Ասում են...

Ասում են...
24.04.2020 | 00:51

...թե իմ­քայ­լա­կան­նե­րը, մա­նա­վանդ ար­ցա­խյան խնդ­րին առ­նչ­վող Սեր­գեյ Լավ­րո­վի վեր­ջին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րից, էլ ա­ռա­վել` ի­րենց ա­ռաջ­նորդ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ան­հե­թեթ լայ­վե­րից հե­տո հաս­կա­նում են` ի­րենց լավ օ­րեր չեն սպա­սում, և ա­կա­մա կենտ­րո­նա­նում են պա­րետ Ա­վի­նյա­նի վրա, ո­րը վեր­ջին շր­ջա­նում ի­րեն զգում է այն­պես, ինչ­պես «ձու­կը ջրում»։ Փա­շի­նյանն էլ փոր­ձում է նրան ափ նե­տել, շն­չա­հեղձ ա­նել, այ­նու­հան­դերձ, ար­դեն իսկ խո­սակ­ցու­թյուն­ներ կան թի­մում, որ նրա նկատ­մամբ այլևս «լիչ­նիյ նեպ­րի­յազն» չու­նի ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը, ո­րին «թեթև սահ­քով» նույն «գորշ կար­դի­նալ» Ա­վի­նյա­նը ա­ռա­ջին փոխ­վար­չա­պե­տից ու­ղար­կեց ԱԺ` մլուլ տա­լու, գոր­ծա­դի­րում ազ­դե­ցու­թյան ողջ դաշ­տը վերց­նե­լով իր վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ: ՈՒ սա դեռ բո­լո­րը չէ. «Իմ քայ­լի» սո­րո­սա­կան­նե­րի ո­րո­շա­կի թև ևս սկ­սել է հա­մակ­րան­քով վե­րա­բեր­վել Ա­վի­նյա­նին, ինչն էլ ակն­հայ­տո­րեն ան­հան­գս­տաց­նում, դուր չի գա­լիս Փա­շի­նյա­նին, և վեր­ջի­նիս լայ­վե­րից մե­կը հատ­կա­պես այդ ակ­նարկ­ներն էր պա­րու­նա­կում։

Դիտվել է՝ 18039

Մեկնաբանություններ