշ­խա­նու­թյու­նը, հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին։ Քա­նի դեռ այս այ­լընտ­րան­քա­յին ինս­տի­տուտ­նե­րը կան, անձ­նիշ­խա­նու­թյու­նը չի կա­րող լիար­ժեք լի­նել։ Այս պա­րա­գա­յում վար­չա­պե­տը չի կա­րող իր ցան­կա­ցած ո­րո­շում կյան­քի կո­չել։ Կհա­ջող­վի՞ այս ինս­տի­տուտ­ներն էլ ի­րեն են­թար­կել, չեմ կա­րող ա­սել, բայց այս պա­հի դրու­թյամբ դա նրան չի հա­ջող­վում։
-Ժա­մա­նա­կին Փա­շի­նյա­նի այդ­քան շատ քն­նա­դա­տած «կոս­տյու­մը» այ­սօր ոչ միայն նրան դուր է գա­լիս, այլև ա­մեն ինչ ա­նում է, որ այդ հա­մա­կար­գից չհ­րա­ժար­վի։ Ի՞նչ եք կար­ծում, ՍԴ-ի առն­չու­թյամբ Փա­շի­նյանն ա­մեն դեպ­քում տե­ղի չի՞ տա Վե­նե­տի­կի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խազ­գու­շա­ցում­նե­րին, մաս­նա­գի­տա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի քն­նա­դա­տու­թյա­նը և ի վեր­ջո, ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րի դի­մադ­րու­թյա­նը։
- Կախ­ված է դի­մադ­րու­թյան աս­տի­ճա­նից։ Ե­թե բարձր ե­ղավ, կզի­ջի։
-Այս ողջ գոր­ծըն­թա­ցում Ձեզ հա­մար հաս­կա­նա­լի՞ է նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նի դիր­քո­րո­շու­մը։ Խնդ­րա­հա­րույց հար­ցե­րի պա­րա­գա­յում նա միշտ Փա­շի­նյա­նի «թելն» է թե­լում։ Ին­չու՞։
-Ե­թե ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան երկ­րում լի­նեինք, նոր­մալ չէի հա­մա­րի նման դիր­քո­րո­շու­մը։ Շատ դեպ­քե­րում հնա­րա­վոր էր ան­գամ նրա հրա­ժա­րա­կա­նի, իմ­պիչ­մեն­տի գոր­ծըն­թաց սկ­սել։ Բայց ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան եր­կր­նե­րում տե­ղի չէր ու­նե­նա այն, ինչ մեզ մոտ է։ Անձ­նիշ­խա­նա­կան հա­մա­կարգ հնա­րա­վոր չէ պատ­կե­րաց­նել ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան եր­կր­նե­րում։ Մեր պա­րա­գա­յում Ար­մեն Սարգ­սյա­նի առն­չու­թյամբ հար­ցեր են ա­ռա­ջա­նում՝ ի՞նչն է նրան ստի­պում զո­հել անձ­նա­կան վար­կա­նի­շը՝ կա­տա­րե­լով նման գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ։ Ի­հար­կե, վար­չա­պե­տը կա­րող է օ­րենք­ներ փո­խե­լով հաս­նել նա­խա­գա­հի հրա­ժա­րա­կա­նին, բայց Սարգ­սյանն այն գոր­ծի­չը չէ, որ այդ ա­թո­ռից հրա­ժար­վե­լով, պի­տի մտա­ծի, թե ինչ­պես է ըն­տա­նիք պա­հե­լու։ Ե­թե նա մնում է նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նում և հան­դուր­ժում է փոր­ձա­գի­տա­կան, մաս­նա­գի­տա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի խիստ քն­նա­դա­տու­թյու­նը, միա­ժա­մա­նակ ա­մեն ինչ ա­նում է, որ վար­չա­պե­տի դեմ դուրս չգա, նշա­նա­կում է նա ինչ-որ խն­դիր­ներ ու­նի լու­ծե­լու։ Դրա հա­մար էլ նրան դեռ պետք է նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը։ Բայց հաս­տա­տա­պես դա այն բա­նի հա­մար չէ, որ նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­վարձ ստա­նա, տար­բեր եր­կր­ներ շր­ջա­գա­յի։ Թե ինչ խն­դիր է լու­ծում, այլ թե­մա է։ Բայց ակն­հայտ է, որ այս ողջ քն­նա­դա­տու­թյուն­նե­րի գնով նա մնում է նա­խա­գահ ու փոր­ձում լու­ծել այդ խն­դի­րը։
Զրույցը՝ Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆԻ
Դիտվել է՝ 2834

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ