132 պատ­գա­մա­վո­րի ի­րար գլ­խի եք հա­վա­քել որ ի՞նչ

132 պատ­գա­մա­վո­րի ի­րար գլ­խի եք հա­վա­քել որ ի՞նչ
31.03.2020 | 01:06
Մի պահ հետևենք այս իշ­խա­նու­թյան` վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի ո­րոշ քայ­լե­րի հա­ջոր­դա­կա­նու­թյա­նը։ Ե­րեկ 132 պատ­գա­մա­վո­րի բե­րել ի­րար գլ­խի են հա­վա­քել ու քն­նար­կում են մի ժա­մա­նա­կավ­րեպ նա­խա­գիծ, ո­րով իբր պար­զե­լու են վա­րա­կա­կիր մար­դու շր­ջա­նա­կը։ Փակ տա­րած­քում 132 մարդ, ողջ օ­րը խո­սում, հա­զում, փռշ­տում ու էլ չգի­տեմ ին­չեր են ա­նում, բայց դրան զու­գա­հեռ ա­մու­սի­ննե­րին մեկ տաք­սու մեջ 15 րո­պե միա­սին չեն թող­նում հաս­նել ի­րենց բնա­կա­րա­նը՝ միա­սին ինք­նա­մե­կու­սա­նա­լու։ Այ­սինքն, ԱԺ-ում 132 հո­գի կա­րող է միա­սին ինք­նա­մե­կու­սա­նալ ու ա­նի­մաստ օ­րենք­ներ քն­նար­կել, իսկ այր ու կին չեն կա­րող նույն մե­քե­նա­յում կես ժամ ան­գամ լի­նել։ Օր­վա մեջ հա­զար ան­գամ հոր­դո­րում են ե­թե­րից, թե դի­մակ կրեք փակ տա­րած­քում, ե­րեկ դժ­վար էր գտ­նել դի­մա­կով պատ­գա­մա­վո­րի։ Չնա­յած, մեր մեջ ա­սած, նոր­մալ պայ­ման­նե­րում էլ դժ­վար է գտ­նել «ան­դի­մակ» պատ­գա­մա­վո­րի։
Իսկ ե­թե ի­րենց բե­րած այդ նա­խագ­ծով ա­ռաջ­նորդ­վենք ու են­թադ­րենք, որ ԱԺ պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կի մոտ հայտ­նա­բեր­վել է կո­րո­նա­վի­րուս, քա­նի՞ հո­գու պի­տի տե­ղո­րո­շել ու հե­ռա­խո­սա­զան­գե­րով մարդ­կանց ինչ շր­ջա­նակ պի­տի պար­զել։ Ողջ ԱԺ-ն մե­կու­սաց­նե­լու՞ են, ա­սենք Ծաղ­կա­ձո­րի մի հյու­րա­նո­ցում։ Թե՞ ա­ռաջ­նորդ­վում են, ժո­ղովր­դա­կան ստեղ­ծա­րար բա­նա­հյու­սու­թյամբ՝ նրանց վի­րու­սը չի կպ­չի։
Իսկ ի­րա­կա­նում ի՞նչ պի­տի ա­ներ խոր­հր­դա­րա­նը։ Ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­րում աշ­խա­տող օ­րենս­դիր մարմ­նում քն­նարկ­վող հար­ցե­րը պետք է լի­նեին ծան­րակ­շիռ ու խո­ցե­լի խա­վե­րի ի­րա­վի­ճակն օր ա­ռաջ թեթևաց­նե­լուն միտ­վող։ Ե­թե այդ­քան մարդ պետք է հա­վաք­վի այս խիստ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րով հա­գե­ցած օ­րե­րին մի տե­ղում, ու­րեմն պի­տի նա­խագ­ծերն էլ ի­րենց կարևո­րու­թյամբ ու հրա­տա­պու­թյամբ լուրջ, ծան­րակ­շիռ լի­նեին։ Թե չէ ջուր ծե­ծե­լը ո՞րն է։ Ձե՞ռ եք առ­նում։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2675

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ