Ի՞նչ կլի­նի, ե­թե ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րը հան­րաք­վեի նա­խորդ օ­րը հայ­տա­րա­րեն պաշ­տո­նը թող­նե­լու մա­սին

Ի՞նչ կլի­նի, ե­թե ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րը հան­րաք­վեի նա­խորդ օ­րը հայ­տա­րա­րեն պաշ­տո­նը թող­նե­լու մա­սին
11.02.2020 | 03:07
Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վե նա­խա­ձեռ­նե­լուց ա­ռաջ իշ­խա­նու­թյու­նը, ըստ երևույ­թին, մեկ հան­գա­մանք հաշ­վի չի ա­ռել. ի՞նչ է լի­նե­լու, ե­թե նախ­քան հան­րաք­վեն սա­հ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նա­խա­գահն ու դա­տա­վոր­նե­րը հայ­տա­րա­րեն, որ դա­դա­րեց­նում են պաշ­տո­նա­վա­րու­մը: «Ի­րա­տե­սը» հարցն ուղ­ղեց Կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վին: Ի պա­տաս­խան ա­սա­ցին, որ ի­րա­վա­կար­գա­վո­րում­նե­րի մա­սով այս պա­հին մե­կնա­բա­նու­թյուն չեն տա­լիս: Օ­րեն­սդ­րու­թյուն գրող­նե­րի մտ­քի ծայ­րով երևի ան­ցած էլ չի լի­նի, որ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նա­խա­գա­հին ու դա­տա­վոր­նե­րին հե­ռաց­նե­լու հա­մար օ­րե­րից մի օր հան­րաք­վե է անց­կաց­վե­լու, ու հենց դա է պատ­ճա­ռը, որ «Հան­րաք­վեի մա­սին» սահ­մա­նադ­րա­կան օ­րեն­քի «Հան­րաք­վեի չե­ղարկ­ման» մա­սին դրույթ­նե­րում նմա­նօ­րի­նակ ի­րա­վի­ճա­կի վե­րա­բե­րյալ ո­չինչ գտ­նել հնա­րա­վոր չէ: Ե­թե սո­վո­րա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի դեպ­քում՝ խոր­հր­դա­րա­նա­կան, ՏԻՄ և այլն, օ­րեն­քը սահ­մա­նում է, որ թեկ­նա­ծուն ինք­նա­բա­ցարկ կա­րող է ներ­կա­յաց­նել ընտ­րու­թյու­նից տասն օր ա­ռաջ, ա­պա այս դեպ­քում որևէ նորմ կամ տրա­մա­բա­նու­թյուն չի գոր­ծում: Ե­թե դա­տա­վոր­նե­րը մինչև փետր­վա­րի 27-ն օգտ­վեն վա­ղա­ժամ կեն­սա­թո­շա­կի օ­րեն­քից, ա­պա հան­րաք­վեն չե­ղյալ կհայ­տա­րար­վի: Բայց ե­թե դրա­նից հե­տո ՍԴ դա­տա­վոր­ներն ուղ­ղա­կի հայ­տա­րա­րեն, որ դա­դա­րեց­նում են պաշ­տո­նա­վա­րու­մը, ա­պա հան­րաք­վեն պետք է տե­ղի ու­նե­նա: Իսկ թե ինչ տրա­մա­բա­նու­թյամբ, պա­տաս­խան ոչ ոք չու­նի:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2556

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ