Ասում են...

Ասում են...
14.04.2020 | 00:27

...թե աշ­խա­տա­կից­նե­րի հետ դռան հետևից է «հա­ղոր­դակց­վում» Երևա­նի քա­ղա­քա­պետ Հայկ Մա­րու­թ­յա­նը։ Ի տար­բե­րու­թ­յուն Թբի­լի­սիի ու Մոսկ­վա­յի քա­ղա­պե­տե­րի` Կա­լա­ձեի և Սո­բ­յա­նի­նի, ո­րոնք կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րած­ման այս դա­ժան պայ­ման­նե­րում աշ­խա­տում են 24-ժա­մ­յա ռե­ժի­մով, ոտ­քով շր­ջում ի­րենց քա­ղա­ք­նե­րում` ի­րա­վի­ճա­կին տե­ղում ծա­նո­թա­նա­լու-լու­ծում­ներ գտ­նե­լու հա­մար, Մա­րու­թ­յա­նը զբաղ­ված է աշ­խա­տան­քի պատ­րանք ստեղ­ծե­լով։ Օ­րերս նա հայ­տա­րա­րել է, թե շու­տով տե­ղի կու­նե­նա Երևա­նի տրանս­պոր­տի բա­րե­լավ­ման 100 ավ­տո­բուս­նե­րի մր­ցույ­թը... Նախ մր­ցույ­թը պետք է հայ­տա­րար­ված լի­ներ փետր­վա­րի վեր­ջին։ Իսկ հի­մա հայ­տա­րար­ված «մր­ցույթն» ըն­դա­մե­նը «բլեֆ» է, ո­րով­հետև կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը մեր­ժել է ոչ միայն ավ­տո­բուս­նե­րի վար­կի ե­րաշ­խա­վո­րու­թ­յու­նը, այլև այդ նա­խագ­ծի ֆի­նան­սա­վո­րումն ընդ­հան­րա­պես: Մա­րու­թ­յա­նը ժա­մա­նակ է շա­հում, որ­պես­զի չզ­բաղ­վի մայ­րա­քա­ղա­քի «կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին» խն­դիր­նե­րով, ին­չի ար­դ­յուն­քում Երևա­նի փո­ղոց­նե­րում ու բա­կե­րում «կո­րո­նա­վի­րուսն ում շունն է» վի­ճակ է:

Դիտվել է՝ 17108

Մեկնաբանություններ