«Օտարերկրյա գործակալների մասին» օրենքի ընդունումը սառեցրել է Վրաստանի ինտեգրումը Եվրամիությանը` Interpress-ին տված հարցազրույցում ասել է Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Պավել Գերչինսկին։ «Մեծ ափսոսանքով պետք է նշեմ, որ այս պահին մեր հարաբերություններում բարդ շրջանում ենք: Բազմիցս հայտարարել ենք, որ «օտարերկրյա ազդեցության» օրենքի ընդունումը Վրաստանի՝ Եվրամիությանն անդամակցելու ձգտումների վրա բացասաբար կանդրադառնա, ինչը, ցավոք, տեղի ունեցավ»,- ընդգծել է դիվանագետը։               
 

Թավ­շ­յա չէ, դի­լե­տանտ է

Թավ­շ­յա չէ, դի­լե­տանտ է
28.02.2020 | 11:03
Երբ դու, փո­խա­նակ կքես քո երկ­րի ա­ռաջ ծա­ռա­ցած հոգ­սե­րի ա­ռաջ, ուսդ հար­մա­րեց­նես այդ բե­ռին, փոր­ձես մար­տահ­րա­վեր­նե­րի ի­րա­վա­չափ լու­ծում­նե­րը գտ­նել, պա­հել քեզ մեկն­ված փխ­րուն պե­տա­կա­նու­թյու­նը, երբ փակ են քո ե­րեք սահ­ման­նե­րը, չոր­րոր­դի հետ էլ Աստ­ված գի­տե` ինչ կլի­նի, դու զբաղ­ված ես դրամ հա­վա­քե­լով` հա­կաօ­րի­նա­կան, հա­կա­պե­տա­կան, մեկ մար­դուն նվիր­ված` ի­րա­կա­նում երկ­րի գե­րա­գույն ինս­տի­տուտ­նե­րից հեր­թա­կա­նի կազ­մա­քանդ­ման հա­մար, երբ ոչ թե Ա­լիևն ու ադր­բե­ջան­ցի բլո­գե­րը, այլ ԵԱՀԿ ՄԽ եր­կր­նե­րում են ար­դեն հոդ­ված­ներ տպագր­վում, որ դու ցե­ղաս­պան ես և կա­տա­րել ես Խո­ջա­լուի… Ձգենք պաու­զան, ար­ձա­նագ­րե­լու ա­մե­նաայ­լան­դակ սու­տը` նաև Սում­գա­յի­թի ջար­դե­րը, բայց դու դեռ զբաղ­ված ես քո էթ­նո­սի մեջ դա­վա­դիր­ներ ո­րո­նե­լով` ընդ­լայ­նե­լով աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը Ար­ցա­խից դե­պի հա­յաս­տա­նյան ի­րա­վա­պահ մար­մին­ներ… Նե­րե­ցեք, պա­րոն, Դուք ի՞նչ գործ ու­նեք իշ­խա­նու­թյան գլ­խին: Եվ, որ ա­մենա­կարևորն է, ին­չու՞ ենք մենք հան­դուր­ժում Ձեզ այն­տեղ:
Փո­խա­դարձ-հա­յե­լա­յին այս «հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյան» մա­սին չա­փա­զանց շատ ենք խո­սել: Մինչ հեր­թա­կան ան­գամ կհա­վա­քենք ծայ­րե­րը, ևս մի դի­լե­տան­տու­թյան մա­սին: Լո­գո­յին վե­րա­բե­րող: Թվում է` ու­րիշ էլ ի՞նչ կա­րե­լի էր նո­րե­րից սպա­սել, երբ դի­լե­տան­տու­թյան հրա­վա­ռու­թյուն է կա­ռա­վա­րու­թյու­նում, խոր­հր­դա­րա­նում, ա­մե­նուր. լո­գոն փոք­րիկ կա­թիլ է այս ա­մե­նում:
Ա­րի ու տես` ոչ: Նախ, թույլ տանք մեզ փոքր-ինչ կաս­կա­ծել դի­լե­տան­տու­թյան և ա­մեն ին­չի ըն­դու­նակ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին` այս դեպ­քում: Շատ պարզ պատ­ճա­ռով. ի­րենց մոտ ա­մեն ինչ ե­ղել է նշա­նա­յին, կո­դա­յին հա­մա­կար­գում: Այս դեպ­քում` ևս: Ի­րենք կի­րա­ռել են սո­վե­տի քանդ­ման, հան­րաք­վեով 99 տո­կոս ձայն ա­պա­հո­վե­լու Լևոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի սի­րած` բա­բե­լո­նյան աշ­տա­րա­կա­շի­նու­թյան կո­դը: Չի բա­ցառ­վում, որ մտա­ծել են` ո՞վ է հի­շե­լու ինչ-որ թեր­թում «Նի­կո­լի թվին» տպագր­ված լո­գոն:
Հի­շե­ցին: Սրան դեռ կանդ­րա­դառ­նանք, հի­մա անց­նենք ա­ռաջ: Ե­թե ան­գամ մտած­ված չի ե­ղել լո­գո­յի հետ կապ­ված այս խեղ­կա­տա­կու­թյու­նը, կա ոս­կի կա­նոն` բա­ցա­ռու­թյուն­նե­րը օ­րի­նա­չա­փու­թյան հաս­տա­տումն են: Ա­սել է` երկ­րում, ուր աջ և ձախ ձեռ­քե­րը չգի­տեն` ին­չե­րի է ըն­դու­նակ, ինչ է ա­նում այդ ձեռ­քե­րի տե­րը, չէր կա­րող այլ բան լի­նել:
Ի՞նչ է կա­տար­վում. շատ պարզ բան` ե­րան­քի ծնուն­դը ու­տում է ե­րան­քը: Ի­րենք ընկ­նում են ի­րենց սրած բզի վրա: Ընդ ո­րում, մեկ նշա­նա­յին հա­մա­կարգ էլ աշ­խա­տեց փող հա­վա­քող­նե­րի «ե­րե­կո­յի» ըն­թաց­քում. պա­րո­նը, ո­րի սր­տից ա­վե­լա­ցա­ծը բա­ցա­ռա­պես տե­ղա­վոր­վում է «փռեմ-ծե­փեմ-կտ­րեմ-պառ­կաց­նեմ, ոչ մե­կը չի պլս­տա­լու» տի­րույ­թում, հա­սել է սե­փա­կան տա­րածք­ներ. աս­ված է, չէ՞. փոս փո­րող­ներն ի­րենք են փո­սերն ընկ­նում, սուր վերց­նող­ներն էլ սրից են ընկ­նում:
Հե­տաքր­քիր օ­րի­նա­չա­փու­թյամբ սույն պա­րո­նը սու­պեր պո­պու­լիս­տա­կան, «պո­ղոս­նե­րի» հո­գին ու սիր­տը ցն­ցող «եզ­րու­թա­բա­նու­թյուն» կի­րա­ռեց. «Ես կկտ­րեմ իմ եր­կու ձեռ­քերն էլ, ե­թե մեկ հա­տիկ ձայն իսկ կեղծ­վի»։
Չէ, չենք հարց­նե­լու, ե­թե Դուք կեղ­ծել ու «դի­լե­տանտ­վել» եք հենց ա­ռա­ջին իսկ վայր­կյա­նին` «լո­գո­յի» փաս­տով, այդ ի՞նչ խա­րա­կի­րի է:
Ա­սե­լու ենք` Ձեր տա­րած­քը նե­ղա­ցել է, Դուք հա­սել եք ինք­ներդ ձեզ, ընդ ո­րում, այս ա­մե­նը քա­ղա­քա­կան, նաև հոգևոր ա­ռու­մով խիստ հե­տաք­րք­րա­կան է, քան­զի Դուք այլևս չու­նեք «հա­կա­հե­րոս», թշ­նա­մի` Ձեր իսկ ե­րան­քից:
ա) Սերժ Սարգ­սյա­նի դեմ հա­րուց­ված գոր­ծը ոչ միայն ա­հա­վոր շին­ծու է, այլև նա ան­չափ նր­բա­գեղ մաս­նակ­ցեց իր դա­տա­վա­րու­թյա­նը, նշա­նա­յին մե­սիջ­նե­րով իր շուր­ջը հա­վաք­ված հա­մա­կիր­նե­րին ա­սաց ա­մե­նա­կարևո­րը` երկ­րին, պե­տա­կա­նու­թյա­նը, անվ­տան­գու­թյա­նը, Ար­ցա­խին առ­չն­վող, ու մտավ դատ­վե­լու։ Ձեզ հա­մար տեղ չմ­նաց իր «կող­քին»:
բ) Կո­րո­նա­վի­րուսն այն հան­գա­ման­քը չէ, որ վերց­նեք Ձեզ լավ «սա­զող» կոս­տյու­մի վրա­յից ու դնեք «նախ­կին­նե­րի» վրա` պո­պու­լիս­տա­կան կա­տար­մամբ, թե` նախ­կին «թա­լան­չի­նե­րի» պատ­ճա­ռով Հա­յաս­տա­նը հայ­տն­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սի վտան­գի ա­ռաջ։
Այդ թա­լա­նի ¥ի դեպ, ի­րենք այդ ե­րե­կո հա­վա­քել են շատ ա­վե­լի գու­մար, ո­րի մի մա­սը պետք է բյու­ջե մուտ­քագ­րեին, մուտ­քագ­րել են` ի­րենց կու­սակ­ցու­թյան «կա­րիք­նե­րի» հաշ­վին), և ու­րեմն նախ­կին­նե­րի այդ թա­լա­նի պատ­ճա­ռով աշ­խար­հում «մո­լեգ­նում» է կո­րո­նա­վի­րու­սը:
գ) Չկա «Ոչ»-ի քա­ղա­քա­կան շտաբ, որ­պես­զի հան­րաք­վեին քա­ղա­քե­քա­ղաք շր­ջող, ձեռ­քե­րը կտ­րե­լու ի­դեա-ֆիք­սով տա­ռա­պող «ա­ռաջ­նոր­դը» մե­ղա­վոր նշա­նա­կի, փռի, ծե­փի իր ու­զած տե­ղե­րում. պետք է պայ­քա­րի հող­մա­ղաց­նե­րի դեմ:
Լա­վա­գույն դեպ­քում պետք է հո­րի­նի ընդ­հա­տա­կյա «Ոչ»-ի շտաբ, ԱԱԾ-ի հետ գնա այն­տեղ «սա­տա­նա­ներ» որ­սա­լու:
Սա է:
Կար­մեն ԴԱՎ­ԹՅԱՆ
Դիտվել է՝ 16774

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ