«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Քար լռություն է

Քար լռություն է
23.06.2020 | 01:06
Վեր­ջերս նո­րից ակ­տի­վա­ցել են խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, թե պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Դա­վիթ Տո­նո­յա­նը շու­տով պաշ­տո­նանկ կար­վի: Օ­դում կախ­ված լու­րե­րի հա­մա­ձայն՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, կոնկ­րետ ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի մա­սով, ցան­կա­նում է ա­զատ­վել նախ­կին­նե­րի կադ­րե­րից: Աս­վա­ծի ա­պա­ցույ­ցը վեր­ջերս միան­գա­մից ե­րեք ղե­կա­վա­րի՝ ԱԱԾ-ի, ոս­տի­կա­նու­թյան ու ԶՈՒ գլ­խա­վոր շտա­բի պե­տե­րի պաշ­տո­նան­կու­թյունն էր: Դա­վիթ Տո­նո­յա­նի՝ նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը լքե­լու մա­սին խո­սակ­ցու­թյուն­ներն առ­կա են նրա նշա­նակ­ման ա­ռա­ջին իսկ օր­վա­նից: Բայց ե­թե նա­խորդ դեպ­քե­րում ռազ­մա­կան ո­լոր­տի թիվ մեկ պա­տաս­խա­նա­տուն լրագ­րողն­ե­րի հետ զրույ­ցում ան­ձամբ էր հեր­քում բո­լոր տե­սա­կի լու­րե­րը, այժմ սա­կայն քար լռու­թյուն է: Հաշ­վի առ­նե­լով այն հան­գա­ման­քը, որ Տո­նո­յա­նը ներ­կա չէր նա­խորդ շա­բաթ անց­կաց­ված Ազ­գա­յին ժո­ղով-կա­ռա­վա­րու­թյուն հար­ցու­պա­տաս­խա­նին, ինչ­պես նաև բա­ցա­կա­յում էր ար­տա­կարգ դրու­թյու­նը ևս մեկ ամ­սով եր­կա­րաձ­գե­լու հար­ցը քն­նար­կող խոր­հր­դա­րա­նա­կան նիս­տին, նա­խա­րա­րու­թյան բյու­ջեի կա­տա­րո­ղա­կանն էլ խոր­հր­դա­րա­նում փոխ­նա­խա­րարն էր ներ­կա­յաց­նում, կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, ինչ-որ բան այն չէ:
Որ­պես Տո­նո­յա­նի հա­վա­նա­կան փո­խա­րի­նո­ղի՝ շր­ջա­նառ­վում է փոխ­նա­խա­րար Մա­կար Ղամ­բա­րյա­նի ա­նու­նը: Վեր­ջինս թեև ան­հե­թեթ է ո­րա­կում այս խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, սա­կայն լու­րեր են պտտ­վում, թե նա Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի մտե­րիմն է, որն էլ, անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում, «վերևնե­րում» բա­րե­խո­սե­լու է Ղամ­բա­րյա­նի օգ­տին:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3641

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ