Ասում են...

Ասում են...
09.06.2020 | 00:11

...թե չնա­յած իշ­խա­նա­կան թի­մի խոր ֆիաս­կո­յին, այ­նու­հան­դերձ, իշ­խա­նա­կան «ըն­տա­նի­քին» մոտ կանգ­նած­նե­րը հույս­նե­րը չեն կորց­նում` վե­րա­դարձ­նե­լու «աղ­ջիկ վախտ­վա» իշ­խա­նա­կան համ­բավն ու ազ­դե­ցու­թ­յու­նը, և փոր­ձում են ին­ֆո­պա­տե­րազ­մում լո­տե­րը հետ բե­րել` նոր լրատ­վա­մի­ջոց­ներ բա­ցե­լով: Ա­ռա­ջի­կա­յում սպա­սում է ևս մի իշ­խա­նա­կան «կառ­լիկ-մե­դիա­յի» ստեղ­ծում: Նախ­կին Հ3-ի հեն­քի վրա ստեղծ­ված «Նոր Հա­յաս­տան» հ/ը-ի մի խումբ լրագ­րող­ներ` նախ­կին ՕԵԿ-ի ան­դամ, այժմ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի ջերմ պաշտ­պան Էդ­գար Ա­ռա­քե­լ­յա­նի գլ­խա­վո­րու­թ­յամբ, կս­տեղծ­վեն նոր լրատ­վա­մի­ջոց` «Ա­րա­րատ նյու­զի» հան­գույն, ղե­կա­վար կազ­մում նե­րառ­ված կլի­նեն ԱԺ փոխ­խոս­նակ Ա­լեն Սի­մո­ն­յա­նի մտե­րիմ­նե­րը:

Դիտվել է՝ 19721

Մեկնաբանություններ