Ասում են...

Ասում են...
21.04.2020 | 00:18

...թե վար­կա­նի­շի լր­ջա­գույն կո­րուստ ար­ձա­նագ­րած Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը, ո­րին ար­դեն հար­վա­ծում են հենց թի­մի խոր­քից` պա­րե­տատ­նից, սե­փա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րից, կշա­րու­նա­կի իր նույն ձե­ռա­գի­րը` «նախ­կին­նե­րի» դեմ ռեպ­րե­սիա­նե­րի նոր փունջ կի­րա­ռե­լով, այս ան­գամ ոչ միայն «բռ­նագ­րա­վե­լով» նրանց տներն ու դ­ղ­յակ­նե­րը, «լինչ» սկ­սե­լով դա­տա­վոր­նե­րի նկատ­մամբ, այլև ար­դեն իսկ «ու­սու­մնա­սիր­վել» և գոր­ծեր են նա­խա­պատ­րաստ­վել «ան­ցան­կա­լի» գոր­ծիչ­նե­րի ծա­նոթ-բա­րե­կամ, վա­րորդ-ծնող, հարևան-մո­տիկ շա­ռավ­ղով: Ընդ ո­րում, այդ «շա­ռա­վիղն» ան­չափ լայն ընդգր­կու­մով հաս­նե­լու է նաև թի­մա­կից ան­ցան­կա­լի­նե­րին, ո­րոնք ոչ միայն զգում են Նի­կո­լի բաց­թո­ղում­նե­րը, այլև շատ դեպ­քե­րում կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նում, պա­րե­տա­տա­նը տե­ղի ու­նե­ցող քն­նար­կում­նե­րի ժա­մա­նակ ընդ­դի­մա­նում են և ա­սում, որ ճիշտն այս ճա­նա­պար­հով գնալն է, ինչն էլ ա­հա­վոր դուր չի գա­լիս Փա­շի­ն­յա­նին: Ա­սում են` «հա­մա­պա­տաս­խան» քայ­լե­րը չեն ու­շա­նա, Փա­շի­ն­յա­նը չի սպա­սի ան­գամ, որ ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակն ա­վարտ­վի, կփոր­ձի մի քա­նի­սին «փռել աս­ֆալ­տին»:

Դիտվել է՝ 18003

Մեկնաբանություններ