Անզ­գույշ բառն ու «դա­նոս­չիկ­նե­րը»

Անզ­գույշ բառն ու «դա­նոս­չիկ­նե­րը»
21.02.2020 | 00:02
Պե­տա­կան գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րում մի­մյանց վրա «գործ տա­լու» սո­վո­րու­թյունն ան­պատ­կե­րաց­նե­լի չա­փե­րի է հա­սել։ Տար­բեր նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի աշ­խա­տա­կից­ներ բո­ղո­քում են, թե էլ չեն կա­րո­ղա­նում աշ­խա­տել այդ մթ­նո­լոր­տում, մի բառ չեն կա­րո­ղա­նում խո­սել, «ծած­կա­գիրն» ան­մի­ջա­պես դր­վում է վե­րա­դա­սի սե­ղա­նին։ Ա­վե­լին, դրան զու­գա­հեռ «վհուկ­նե­րի որս» է սկս­վում այն բա­նից հե­տո, երբ այս կամ այն բաժ­նում հայտ­նա­բեր­վում են ընդ­դի­մա­դիր հա­յացք­նե­րով, նույնն է թե «սև» աշ­խա­տող­ներ։ Ստիպ­ված ցան­կա­ցած բան շատ զգու­շու­թյամբ են ա­սում ու խիստ վս­տա­հե­լի­նե­րի շր­ջա­պա­տում։
Մեր աղ­բյուր­նե­րի պնդ­մամբ` այս­պի­սի պայ­ման­նե­րում շա­տե­րը չեն ցան­կա­նում աշ­խա­տել, բայց գոր­ծից զրկ­վել էլ չեն ու­զում, ստիպ­ված լուռ ի­րենց գործն ա­նում, գնում են տուն։ «Բայց ա­մե­նավ­տան­գա­վո­րը գա­ռան մոր­թով գայ­լերն են, ո­րոնք նոր են ե­կել նա­խա­րա­րու­թյուն, ցույց են տա­լիս, թե ա­ռա­ջա­դեմ ու ա­զա­տա­կան են, բայց անզ­գույշ աս­ված բառն ան­գամ խոր­հր­դա­յին ժա­մա­նակ­նե­րի «դա­նոս­չիկ­նե­րի» նման նույն պա­հին հասց­նում են նա­խա­րա­րին»,- ծի­ծա­ղե­լով պատ­մեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 4622

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ