Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
14.02.2020 | 00:05
Իմ ժո­ղո­վուր­դը նման­վեց նրան, ով ի­մա­ցու­թյուն չու­նի. քա­նի որ դու մեր­ժե­ցիր ի­մա­ցու­թյու­նը, ես էլ քեզ կմեր­ժեմ, որ­պես­զի քա­հա­նա­յու­թյուն չա­նես ինձ հա­մար. քա­նի որ մո­ռա­ցար քո Աստ­ծու օ­րենք­նե­րը, ես էլ կմո­ռա­նամ քո որ­դի­նե­րին։ Քա­հա­նա­ներն ի­րենց թվի ա­ճի հա­մե­մատ մեղք գոր­ծե­ցին իմ նկատ­մամբ, նրանց փառ­քը ա­նար­գան­քի կվե­րա­ծեմ... Ինչ­պես ժո­ղո­վուր­դը, այն­պես էլ քա­հա­նան կլի­նի, և ես կպատ­ժեմ նրան, նրա ճա­նա­պարհ­նե­րի և նրա խոր­հուրդ­նե­րի հա­մա­ձայն կհա­տու­ցեմ նրան. կու­տեն և չեն հա­գե­նա, կպոռն­կա­նան, բայց հա­ջո­ղու­թյուն չեն գտ­նի, քա­նի որ լքե­ցին Տի­րո­ջը` ամ­բող­ջա­պես պոռն­կա­նա­լու հա­մար։
Օ­ՍԷԷԻ մար­գա­րեու­թյու­նը 4. 6-7...9-10
Դիտվել է՝ 281

Մեկնաբանություններ