Ասում են...

Ասում են...
17.04.2020 | 00:25

...թե պա­տա­յին վի­ճա­կում գտն­վող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը քիչ-քիչ կորց­նում է ի­րա­վի­ճա­կի վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը: Մար­զե­րում ի­րա­վի­ճա­կը կա­տաստ­րո­ֆիկ է` մար­դիկ այլևս չեն կա­րո­ղա­նում գո­յատևել, օր­վա հա­ցի խն­դի­րը կա­րող է ա­մեն վայր­կյան տն­տե­սա­կան կո­լապ­սի, սո­ցիա­լա­կան բուն­տի վե­րած­վել և ինչ-որ պա­հի պայ­թել: Կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րա­ծու­մը դեռ չի հա­սել պի­կին, Փա­շի­նյա­նի «գյու­տը», թե «ջար­դել ենք կո­րո­նա­վի­րու­սի ող­նա­շա­րը», ար­տա­կարգ ռե­ժի­մին լուրջ չվե­րա­բեր­վե­լու հիմք է դար­ձել. փո­ղոց­նե­րը լի են մարդ­կան­ցով, ինչն էլ վա­րա­կի երկ­րորդ հուժ­կու ա­լիք է ա­ռա­ջաց­նե­լու, ին­չին այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը դի­մա­կա­յել ան­կա­րող են: Իսկ ար­տա­կարգ ռե­ժի­մի ա­վար­տից հե­տո, Փա­շի­նյանն ստիպ­ված է կլի­նի շա­րու­նա­կել ՍԴ ան­դամ­նե­րին «նվիր­ված» հան­րաք­վեի քա­րո­զար­շա­վը, ին­չը ա­մե­նա­սուրն է այս ողջ պատ­մու­թյան մեջ, քան­զի պն­դում կա, որ հան­րաք­վեն դառ­նա­լու է այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի գե­րեզ­մա­նա­փո­րը, ու նաև այդ պատ­ճա­ռով է Փա­շի­նյա­նը նոր «կի­նո» ու խա­չակ­րաց ար­շա­վանք սկ­սել հայ ա­ռա­քե­լա­կամ ե­կե­ղե­ցու և Վե­հա­փա­ռի դեմ, որ­պես­զի «պո­ղոս­նե­րը» տե­սա­րան­նե­րի պա­կաս չու­նե­նան:

Դիտվել է՝ 17405

Մեկնաբանություններ