Ասում են...

Ասում են...
05.06.2020 | 00:25

...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ռեյ­տին­գը վեր­ջին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում հզոր ան­կում է գրան­ցել. ռեյ­տին­գի ցու­ցիչ­ներն այս պա­հին վերջ­նա­կան չեն։ Կո­րո­նա­վի­րու­սի պայ­ման­նե­րում փոքր-ինչ դժ­վար է հար­ցում­ներ անց­կաց­նե­լը, այ­նու­հան­դերձ առ­կա հար­ցում­նե­րով ակ­նա­ռու է կո­րո­նա­վի­րու­սի սկ­սած բու­մի, տն­տե­սա­կան կո­լապ­սի, ինք­նա­թի­ռա-ա­դա­ման­դա-սի­գա­րե­տա-զեն­քա­յին աղ­մու­կից հե­տո ոչ միայն ռեյ­տինգն ի­ջել է, այլև նրա նկատ­մամբ ան­բա­րյա­ցա­կա­մու­թյան դո­զան է ա­հա­վոր մե­ծա­ցել: Մաս­նա­գետ­ներն ա­ռա­ջի­կա­յում կհ­րա­պա­րա­կեն ռեյ­տին­գա­յին սանդ­ղա­կը, ին­չից կախ­ված էլ` ներ­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րը կմտ­նեն ո­րո­շիչ` ակ­տիվ փուլ: Լա­վա­տե­ղյակ­նե­րը պն­դում են, որ բուն զար­գա­ցում­նե­րը կսկս­վեն հու­լիս-հոկ­տեմ­բեր ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում:

Դիտվել է՝ 19244

Մեկնաբանություններ