«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Դժ­գոհ են Ռուս­տամ Բա­դա­ս­յա­նից

Դժ­գոհ են Ռուս­տամ Բա­դա­ս­յա­նից
23.06.2020 | 01:28
«Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան՝ նա­խորդ շա­բաթ­վա ա­վար­տին տե­ղի ու­նե­ցած նիս­տի ժա­մա­նակ, ո­րին մաս­նակ­ցել է վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, օ­րա­կար­գում է ե­ղել նաև ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Ռուս­տամ Բա­դա­սյա­նի հար­ցը: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ իմ­քայ­լա­կան­նե­րին խս­տա­գույնս ան­հան­գս­տաց­նում է այն հան­գա­ման­քը, որ դա­տաի­րա­վա­կան ո­լոր­տում իշ­խա­նու­թյու­նը մե­կը մյու­սից հետևից ձա­խո­ղում­ներ է գրան­ցում: «Ձա­խո­ղում աս­վա­ծը, ի­հար­կե, իշ­խա­նու­թյան դի­տան­կյու­նով է ձա­խո­ղում: «Իմ քայ­լի» ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը որևէ կերպ «մար­սել» չեն կա­րո­ղա­նում ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի կա­լան­քի ձևի փո­փո­խու­թյու­նը, «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նին չկա­լա­նա­վո­րե­լու հան­գա­ման­քը, ինչ­պես նաև ՍԴ-ի մա­սով Վե­նե­տի­կի հանձ­նա­ժո­ղո­վից ոչ միան­շա­նակ, ինչ-որ տեղ ան­գամ քն­նա­դա­տող եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը: Եվ­րո­պա­ցի­նե­րին հու­նից հա­նել է նաև այն հան­գա­ման­քը, որ ՀՀ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, չս­պա­սե­լով հանձ­նա­ժո­ղո­վի եզ­րա­կա­ցու­թյա­նը, շր­ջա­նա­ռու­թյան մեջ են դրել ՍԴ-ի մա­սին նա­խա­գի­ծը»,- ա­սաց մեր զրու­ցա­կի­ցը:
Ար­շա­լույս­նե­րը խա­ղաղ չեն նաև ԱԺ պե­տաի­րա­վա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հա­մար: Իշ­խա­նու­թյան վեր­նա­խա­վը մե­ղադ­րա­կան հար­ցապն­դում­ներ է հղում պատ­գա­մա­վոր­նե­րին, թե ինչ­պես է ստաց­վում, որ օ­րեն­սդ­րա­կան գրե­թե ոչ մի նա­խա­ձեռ­նու­թյուն ա­ռանց քն­նա­դա­տու­թյան, սա­հուն չի անց­նում:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 4493

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ