Ասում են...

Ասում են...
06.04.2020 | 23:35

...թե իշ­խա­նա­կան թի­մում ան­գամ խոր զար­ման­քով ի­րար են նա­յում։ Ին­չու՞։ Ո­րով­հետև չեն հաս­կա­նում` այս ծանր օ­րե­րին, երբ հայ­կա­կան քա­ղա­վիա­ցիա­յի մա­սին գրե­թե «պատ­մա­կան» ո­րո­շում­ներ են կա­յաց­վում, երբ տն­տե­սա­կան կո­լապ­սը չո­քել է Հա­յաս­տա­նի դռա­նը, երբ Ար­ցա­խում խիստ ան­հան­գիստ է, Փա­շի­նյան Նի­կոլն ա­զա՞տ է ար­ձա­կե­լու ար­ցա­խյան ա­նար­խիստ­նե­րի ու սո­րո­սա­կան­նե­րի ձեռ­քե­րը` Ար­ցա­խը ցն­ցու­մա­յին գո­տի սար­քե­լու հա­մար... Երբ ողջ հյու­րա­նո­ցա­յին ու հի­վան­դա­նո­ցա­յին տա­րածք­նե­րը վեր են ած­վել «կոյ­կա­նե­րի» վրա­նա­յին քա­ղաք­նե­րի, Փա­շի­նյան Նի­կո­լը իր ըն­տա­նի­քի հետ շա­բաթ-կի­րա­կի մեկ­նում է Սե­ւան` «ուի­քեն­դի»` ուր­բաթ օ­րը հա­ղոր­դագ­րու­թյուն թող­նե­լով, որ եր­կու­շաբ­թի «կերևա», ո­ղոր­մած կգտն­վի` «լայֆ» կմտ­նի` կպա­տաս­խա­նի ոչ մե­կին չհե­տաք­րք­րող, իր PR-ը ամ­րապն­դող հար­ցե­րի, ինչն իր ըն­տա­նի­քից բա­ցի, ոչ մե­կին, ա­ռա­ջին հեր­թին իր թի­մին, այլևս չի «հու­զում», ո­րով­հետև այն­տեղ լուրջ մե­տա­մոր­ֆոզ­ներ են տե­ղի ու­նե­նում:

Դիտվել է՝ 17225

Մեկնաբանություններ