Ասում են...

Ասում են...
28.04.2020 | 00:34

...թե Ռու­սաս­տա­նը պատ­րաստ­վում է ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի մի շարք դա­տա­վոր­նե­րի, ո­րոնց ո­րո­շում­նե­րում ի­րա­վա­կա­նի փո­խա­րեն քա­ղա­քա­կան մո­տի­վա­ցիան է գե­րակշ­ռել (տր­վում են Ար­մեն Դա­նիե­լ­յա­նի, Ան­նա Դա­նի­բե­կ­յա­նի, Ար­տուշ Գաբ­րիե­լ­յա­նի ա­նուն­նե­րը) նկատ­մամբ սանկ­ցիա­ներ կի­րա­ռել` կապ­ված Ռու­սաս­տա­նում նրանց գույ­քա­յին, ֆի­նան­սա­կան շար­ժե­րի հետ, ընդ­հուպ մինչև Ռու­սաս­տա­նի մուտ­քի ար­գե­լա­փա­կում, այլև նույ­նա­կան սանկ­ցիա­ներ են կի­րառ­վե­լու այն դա­տա­խազ­նե­րի և քն­նիչ­նե­րի մա­սով, ո­րոնք հիմ­նա­կա­նում ,զբաղ­վածե են ե­ղել մար­տի մե­կի գոր­ծով: Ի դեպ, խն­դի­րը միայն նրանց չի առնչ­վե­լու, վեր­դիկ­տը տա­րած­վե­լու է նաև նրանց բա­րե­կամ-հա­րա­զատ­նե­րի` Ռու­սաս­տա­նում ու­նե­ցած ֆի­նան­սա­կան շար­ժե­րի, կա­պե­րի վրա։ Դրանք ևս վերց­վե­լու են ,կոնտ­րո­լիե տակ:

Դիտվել է՝ 19309

Մեկնաբանություններ