«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազմ՝ ան­տե­սա­նե­լիի դեմ

Հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազմ՝ ան­տե­սա­նե­լիի դեմ
31.03.2020 | 00:09
Վեր­ջա­պես վեր­ջա­ցավ մար­տը՝ ա­մե­նաեր­կար ա­մի­սը օ­րա­ցույ­ցում, երբ հար­կադր­ված ես կամ նս­տել տա­նը, կամ աշ­խա­տա­վայ­րում, ու փո­ղո­ցը դառ­նում է… ե­րա­զանք: Ով ինչ­պես ան­վա­նի ու ինչ վի­ճա­կագ­րու­թյան ա­պա­վի­նի՝ փաս­տա­ցի մարդ­կու­թյու­նը հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազ­մի մեջ է ան­տե­սա­նե­լիի դեմ: Ո­մանց կար­ծի­քով՝ հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազմն ու­նի իր «հր­ձիգ­նե­րը», ու ի­րա­կա­նում մարդ­կու­թյան մի մա­սը կռ­վում է մյու­սի հետ՝ հա­նուն իր քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թյան տա­րած­ման ու տն­տե­սա­կան շա­հա­բաժ­նի ա­վե­լաց­ման: Գու­ցե: Իսկ գու­ցե ոչ: Ինձ ա­ռանձ­նա­պես չեն մխի­թա­րում տվյալ­նե­րը, որ ա­մեն տա­րի աշ­խար­հում գրի­պով հի­վան­դա­նում է 1 մի­լիարդ մարդ ու կես մի­լիո­նը մա­հա­նում է, և ոչ ոք SOS չի ազ­դա­րա­րում: Ոչ էլ մխի­թա­րում է, որ ա­մեն տա­րի ու ա­մեն ա­միս, ա­մեն օր աշ­խար­հում հա­զա­րա­վոր մար­դիկ են մեռ­նում քաղց­կե­ղից, սիր­տա­նո­թա­յին ու այլ հի­վան­դու­թյուն­նե­րից: Կամ՝ վթար­նե­րից: Հե­տո ի՞նչ: Դա չի նշա­նա­կում, որ կո­րո­նա­վի­րուսն էլ պի­տի ա­վե­լաց­նի մահ­վան վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը: Մալ­թու­սի տե­սու­թյունն էլ ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րից չեմ ըն­դու­նել ու չեմ ու­զում հաս­կա­նալ: Մենք փաս­տա­ցի ապ­րում ենք եր­կու շո­կե­րի միջև՝ կո­րո­նա­վա­րա­կի և կո­րո­նա­վա­խի:
Կո­րո­նա­վա­րա­կը ոչ միշտ է մա­հա­ցու, կո­րո­նա­վա­խը ընդ­հան­րա­պես մա­հա­ցու չէ, բայց կաշ­կան­դում է, կա­մազր­կում ու կան­խում դի­մադ­րու­նա­կու­թյու­նը:
Ցա­վոք, Հա­յաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րուսն ար­դեն ու­նի իր շի­րիմ­նե­րը: Եվ փա՜ռք Աստ­ծո, որ ա­պա­քին­ված­ներն ու ա­պա­քին­վող­ներն ա­վե­լի շատ են: Հի­մա Հա­յաս­տա­նը, ինչ­պես աշ­խար­հի բո­լոր եր­կր­նե­րը, կանգ­նած է մեկ հիմ­նա­կան հար­ցի ա­ռաջ՝ հա­նուն մարդ­կանց ա­ռող­ջու­թյան շա­րու­նա­կե՞լ հա­մա­ճա­րա­կի հա­կազդ­ման կուր­սը՝ պահ­պա­նե­լով ու եր­կա­րաց­նե­լով ար­տա­կարգ դրու­թյու­նը, ա­զատ տե­ղա­շար­ժի սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը, որ կազ­մա­լու­ծում են տն­տե­սու­թյու­նը, թե՞ վե­րաց­նել սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը՝ տն­տե­սա­կան կյան­քը վե­րա­դարձ­նել բնա­կա­նոն հուն, բայց ռիս­կի տակ դնել մարդ­կանց ա­ռող­ջու­թյու­նը։ Եվ-և-ը չի կա­րող եր­կար տևել՝ ոչ հա­սա­րա­կու­թյու­նը, ոչ տն­տե­սու­թյու­նը չեն դի­մա­նա: Չի­նա­կան «Huawei Technologies Co.»- ի 150000 աշ­խա­տա­կից­նե­րի 90 տո­կոսն աշ­խա­տան­քի է վե­րա­դար­ձել: Ըն­կե­րու­թյու­նը վեր­սկ­սել է գոր­ծու­նեու­թյան մի մա­սը փետր­վա­րի 3-ին, երբ Չի­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը թույլ է տվել ար­տադ­րու­թյուն սկ­սել կարևոր ճյու­ղե­րում: Գեր­մա­նա­կան «Ֆոլ­կս­վա­գե­նը»՝ եր­կա­րաց­րել է չաշ­խա­տե­լու ժա­մա­նա­կը: ԱՄՆ նա­խա­գահ Դո­նալդ Թրամ­փը հայ­տա­րա­րել էր, որ ապ­րի­լի 12-ից՝ Զատ­կից հե­տո, ԱՄՆ-ը կվե­րա­դառ­նա կյան­քի բնա­կա­նոն ռե­ժի­մի, բայց ե­րեկ ա­սել է. «Մենք եր­կա­րաձ­գում ենք մեր հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րը մինչև ապ­րի­լի 30-ը, մենք կա­րող ենք ակն­կա­լել, որ մինչև հու­նի­սի 1-ը ար­դեն կլի­նենք վե­րա­կան­գն­ման ճա­նա­պար­հին»:
Մաս­նա­գետ­նե­րը չեն բա­ցա­ռում, որ ԱՄՆ-ում կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­րու­ցած թո­քա­բոր­բից կմա­հա­նա 100-200000 մարդ, բայց նույ­նիսկ Նյու Յոր­քում, որ վա­րա­կի ա­մե­նա­մեծ կենտ­րո­նա­ցումն ու­նի, կա­րան­տին չկա: ԱՄՆ-ը նաև հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռա­ջա­տա­րի դերն է վե­րա­կանգ­նում՝ հայ­տա­րա­րե­լով կո­րո­նա­վի­րու­սից տու­ժած եր­կր­նե­րին 240 մի­լիոն դո­լար օգ­նու­թյան մա­սին: 1,1 մի­լիոն կտր­վի Հա­յաս­տա­նին: ԱՄՆ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի պատ­ճա­ռով կտ­րուկ ա­վե­լա­ցել է գոր­ծա­զուրկ­նե­րի թի­վը: Մար­տի 16-21-ը նպաս­տի հա­մար դի­մել է 3,28 մի­լիոն մարդ, որ ռե­կոր­դա­յին ցու­ցա­նիշ է ըստ աշ­խա­տան­քի նա­խա­րա­րու­թյան` 1967-ից հրա­պա­րակ­վող հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րի: Գոր­ծազր­կու­թյան նպաս­տի հա­մար դի­մած­նե­րի թի­վը 211000-ից հա­սել է 3,28 մի­լիո­նի: Տն­տե­սա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով՝ կա­րող է հաս­նել 4,4 մի­լիո­նի: Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան ղե­կա­վար Թեդ­րոս Գեբ­րեյ­սու­սը հայ­տա­րա­րել է, որ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ինք­նա­մե­կու­սա­ցու­մը և տե­ղա­շար­ժի սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը չեն օգ­նի ամ­բող­ջո­վին վե­րաց­նել կո­րո­նա­վի­րու­սի պան­դե­միան, կօգ­նեն ժա­մա­նակ շա­հել հի­վան­դու­թյան տա­րած­ման դեմ պայ­քա­րում, բայց բա­վա­րար չեն մարդ­կանց կյան­քը փր­կե­լու հա­մար: «Դուք ստեղ­ծել եք հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի պա­տու­հան: Բայց հարցն այն է, թե ինչ­պես եք օգ­տա­գոր­ծում»,- ա­սել է նա ու կոչ ա­րել բա­րե­լա­վել ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գը և վե­րա­պատ­րաս­տել բժշ­կա­կան անձ­նա­կազ­մին, բա­ցա­հայ­տել վա­րա­կա­կիր­նե­րին և ա­վե­լաց­նել կո­րո­նա­վի­րու­սի թես­տե­րի քա­նա­կը:
«Այս մի­ջոց­նե­րը կօգ­նեն ոչ միայն դա­դա­րեց­նել վի­րու­սի տա­րա­ծու­մը, այլև կան­խել են հա­մա­ճա­րա­կի վեր­սկ­սու­մը բո­լոր սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը վե­րաց­նե­լուց հե­տո»,- ա­սել է Գեբ­րեյ­սու­սը: «Ե­թե դուք վե­րա­բա­ցեք դպ­րոց­ներն ու ձեռ­նար­կու­թյուն­նե­րը, միայն կր­կին փա­կե­լու հա­մար»,- նա­խազ­գու­շաց­րել է նա: Աշ­խար­հում պա­րե­նա­յին շու­կա­ներն ա­պա­հով­ված են, բայց կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րած­ման պատ­ճա­ռով խան­գար­ման մտա­հո­գու­թյունն ա­ճում է, նա­խազ­գու­շաց­րել է FAO-ի (ՄԱԿ-ի Պա­րե­նի և գյու­ղատն­տե­սու­թյան կազ­մա­կեր­պու­թյուն) գլ­խա­վոր տնօ­րեն Ցյոյ Դո­նյու­յը: Նա կոչ է ա­րել G20-ի ղե­կա­վար­նե­րին մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել՝ COVID-19 հա­մա­ճա­րա­կի ըն­թաց­քում գլո­բալ սնն­դի հա­մա­կար­գե­րի նոր­մալ ըն­թաց­քի հա­մար: Նա ըն­դգ­ծել է՝ խիստ մե­կու­սա­ցու­մը և տե­ղա­շար­ժի սահ­մա­նա­փա­կու­մը կա­րող են խախ­տել սնն­դի ար­տադ­րու­թյու­նը, վե­րամ­շա­կու­մը, մե­ծա­ծախ մա­տա­կա­րա­րու­մը և վա­ճառ­քը ազ­գա­յին և մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կով: Դա կա­րող է «ուղ­ղա­կի և լուրջ» ազ­դե­ցու­թյուն ու­նե­նալ նրանց վրա, ում տե­ղա­շար­ժը սահ­մա­նա­փակ է: Մար­տի 26-ին G20-ի եր­կր­նե­րը տե­սա­հա­մա­ժո­ղով ա­րե­ցին՝ քն­նար­կե­լու վի­ճա­կը: Եվ հա­վաս­տիաց­րին, որ ա­մեն ինչ կա­նեն ճգ­նա­ժա­մը հաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար՝ խոս­տա­նա­լով 5 տրի­լիոն դո­լարի ներդ­րում­ներ տն­տե­սու­թյու­նում: Այդ մի­ջոց­ներն ուղղ­վե­լու են սո­ցիա­լա­կան, տն­տե­սա­կան, ֆի­նան­սա­կան խն­դիր­նե­րի վե­րաց­մա­նը: ՌԴ նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Պու­տինն ա­ռա­ջար­կեց սա­ռեց­նել տն­տե­սա­կան պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րը, որ եր­կր­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա ար­դյու­նա­վետ պայ­քա­րել հա­մա­ճա­րա­կի դեմ: «Ի վեր­ջո՝ խոս­քը մարդ­կանց կյան­քի մա­սին է, մարդ­կանց ապ­րե­լու կամ մեռ­նե­լու հար­ցը զուտ մար­դա­սի­րա­կան հարց է»,- G20 տե­սա­կոն­ֆե­րան­սում ա­սաց Պու­տի­նը: Բայց ԱՄՆ-ը մտա­դիր չէ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րը հա­նել ոչ ՌԴ-ից, ոչ Ի­րա­նից, ոչ Հյու­սի­սա­յին Կո­րեա­յից: ՈՒ դա պան­դե­միա­յի պայ­ման­նե­րում մահ­վան դա­տավ­ճիռ կա­րող է դառ­նալ: Թեև ամ­փո­փիչ հայ­տա­րա­րու­թյան մեջ հաս­տատ­վեց մաս­նա­կից­նե­րի հա­վա­տար­մու­թյու­նը՝ «մարդ­կանց կյան­քը փր­կե­լու, նրանց ե­կա­մուտ­նե­րի ու աշ­խա­տա­տե­ղե­րի հա­մար պայ­քա­րե­լու, ֆի­նան­սա­կան կա­յու­նու­թյուն պահ­պա­նե­լու հա­մար»։ Այդ նպա­տա­կով եր­կր­նե­րը պատ­րաստ են «հան­դես գալ միաս­նա­կան ճա­կա­տով կո­րո­նա­վի­րու­սի պան­դե­միա­յի դեմ պայ­քա­րում»։ G20-ի ար­դյունք­նե­րից մե­կը հա­մա­վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րում ԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի և ԱՄՀ-ի հետ միա­սին հա­մա­տեղ ջան­քե­րի ներ­դր­ման պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյունն է։ G20-ի մաս­նա­կից­նե­րը Ար­ժույ­թի մի­ջազ­գա­յին հիմ­նադ­րա­մին ու Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կին խնդ­րել են տե­ղե­կաց­նել պան­դե­միա­յի տն­տե­սա­կան հետևանք­նե­րի մա­սին, իսկ Աշ­խա­տան­քի մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը՝ հետևել՝ ինչ­պե՞ս է կո­րո­նա­վի­րուսն ազ­դում բնակ­չու­թյան զբաղ­վա­ծու­թյան վրա աշ­խար­հում։ ՉԺՀ նա­խա­գահ Սի Ցզին­պի­նը կոչ է ա­րել չե­ղար­կել հար­կա­յին տուր­քե­րը, ա­պա­հո­վել ա­զատ ապ­րան­քա­փո­խա­նա­կու­թյուն՝ հա­մաշ­խար­հա­յին տն­տե­սու­թյու­նը խթա­նե­լու հա­մար։ «Հա­մա­վա­րա­կը լուրջ հար­ված է հասց­րել գլո­բալ ար­տադ­րու­թյանն ու պա­հան­ջար­կին։ Բո­լոր եր­կր­նե­րը պետք է միա­սին մակ­րո­քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն վա­րեն, որ խթան ստեղ­ծեն և դա­դա­րեց­նեն հա­մաշ­խար­հա­յին տն­տե­սու­թյան դան­դա­ղու­մը,- ա­սել է Սի Ցզին­պի­նը:- Անհ­րա­ժեշտ է վա­րել ար­դյու­նա­վետ հար­կա­բյու­ջե­տա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն, ու­ժե­ղաց­նել վե­րահս­կո­ղու­թյունն ու հա­մա­ձայ­նեց­վա­ծու­թյու­նը ֆի­նան­սա­կան ո­լոր­տում և հա­մա­տեղ պաշտ­պա­նել գլո­բալ ար­տադ­րա­կան շղ­թա­նե­րի կա­յու­նու­թյու­նը»։
Մար­տի 26-ին տե­սա­հա­մա­ժո­ղո­վի էին հա­վաք­վել և ԵՄ ղե­կա­վար­նե­րը, բայց չկա­րո­ղա­ցան պայ­մա­նա­վոր­վել տն­տե­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի մասշ­տաբ­նե­րի մա­սին՝ 2 շա­բաթ տա­լով հա­տուկ վար­կա­յին գծի օգ­տա­գործ­ման հար­ցի լուծ­մա­նը: Ըն­դգ­ծե­լով, որ պան­դե­միան ԵՄ-ի հա­մախ­մբ­ման հա­մար խն­դիր է, Գեր­մա­նիան ու Նի­դեր­լանդ­նե­րը դեմ էին հա­տուկ վար­կա­յին գծի օգ­տա­գործ­մա­նը: Հա­մե­նայն դեպս՝ 140 մի­լիոն եվ­րո հատ­կաց­վեց 17 նա­խագ­ծե­րի, որ կապ­ված են COVID-19-ի դեմ պայ­քա­րի հետ, նե­րա­ռյալ պատ­վաս­տա­նյու­թի մշա­կու­մը:
Իսկ Հա­յաս­տա­նու՞մ: Իսկ Հա­յաս­տա­նում, որ­քան էլ աբ­սուրդ է, չկա նույ­նիսկ գլ­խա­վոր հա­մա­ճա­րա­կա­բան, և դա նույն­պես հետ­հե­ղա­փո­խա­կան ձեռք­բե­րում­նե­րից է (թե­պետ սեք­սա­պա­թո­լոգ կա): Եվ ո­րով­հետև չկա գլ­խա­վոր հա­մա­ճա­րա­կա­բան, որ կհա­մա­կար­գեր բժիշկ­նե­րի մաս­նա­գի­տա­կան աշ­խա­տան­քը, թե կազ­մա­կեր­պա­կան, թե մաս­նա­գի­տա­կան հար­ցե­րով զբաղ­վում են ոչ բժիշկ­նե­րը: Իսկ ընդ­հան­րա­պես՝ կո­րո­նա­կյան­քը թե­լադ­րում է, որ ա­մեն եր­կիր ինքն է պա­տաս­խա­նա­տու պան­դե­միա­յից նվա­զա­գույն կո­րուստ­նե­րով դուրս գա­լու ռազ­մա­վա­րու­թյան ու մար­տա­վա­րու­թյան ընտ­րու­թյան հա­մար: Դր­սից օգ­նու­թյուն­ներ չեն լի­նե­լու, կամ լի­նե­լու են շատ քիչ, ինք­ներս պի­տի մեր խն­դիր­նե­րը լու­ծենք: Հի­մա գու­նա­բա­ժան­ման ու պո­պու­լիզ­մի ժա­մա­նա­կը չէ: Չին զբո­սաշր­ջիկ­նե­րը ե­թե ամ­բողջ Չի­նաս­տա­նից միա­ժա­մա­նակ ո­րո­շեին Ի­տա­լիա գնալ, այդ­պես չէին վա­րա­կի եր­կի­րը, ե­թե Ի­տա­լիա­յում իշ­խա­նու­թյան չլի­նեին պո­պու­լիստ­նե­րը: Եվ ե­թե պո­պու­լիստ­նե­րը լուրջ վե­րա­բեր­վեին ի­րենց իշ­խա­նու­թյա­նը: ՈՒ դա ընդ­հան­րա­կան դաս է ամ­բողջ Եվ­րո­պա­յի եվ­րաս­կեպ­տիկ­նե­րի ու պո­պու­լիստ­նե­րի հա­մար: Փաս­տա­ցի՝ կյանքն է ստի­պում հետ­հե­ղա­փո­խա­կան իշ­խա­նու­թյա­նը հա­մախմ­բու­մի քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն վա­րել՝ գզ­րոց­նե­րում ա­մուր փա­կե­լով պի­տա­կա­վո­րումն ու իշ­խա­նու­թյուն-ընդ­դի­մու­թյուն խա­ղա­լը, երբ կշեռ­քի նժա­րին մարդ­կանց կյանքն է ու պե­տու­թյան կեն­սա­պա­հո­վու­մը: Անհ­նար է կան­խա­տե­սել, թե որ­քան կտևի COVID-19-ի հա­մա­ճա­րա­կը, մենք ա­նո­րո­շու­թյան փու­լում ենք ապ­րում: ԱՄՀ-ը հայ­տա­րա­րել է, որ ան­նա­խա­դեպ մեծ թվով եր­կր­ներ են դի­մել ֆի­նան­սա­կան օգ­նու­թյան խնդ­րան­քով: ԱՄՀ-ի նա­խա­գահ Կրիս­տա­լի­նա Գեոր­գիևան զգու­շաց­րել է՝ կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով այս տա­րի հա­մաշ­խար­հա­յին տն­տե­սու­թյունն ան­կում կար­ձա­նագ­րի: Ռե­ցե­սիան, դե­ֆոլ­տը, տն­տե­սա­կան ան­կու­մը օ­տար­նե­րի պատ­մու­թյուն­ներ չեն, կա­րող են գալ և Հա­յաս­տան, ինչ­պես ե­կավ կո­րո­նա­վի­րու­սը, որ, պարզ­վեց, լավ էլ կա­տա­ղած ու կծան շուն է: ՈՒ ա­ռանձ­նա­պես չի վա­խե­նում ոչ վար­չա­պե­տե­րից՝ Մեծ Բրի­տա­նիա­յի վար­չա­պետ Բո­րիս Ջոն­սո­նը և ար­քա­յազն Չառլ­զը կհաս­տա­տեն, ոչ էլ պա­րետ­նե­րից՝ հարց­րեք Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նին: Պաշ­տո­նա­պես կա օ­րա­վար­ձով ապ­րող, թե չկա, պե­տու­թյու­նը պար­տա­վոր է կե­րակ­րել ԲՈ­ԼՈ­ՐԻՆ:
Ա­նա­հիտ Ա­ԴԱ­ՄՅԱՆ
Հ.Գ. «Այս հա­մա­վա­րա­կից ա­ռաջ մար­դիկ դրսևո­րել են ա­գա­հու­թյուն, ան­տե­սել են պա­տե­րազմ­նե­րը և ա­նար­դա­րու­թյու­նը, միայն շա­հույ­թով հե­տաքր­քր­ված՝ չեն լսել աղ­քատ­նե­րի լա­ցը, չեն լսել մեր տկա­րա­ցող մո­լո­րա­կի գան­գատ­նե­րը, մենք կար­ծում էինք, որ այդ­պես կա­րող ենք շա­րու­նա­կել, ու­զում էինք ա­ռողջ մնալ հի­վանդ աշ­խար­հում»,- ա­սել է Հռո­մի 83-ա­մյա պա­պը Սուրբ Պետ­րո­սի դա­տարկ հրա­պա­րա­կից դի­մե­լով հա­վա­տա­ցյալ­նե­րին Urbi et Orbi (քա­ղա­քին և աշ­խար­հին) քա­րո­զով, որ հն­չում է Սուրբ Ծնուն­դի և Հա­րու­թյան տո­նից ա­ռաջ: ՈՒ դա սար­սա­փե­լի տե­սա­րան էր՝ անձրևը, դա­տարկ հրա­պա­րա­կում միայ­նակ ծե­րու­նին, որ աշ­խար­հին հի­շեց­նում էր՝ «Մար­դիկ հի­մա մեկ նա­վա­կում են»: Մար­տի 28-ին՝ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ևս ծն­կա­չոք ա­ղո­թում էր Ս. Տր­դա­տի բաց խո­րա­նի ա­ռաջ ու Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­վոր­չի Ա­ջով օրհ­նում Հա­յոց աշ­խարհն ու ժո­ղովր­դին՝ հայ­ցե­լով Երկ­նա­վոր Տի­րոջ զո­րակ­ցու­թյունն ու օգ­նու­թյու­նը՝ աշ­խար­հին և ժո­ղովր­դին պա­տու­հա­սած հա­մա­վա­րա­կի դի­մագ­րավ­ման հա­մար, Վե­հա­փա­ռի պահ­պա­նիչ ու ա­մո­քիչ երկ­նա­ռաք ա­ղոթ­քը հա­վաս­տում էր. «Նա, ով հա­վա­տում և վս­տա­հում է Աստ­ծուն, չի վա­խե­նում կամ տա­րու­բեր­վում փոր­ձու­թյան փո­թոր­կա­հույզ ուժ­գին ա­լիք­նե­րից, և որ­պես ժայ­ռի վրա հաս­տատ­ված տուն, ո­րը հնա­րա­վոր չէ կոր­ծա­նել, մնում է ա­մուր ու հաս­տա­տուն, քան­զի նրա խա­րիս­խը Աստ­ծո հույսն է»: Ա­ռա­ջին ու վեր­ջին պատ­վի­րա­նը՝ մի վա­րակ­վիր ու մի վա­րա­կիր՝ սա է սյուր­վի­վա­լիստ­նե­րի կրե­դոն: Հու­սանք, որ ապ­րի­լը ապ­րե­լու ա­միս կլի­նի բո­լո­րիս հա­մար: Ողջ լե­րուք:
Դիտվել է՝ 2640

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ