«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Իշխա­նու­թ­յու­նը զր­պար­տում է ու վի­րա­վո­րում, բայց տու­գանք պա­հան­ջում ԶԼՄ-ից

Իշխա­նու­թ­յու­նը զր­պար­տում է ու վի­րա­վո­րում, բայց տու­գանք պա­հան­ջում ԶԼՄ-ից
23.06.2020 | 01:34

Եր­բեմն այն­պի­սի տպա­վո­րու­թյուն է, որ այս իշ­խա­նու­թյունն ինքն իր դեմ ո­րո­շում ու օ­րենք է ըն­դու­նում, ա­նում քայ­լեր, ո­րոնք նախ­կի­նում մեր­ժում էր, ի­մա՝ ինքն իր դեմ է աշ­խա­տում։ Սրա­նով հեր­թա­կան ան­գամ հա­մոզ­վե­ցինք, երբ ԱԺ փոխ­նա­խա­գահ Ա­լեն Սի­մո­նյա­նը հայ­տա­րա­րեց, թե ո­րո­շել է մի օ­րեն­քի նա­խա­գիծ հե­ղի­նա­կել, ըստ ո­րի՝ սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում և լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում հրա­պա­րակ­ված վի­րա­վո­րան­քի և զր­պար­տու­թյան հա­մար փոխ­հա­տուց­ման չա­փը վի­րա­վո­րան­քի դեպ­քում 1 մի­լիոն դրա­մից դարձ­նել 5 մի­լիոն դրամ, զր­պար­տու­թյան դեպ­քում` 2 մի­լիո­նից 10 մի­լիոն դրամ։ Դեռ մի կողմ թող­նենք, որ «ժո­ղովր­դա­վար» իշ­խա­նու­թյու­նը եր­կու տա­րի ըն­կել է ԶԼՄ-նե­րի հետևից ու ա­մեն ինչ ա­նում է, որ սահ­մա­նա­փա­կի լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րը, չենք էլ խո­սում սո­ցիա­լա­կան հար­թա­կում ֆեյ­քա­յին գրոհ­նե­րի, մարդ­կանց ըն­տա­նիք­ներ ներ­խու­ժե­լու մա­սին, ըն­դդա­մենն ընգ­ծենք, որ օ­րերս պարզ­վեց, որ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի 99 տո­կո­սը «ծախ­ված» հա­մա­րող այս իշ­խա­նու­թյան ղե­կա­վարն այդ հար­ցում ա­ռա­ջա­մար­տիկ է։ Այ­դուա­մե­նայ­նիվ, Ա­լեն Սի­մո­նյա­նին հու­շենք, որ այդ օ­րեն­քում մի բան հա­վա­նա­բար մո­ռա­ցել է նշել, իսկ պաշ­տո­նյա­յի՝ վի­րա­վո­րանք և զր­պար­տու­թյուն պա­րու­նա­կող խոս­քը հրա­պա­րա­կե­լը տու­գանք չի՞ սահ­մա­նում այդ պաշ­տո­նյա­յի հա­մար, չէ՞ որ լրատ­վա­մի­ջոցն ըն­դա­մե­նը մեջ­բե­րել է այն, ոչ թե սե­փա­կան տե­ղե­կու­թյուն­նե­րին հղում ա­րել։ Այ­սինքն, ե­թե լրատ­վա­մի­ջոցն ու­ղիղ մեջ­բե­րում է վար­չա­պե­տի այն հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը, թե Ար­ցա­խում դա­վա­դիր­ներ, մեր երկ­րում օ­տա­րերկ­րյա գոր­ծա­կալ­ներ, ան­գամ սա­տա­նա­ներ կան, լրատ­վա­մի­ջո­ցը զր­պար­տա՞նք, վի­րա­վո­րա՞նք է հրա­պա­րա­կում։ Երբ վար­չա­պե­տը ԱԺ դահ­լի­ճում հայ­տա­րա­րում է, թե ո­րոշ ու­ժե­րի «վզից բռ­նե­լու ու ԱԺ դահ­լի­ճից դուրս են շպր­տե­լու», «շնա­բա­րո դուրս­պր­ծուկ­ներ» են, ու այս ա­մե­նը լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը հրա­պա­րա­կում են, լրատ­վա­մի­ջո՞ցն է վի­րա­վո­րում քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րին, թե՞ իշ­խա­նու­թյան ղե­կա­վա­րը։ Իսկ այս պա­րա­գա­յում տու­գանք չի՞ սահ­ման­վում, թե՞ դուք կա­րող եք ձեզ ա­մեն ինչ թույլ տալ, բայց լրատ­վա­մի­ջո­ցը չի կա­րող գրել, թե իշ­խա­նու­թյու­նը զբաղ­ված է վի­րա­վո­րե­լով։ Իսկ զր­պար­տու­թյան մա­սին լավ է լռել, թե չէ կպարզ­վի, որ եր­կու տա­րի շա­րու­նակ ողջ իշ­խա­նու­թյու­նը զբաղ­ված է ե­ղել զր­պար­տու­թյամբ, բայց մինչ օրս չկա դա­տա­րա­նի մի վճիռ, ո­րով կա­պա­ցուց­վի նրանց խոս­քե­րի ար­դա­րա­ցիու­թյու­նը։ Հի­մա ի՞նչ, դու՞ք պի­տի հե­ղի­նա­կեք մի այն­պի­սի օ­րենք, ո­րը պի­տի կի­րառ­վի հենց ձեր դեմ։ Փաս­տո­րեն, ա­ռաջ եք ընկ­նում, որ հետ չընկ­նե՞ք։


Բա­ցի այս, ԱԺ փոխ­խոս­նա­կը նախ պետք է պար­զո­րոշ ներ­կա­յաց­նի, թե իշ­խա­նու­թյու­նը որ տե­ղե­կու­թյունն է հա­մա­րում վի­րա­վո­րանք ու զր­պար­տանք, ո­րով­հետև հի­մա այդ հար­ցում թացն ու չո­րը շատ են խառն­ված, իշ­խա­նու­թյան քիմ­քին տհաճ նյու­թը կա­րող է վի­րա­վո­րանք հա­մար­վել, զր­պար­տանք հա­մար­վել ե­րեկ­վա ըն­դա­մենն աշ­խա­տա­վար­ձով գո­յատևող, այ­սօր իշ­խա­նա­կան բա­րիք­նե­րից լիու­լի օգտ­վող, բար­գա­վա­ճած պատ­գա­մա­վո­րի ու պաշ­տո­նյա­յի նո­րօ­րյա նվա­ճում­նե­րի ար­ձա­նագ­րու­մը։ Որ­տե՞ղ է, ըստ Ա­լեն Սի­մո­նյա­նի, վի­րա­վո­րան­քի և զր­պար­տու­թյան սահ­մա­նը։ Այն Սի­մո­նյա­նի, ո­րի հիմ­նա­կան գոր­ծը քա­ղա­քա­կան մր­ցա­կից­նե­րին ա­մեն օր պի­տա­կա­վո­րելն ու ան­վա­նար­կելն է։


Բայց ա­մե­նաու­շագ­րավն օ­րեն­քի մե­րօ­րյա հե­ղի­նակ­նե­րի փայ­լուն տրա­մա­բա­նու­թյունն է։ ԱԺ փոխ­խոս­նա­կը այն հար­ցին, թե այս օ­րեն­քը քն­նարկ­վե՞լ է լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ, ու­շադ­րու­թյուն, ու­ղիղ ա­սում է հետևյա­լը. «Ես խո­սում եմ զր­պար­տու­թյան ու վի­րա­վո­րան­քի մա­սին, ե­թե դուք հա­մա­րում եք, որ որևէ ԶԼՄ մտա­ծում է, որ իր հետ պետք է վի­րա­վո­րան­քի ու զր­պար­տու­թյան հար­ցը քն­նարկ­վի, ու­րեմն ին­քը են­թա­գի­տակ­ցո­րեն դրա­նով զբաղ­վում է»։ Հաս­կա­ցա՞ք։ Այ­սինքն, վա­ղը ե­թե Ա­լեն Սի­մո­նյա­նին ո­րո­շեն դա­տել ինչ-որ հան­ցան­քի հա­մար, նրան ան­գամ ար­դա­րա­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն չպետք է տալ, ո­րով­հետև օր­վա իշ­խա­նու­թյունն ար­դեն ո­րո­շել է, որ նա հան­ցա­գործ է, իսկ հան­ցա­գոր­ծին ոչ միայն ար­դա­րա­նա­լու, այլև վեր­ջին խոս­քի ի­րա­վունք չպետք է տալ։


Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2710

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ