«Վար­չա­պե­տի ծաղ­կա­ձո­ր­յան այ­ցը ա­վե­լի շատ տագ­նապ ա­ռա­ջաց­րեց, քան կար մինչ այդ»

«Վար­չա­պե­տի ծաղ­կա­ձո­ր­յան այ­ցը ա­վե­լի շատ տագ­նապ ա­ռա­ջաց­րեց, քան կար մինչ այդ»
06.03.2020 | 01:30
«Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է բժիշկ, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պիչ, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԸ:
-Պա­րոն Գրի­գո­րյան, Հա­յաս­տա­նում գրանց­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սի ա­ռա­ջին դեպ­քը: Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը վս­տա­հեց­նում են, որ անհ­րա­ժեշտ բո­լոր մի­ջո­ցա­ռում­ներն ի­րա­կա­նաց­վում են, խու­ճա­պի մատ­նվե­լու կա­րիք չկա: Մար­դիկ սա­կայն դե­ղատ­նե­րում շն­չա­դի­մակ, իսկ խա­նութ­նե­րում պա­րեն չեն թո­ղել:
-Մար­դիկ խու­ճա­պա­հար ու տագ­նա­պած են մի պարզ պատ­ճա­ռով՝ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը թե­րա­ցել է հան­րու­թյա­նը ճիշտ ժա­մա­նա­կին անհ­րա­ժեշտ նյու­թե­րով ու տե­ղե­կատ­վու­թյամբ ի­րա­զե­կե­լու հար­ցում: Նա­խա­րա­րու­թյան տրա­մադ­րած տե­ղե­կու­թյուն­նե­րում մի շարք ան­ճշ­տու­թյուն­ներ ու մի­մյանց չզու­գակց­վող հան­գա­մանք­ներ կան, դրա հետևան­քով է նաև, որ մար­դիկ վա­խե­նում են ան­կան­խա­տե­սե­լի զար­գա­ցում­նե­րից ու «մի­ֆեր» հո­րի­նում:
-Վա­րա­կի տա­րած­ման մա­սին ցան­կա­ցած նոր տե­ղե­կատ­վու­թյուն վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն է հա­ղոր­դում: ՈՒ­ղիղ ե­թեր­նե­րով տե­ղե­կաց­նում է մե­կու­սաց­ված ան­ձանց ա­ռող­ջու­թյան մա­սին և այլն: Ին­չու՞ է վար­չա­պե­տը նաև ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի դե­րը ստանձ­նել:
-Կար­ծում եմ՝ դա կապ­ված է այն հան­գա­ման­քի հետ, որ նա­խա­րարն ա­ջակ­ցու­թյան կա­րիք ու­նի: Նա չի կա­րո­ղա­նում ճիշտ ժա­մա­նա­կին կողմ­նո­րոշ­վել, թե ինչ պետք է ա­նել: Ա­սում է՝ սահ­ման­ներ փա­կե­լու կա­րիք չկա, բայց վար­չա­պե­տը ժա­մեր անց հա­կա­ռակն է հայ­տա­րա­րում: Պն­դում է, թե ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում դա­սապ­րո­ցես­նե­րը ժա­մա­նա­կա­վոր­պես կանգ­նեց­նե­լու կա­րիք չկա, սա­կայն կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի ու սպոր­տի նա­խա­րարն ա­շա­կերտ­նե­րին ու ու­սա­նող­նե­րին հրա­հան­գում է երկ­շա­բա­թյա ար­ձա­կուր­դի գնալ: Դեռ չա­սած, որ տե­ղե­կաց­նող բնույ­թի հա­ղոր­դագ­րու­թյուն­ներն էլ բնա­կիչ­նե­րը ե­րեք օր ու­շա­ցու­մով են ստա­նում և այլն: Կար­ծում եմ՝ վար­չա­պե­տը, տես­նե­լով, որ նա­խա­րա­րը խու­ճա­պի մեջ է և չի կա­րո­ղա­նում ճիշտ կողմ­նո­րոշ­վել, փոր­ձում է օգ­նել Ար­սեն Թո­րո­սյա­նին:
-«Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րից ո­մանք, օ­րի­նակ, հարց են բար­ձաց­նում, թե ին­չու՞ պետք է մար­դիկ Ծաղ­կա­ձո­րում մե­կու­սաց­վեին: Ին­չու՞ մինչև ա­ռա­ջին դեպ­քի գրան­ցումն ար­դեն իսկ որևէ հի­վան­դա­նոց կամ բա­ժան­մունք ա­ռանձ­նաց­ված չէր:
-Ան­շուշտ հա­մա­միտ եմ պնդ­ման հետ, քա­նի որ ի տար­բե­րու­թյուն աշ­խար­հի շատ այլ պե­տու­թյուն­նե­րի՝ կո­րո­նա­վի­րու­սը Հա­յաս­տա­նի դու­ռը շատ ա­վե­լի ուշ թա­կեց, և լիո­վին ու պատ­շա­ճո­րեն հնա­րա­վոր էր նա­խա­պատ­րաստ­վել ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի զար­գաց­ման նման սցե­նա­րին: Ի­հար­կե, հաշ­վի առ­նե­լով հի­վան­դու­թյան ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րը, հի­վան­դա­նոց­նե­րից մե­կում պետք էր ա­ռան­ձին բա­ժան­մունք կամ որևէ հի­վան­դա­նոց նա­խա­պատ­րաս­տել, որ հա­գե­ցած կլի­ներ թթ­ված­նա­յին դի­մակ­նե­րով, թթ­ված­նի մեծ պա­շա­րով, հա­տուկ վե­րա­պատ­րաստ­ված բու­ժանձ­նա­կազ­մով, ով­քեր հս­տակ կտի­րա­պե­տեին հի­վան­դու­թյան զար­գաց­ման բո­լոր ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րին: Անհ­րա­ժեշտ է նաև միջ­մաս­նա­գի­տա­կան մի­ջազ­գա­յին օ­պե­րա­տիվ հե­ռուս­տա­կա­մուրջ­ներ կազ­մա­կեր­պել ար­տա­սահ­մա­նյան գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ, ին­չը կն­պաս­տի և՛ հե­ռաբ­ժշ­կու­թյան զար­գաց­մա­նը, և՛ հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա մեր մաս­նա­գետ­նե­րին կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րը մի­ջազ­գա­յին չա­փո­րո­շիչ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան ի­րա­կա­նաց­նել:
-Շատ է քն­նարկ­վում մարդ­կանց Ծաղ­կա­ձո­րի է­լի­տար հյու­րա­նոց­նե­րից մե­կում մե­կու­սաց­նե­լու հար­ցը: Ին­չու՞ են հյու­րա­նո­ցում մե­կու­սաց­րել, ըստ Ձեզ: Հի­վան­դա­նոց­ում դա հնա­րա­վո՞ր չէր կազ­մա­կեր­պել:
-Ան­կեղծ ա­սած, ա­յո, ան­հաս­կա­նա­լի է, թե ին­չու են զբո­սաշր­ջա­յին կենտ­րոն հա­մար­վող Ծաղ­կա­ձոր քա­ղա­քում մե­կու­սաց­րել այդ ան­ձանց, այլ ոչ ա­սենք Աշ­տա­րա­կում կամ Ար­տա­շա­տում, որ զբո­սաշր­ջա­յին նշա­նա­կու­թյան բնա­կա­վայ­րեր չեն: Հա­մա­ձայն չեմ նաև այն տե­սա­կե­տին, թե «կա­րան­տի­նում» գտն­վող մարդ­կանց պետք է հյու­րա­նո­ցա­յին, այլ ոչ թե հի­վան­դա­նո­ցա­յին պայ­ման­նե­րում մե­կու­սաց­նել: Բայց հաշ­վի առ­նե­լով, որ այս ա­մե­նը պե­տու­թյան մո­տե­ցումն է, այն խոր ու հա­մա­պար­փակ քն­նարկ­ման ա­ռար­կա չեմ դարձ­նում:
-Հա­յաս­տա­նում շն­չա­դի­մակ­նե­րի դե­ֆի­ցի­տը կամ դրանց գնե­րի բար­ձրա­ցու­մը բա­ցատ­րում են այն հան­գա­ման­քով, թե ամ­բողջ աշ­խար­հում է այդ­պես: ՈՒ չնա­յած իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի այս ար­դա­րաց­մա­նը՝ տե­ղե­կա­նում ենք, որ որ­պես մար­դա­սի­րա­կան քայլ՝ մե­ծա­քա­նակ դի­մակ­ներ Հա­յաս­տա­նը Չի­նաս­տա­նին է տրա­մադ­րել:
-Բժշ­կա­կան դի­մակ­նե­րի տրա­մադ­րու­մը Չի­նաս­տա­նին ուղ­ղա­կի չհաշ­վարկ­ված և ան­հե­ռա­տես քայլ է ե­ղել, քա­նի որ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը դեռ մեկ ա­միս ա­ռաջ էր կոչ ա­րել բո­լոր եր­կր­նե­րին ա­ռա­վել քան զգույշ լի­նել և պատ­րաստ լի­նել վի­րու­սի հետ մե­նա­մար­տին: Ցա­վոք, Չի­նաս­տա­նին շն­չա­դի­մակ­ներ ու­ղար­կելն այժմ մեր երկ­րում դրանց դե­ֆի­ցի­տի ա­ռա­ջաց­ման միակ պատ­ճա­ռը չէ, ու կան նաև ո­րոշ ան­բա­րե­խիղճ տն­տե­սա­վա­րող­ներ, որ օգտ­վե­լով ի­րա­վի­ճա­կից ու մարդ­կանց պա­կաս ին­ֆոր­մաց­ված լի­նե­լու հան­գա­ման­քից՝ ա­գա­հի նման ո­րո­շե­ցին մեծ գու­մար աշ­խա­տել ու աշ­խա­տե­ցին:
-Այս պա­հին ի՞նչ վի­ճա­կագ­րու­թյուն կա, կո­րո­նա­վի­րու­սը նա­հան­ջու՞մ է: Մի քա­նի եր­կր­նե­րի գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան խո­շոր կա­զմա­կեր­պու­թյուն­ներ հայ­տա­րա­րել էին պատ­վաս­տա­նյութ ստեղ­ծե­լու մա­սին, ի՞նչ նո­րու­թյուն կա այս մա­սով:
-Չի­նաս­տա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ վի­րու­սի նա­հան­ջի մա­սով կա դրա­կան տե­ղա­շարժ: Ի­հար­կե, դա բա­վա­կան հու­սադ­րող լուր է, սա­կայն դեռ վաղ է ա­սել, թե վի­րու­սը «պարտ­ված» է: Ինչ վե­րա­բե­րում է պատ­վաս­տա­նյու­թե­րին, ա­պա, ցա­վոք, փոր­ձարկ­ված պատ­վաս­տա­նյութ դեռևս չկա: Այն, ի դեպ, ոչ թե բուժ­ման մի­ջոց է, այլ կան­խար­գել­ման, ու նույ­նիսկ դրա ստեղծ­ման պա­րա­գա­յում այն որևէ ազ­դե­ցու­թյուն չի ու­նե­նա:
-Որ­պես մաս­նա­գետ՝ ո՞րն է Ձեր խոր­հուր­դը մարդ­կանց: Ա­ռաջ­նա­յին ի՞նչ քայ­լեր պետք է ա­նել «թա­գա­կիր» վի­րու­սից խու­սա­փե­լու հա­մար:
-Ա­մե­նաա­ռա­ջի­նը՝ չպետք է խու­ճա­պի մատն­վել, պետք է սթափ դա­տել, հնա­րա­վո­րինս տե­ղե­կաց­ված լի­նել վի­րու­սին դի­մա­կա­յե­լու հա­մար: Այն բարձր վա­րա­կե­լիու­թյուն ու­նի, հետևա­բար պետք է ա­ռա­վել քան զգույշ լի­նել, հետևել ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հրա­պա­րա­կած խոր­հուրդ­նե­րին ու, ի վեր­ջո, չսար­սա­փել կո­րո­նա­վի­րու­սից, այն դա­տավ­ճիռ չէ:
-Պա­րոն Գրի­գո­րյան, գու­ցե ա՞յլ ռազ­մա­վա­րու­թյուն էր պետք մշա­կել կո­րո­նա­վի­րու­սի կան­խար­գել­ման ա­ռու­մով: Որ­պես մաս­նա­գետ՝ Դուք ի՞նչ քայ­լեր կա­նեիք, որ նա­խա­րա­րու­թյու­նը մինչև այս պա­հը չի ա­րել:
-Ցան­կա­ցած տե­սա­կի հա­մա­ճա­րակ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան հարց է: Պետք է ճգ­նա­ժա­մա­յին կա­ռա­վա­րում ի­րա­կա­նաց­նել ու խիստ մի­ջոց­ներ կի­րա­ռել: Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը ճիշտ քայ­լեր է ձեռ­նար­կում, սա­կայն դրանք ո­րո­շա­կիո­րեն ու­շա­ցած են: Օ­րի­նակ, սահ­ման­նե­րի փակ­ման մա­սին ես խո­սել եմ դեռևս հուն­վար ամս­վա վեր­ջին, պե­տու­թյան կող­մից դի­մակ­նե­րի և դե­ղո­րայ­քի պա­հես­տա­վոր­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին բարձ­րա­ձայ­նել եմ շատ ա­վե­լի վաղ և այլն: Երբ հայ­տա­րար­վեց, որ Հա­յաս­տա­նում գրանց­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սի ա­ռա­ջին դեպ­քը, Facebook-ի իմ է­ջում 7 կե­տից բաղ­կա­ցած խոր­հր­դատ­վա­կան գրա­ռում կա­տա­րե­ցի, ո­րոնց մի մա­սը կա­տար­վել է, մի մասն էլ, հու­սով եմ, կկա­տար­վի: Կա­րող եմ ա­սել, որ ո­րո­շա­կի վե­րա­պա­հում­նե­րով՝ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյունն այ­սօր ի­րա­կա­նաց­նում է անհ­րա­ժեշտ բո­լոր քայ­լե­րը՝ կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րա­ծու­մը կան­խե­լու նպա­տա­կով:
-Տե­սա­կետ կա, որ վի­րու­սի ա­ռա­ջին դեպ­քը շատ ա­վե­լի վաղ էր հայտ­նա­բեր­վել, ուղ­ղա­կի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը դրա մա­սին չէին բարձ­րա­ձայ­նում: Ի դեպ, «թա­գա­կիր» վի­րու­սի ա­ռա­ջին դեպ­քի մա­սին մար­տի մե­կին հայ­տա­րար­վեց, ու վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րեց մար­տի­մե­կյան հան­րա­հա­վա­քը չե­ղար­կե­լու մա­սին: Ըստ Ձեզ, պա­տա­հա­կա­նու­թյու՞ն էր:
-Չեմ ու­զում մտա­ծել, որ մեր կա­ռա­վա­րու­թյու­նը նման տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը գաղտ­նի կպա­հեր ու կվ­տան­գեր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի ա­ռող­ջու­թյու­նը՝ քա­ղա­քա­կան նա­խագ­ծե­րի տա­պա­լու­մը քո­ղար­կե­լու հա­մար, սա­կայն կա­րող եմ ա­սել, որ պա­տա­հա­կա­նու­թյուն­նե­րին բա­ցար­ձակ չեմ հա­վա­տում: Հու­սամ, որ ներ­քին ձայնս սխալ է հու­շում, բայց ե­թե այդ սցե­նա­րը գոր­ծի, ա­պա մոտ ա­պա­գա­յում պետք է հայ­տա­րար­վի ևս եր­կու-ե­րեք դեպ­քի մա­սին և օ­րա­կարգ բեր­վի սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեի չե­ղարկ­ման հար­ցը:
-Փոքր-ինչ շեղ­վե­լով քա­ղա­քա­կան թե­մա­յից, բայց մնա­լով մար­տի մե­կի թե­մա­յի շր­ջա­նակ­նե­րում: Այդ օ­րը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը իր իսկ բնորոշ­մամբ «քյոհ­նա քեֆ­չիի նման» օ­բյեկ­տից օ­բյեկտ էր գնում՝ բա­ցատ­րու­թյամբ, թե իբր ցրում է այն­տեղ հան­գս­տա­ցող­նե­րի ու բնա­կիչ­նե­րի տագ­նա­պը: Ինչ­պե՞ս եք գնա­հա­տում նման ա­րար­քը:
-Ծաղ­կա­ձոր կա­րե­լի էր այ­ցե­լել ու ցույց տալ, որ որևէ վտանգ այն­տեղ չկա, բայց դա կա­րե­լի էր ա­նել ա­նաղ­մուկ և ա­ռանց ռես­տո­րա­նա­յին քեֆ-ու­րա­խու­թյան: Կար­ծում եմ՝ վար­չա­պե­տի, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան և ԿԳՄՍ նա­խա­րար­նե­րի այդ օր­վա այ­ցը բնա­կիչ­նե­րի մեջ ա­վե­լի շատ տագ­նապ ա­ռա­ջաց­րեց, քան մինչ այդ կար:
Զրույցը`
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆԻ
Դիտվել է՝ 5662

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ