Հո­գե­մաշ մր­ցակ­ցու­թ­յու­նը սկս­ված է նո­րո­վի

Հո­գե­մաշ մր­ցակ­ցու­թ­յու­նը սկս­ված է նո­րո­վի
26.06.2020 | 01:50

Երկ­րի չեմ­պիո­նու­թյան հա­մար պայ­քա­րը՝ հա­վա­սար դիր­քե­րից, սկս­ված է։ Խոս­քը վե­րա­բե­րում է բնա­կա­նա­բար լա լի­գա­յին, ո­րով­հետև եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քի մեջ գտն­վող ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րից ա­մեն ինչ հս­տակ է բուն­դես­լի­գա­յում՝ «Բա­վա­րիան» չեմ­պիո­նու­թյու­նը վա­ղօ­րոք է նվա­ճել, հար­ցեր չկան պրե­միեր լի­գա­յում` «Լի­վեր­պուլն» ըն­դա­մե­նը սպա­սում է խնդ­րի փաս­տա­կան կող­մի հաս­տատ­մա­նը, ո­րը, ի դեպ, կա­րող էր հենց ե­րեկ ուշ ե­րե­կո­յան էլ լի­նել, ե­թե «Ման­չեստր Սի­թին» միա­վոր­ներ կորց­ներ։ Ո­րո­շա­կի լար­վա­ծու­թյուն էր նկատ­վում սկու­դե­տեում, սա­կայն այս պա­հի դրու­թյամբ վեր­ջին տու­րը կար­ծես թե հա­նում է հար­ցա­կան­նե­րը, թե­պետ ա­ռաջ­նու­թյան ա­վար­տին բա­վա­կան ժա­մա­նակ կա, ու հնա­րա­վոր է ցան­կա­ցած զար­գա­ցում։

ԻՍ­ՊԱ­ՆԻԱ
Նա­խորդ՝ 30-րդ տու­րի ար­դյունք­նե­րով, ար­դեն հա­վա­սար միա­վոր­նե­րի պայ­ման­նե­րում, երկ­րի չեմ­պիո­նու­թյան հա­մար սկս­ված «Ռեալ»-«Բար­սե­լոն» հո­գե­մաշ դի­մա­կա­յու­թյու­նը ամ­բող­ջո­վին մտել է «տա­րեր­քի» մեջ, ստա­ցել միս ու ա­րյուն։ «Բար­սե­լո­նը» տնա­յին դի­մա­կա­յու­թյու­նում ա­ռա­վե­լու­թյան հա­սավ «Աթ­լե­տի­կի» նկատ­մամբ։ Խա­ղի միակ գո­լի հե­ղի­նա­կը Ի­վան Ռա­կի­տիչն է։ Հաղ­թա­նա­կի կարևո­րու­թյու­նը չթե­րագ­նա­հա­տե­լով, այ­դու­հան­դերձ այն հա­մա­րենք փոք­րիկ նվեր այդ օ­րը 33-ա­մյա­կը տո­նող Մե­սիին՝ հա­ճույ­քով ևս մեկ ան­գամ հի­շե­լով նրա բա­զում կո­չում­ներն ու նվա­ճում­նե­րը։
Եվ այս­պես՝ ար­գեն­տի­նա­կան հրաշ­քը, ով հա­մաշ­խար­հա­յին ֆուտ­բո­լի ա­մե­նա­մեծ ա­դա­մանդն է, վեց ան­գամ ճա­նաչ­վել է աշ­խար­հի լա­վա­գույն ֆուտ­բո­լիստ (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019), նույն­քան ան­գամ նվա­ճել France Football-ի վար­կա­ծով տար­վա լա­վա­գույն ֆուտ­բո­լիս­տի կո­չու­մը՝ վե­րը հի­շա­տակ­ված նույն թվա­կան­նե­րին տի­րա­նա­լով «Ոս­կե գն­դա­կին» (եր­կու ցու­ցա­նի­շով էլ ռե­կոր­դա­կիր է), «Բար­սե­լո­նի» հետ 10 ան­գամ հաղ­թել է լա լի­գա­յում, նույ­նը չորս ան­գամ ա­րել է Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յում։ Իս­պա­նիա­յի գա­վա­թի 6-ա­կի, Իս­պա­նիա­յի սու­պեր­գա­վա­թի 8-ա­կի, ՈՒԵ­ՖԱ-ի սու­պեր­գա­վա­թի ե­ռա­կի տիտ­ղո­սա­կիր է, ե­րեք ան­գամ հաղ­թել է աշ­խար­հի ա­կում­բա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րում։ Մենք էլ մեր հեր­թին ա­սենք՝ ծնունդդ շնոր­հա­վոր, Լեո, որ­քան կա­րող ես եր­կար եր­ջան­կաց­րու այս հրաշք խա­ղի մի­լիար­դա­վոր եր­կր­պա­գու­նե­րիս, ու անց­նենք տու­րի շա­րու­նա­կու­թյու­նը ներ­կա­յաց­նե­լուն։
Իր հեր­թին ե­րեք միա­վոր, նույն­պես հյու­րըն­կա­լե­լիս, վաս­տա­կեց «Ռեա­լը»՝ եր­կու ան­պա­տաս­խան գն­դա­կի ա­ռա­վե­լու­թյամբ գե­րա­զան­ցե­լով «Մա­լյոր­կա­յին» ու «Բար­սե­լո­նի» պես միա­վոր­նե­րի թի­վը հասց­նե­լով 68-ի։ Այս­տեղ թերևս հարկ հա­մա­րենք նկա­տել, որ վեր­ջերս ֆուտ­բո­լա­յին աշ­խար­հում ոչ պա­կաս ին­տեն­սի­վու­թյամբ շր­ջա­նա­ռու­թյան մեջ դր­վեց, թե իբր ա­ռա­ջա­տա­րու­թյան հա­մար «ար­քա­յա­կա­նը» պար­տա­կան է մր­ցա­վար­նե­րին։ «Բար­սե­լո­նի» պաշտ­պան Ժե­րար Պի­կեի «թեթև» ձեռ­քով շր­ջա­նա­ռու­թյան մեջ դր­ված այս կար­ծի­քին անդ­րա­դար­ձել է «Ռեա­լի» պաշտ­պան Սեր­խիո Ռա­մո­սը, միա­ժա­մա­նակ մեկ­նա­բա­նե­լով «Մա­լյոր­կա­յի» հետ խա­ղում խփած իր գո­լը. «Նոր­մալ է, որ մեր շուրջն այս­քան աղ­մուկ կա: Այն հայ­տն­վում է, քա­նի որ մենք ա­ռա­ջա­տարն ենք: Մինչ այս ոչ ոք այս­քան չէր խո­սում: Չեմ կար­ծում, որ մր­ցա­վար­ներն այս կամ այն թի­մի օգ­տին ո­րո­շում­ներ են կա­յաց­նում: Թվում է՝ «Ռեա­լը» պետք է շնոր­հա­կա­լու­թյու՞ն հայտ­նի մր­ցա­վար­նե­րին, թող մար­դիկ քիչ հո­րի­նեն: Իմ գո­լե­րը կա­յու­նու­թյան և այս բո­լոր տա­րի­նե­րի քրտ­նա­ջան աշ­խա­տան­քի պարգևատ­րումն են: Ես գոհ եմ»։
Ի դեպ «ար­քա­յա­կա­նի» հետ այս խա­ղը պատ­մա­կան է դար­ձել «Մա­լյոր­կա­յի» ֆուտ­բո­լիստ Լու­կա Ռո­մե­րո­յի հա­մար։ Նա փո­խա­րին­ման է ե­լել հան­դիպ­ման 83-րդ րո­պեին՝ այդ պա­հի դրու­թյամբ լի­նե­լով ըն­դա­մե­նը 15 տա­րե­կան, 219 օ­րա­կան՝ գե­րա­զան­ցե­լով «Սել­տա­յի» ֆուտ­բո­լիստ Սան­սո­նին պատ­կա­նող ռե­կոր­դը՝ գրանց­ված հե­ռա­վոր 1939 թվա­կա­նին։
«Բար­սե­լո­նի» ու «Ռեա­լի» պես ե­րեք միա­վոր է վաս­տա­կել նաև «Լևան­տեին» հյուր գնա­ցած «Աթ­լե­տի­կոն»՝ 55 միա­վո­րով տեղ ա­պա­հո­վե­լով եր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում։ Հան­դիպ­ման միակ գո­լի հե­ղի­նա­կը Գոն­սա­լեսն է, ո­րը սե­փա­կան թի­մի դար­պա­սը խո­ցե­լու դժ­բախ­տու­թյունն է ու­նե­ցել։
Ի տար­բե­րու­թյուն մադ­րիդ­ցի­նե­րի, ար­տագ­նա հան­դի­պու­մը սպաս­ված ար­դյուն­քը չա­պա­հո­վեց ան­դա­լուզ­ցի­նե­րին՝ ստի­պե­լով «Վի­լիա­ռեա­լի» հետ պայ­քա­րում գո­հա­նալ մեկ միա­վո­րով՝ 2։2։ Նկա­տենք, որ պար­տու­թյու­նից խու­սա­փո­ղը «Սևի­լիան» է ե­ղել. այն 53 միա­վո­րով չոր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում է։ Իր հեր­թին այս ոչ-ո­քին «Վի­լիա­ռեա­լին» հնա­րա­վո­րու­թյուն չտ­վեց շր­ջան­ցե­լու «Խե­տա­ֆեին», որն ար­տագ­նա­յում միա­վոր է կի­սել «Վա­լիա­դո­լի­դի» հետ՝ 1։1։ 49 և 48 միա­վոր­նե­րով «Խե­տա­ֆեն» ու «Վի­լիա­ռեա­լը» հին­գե­րորդ ու վե­ցե­րորդ հո­րի­զո­նա­կան­նե­րում են, պայ­քա­րում են Եվ­րո­պա­յի լի­գա­յի խմ­բա­յին փուլ դուրս գա­լու հա­մար։
Յո­թե­րորդ տե­ղում 47 միա­վոր ու­նե­ցող «Ռեալ Սո­սիե­դադն» է։
Նկա­տենք, որ ա­ռա­ջին յոթ­նյակ ներ­խու­ժե­լու փայ­լուն հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նի «Վա­լեն­սիան»՝ ընդ­հուպ հին­գե­րորդ հո­րի­զո­նա­կան դուրս գա­լու հե­ռան­կա­րով, սա­կայն դրա հա­մար անհ­րա­ժեշտ էր հաղ­թա­նա­կով ա­վար­տել «Էյ­բա­րի» հետ ե­րեկ ե­րե­կո­յան ու­նե­նա­լիք ար­տագ­նա հան­դի­պու­մը։

ԱՆԳ­ԼԻԱ
«Լի­վեր­պուլ»-«Կրիս­տալ Պա­լաս» մր­ցակ­ցու­թյու­նում Յուր­գեն Կլո­պի սա­ներն ա­վե­լի շատ զբաղ­ված ե­ղան վե­րա­կան­գն­վող դի­պու­կու­թյան հղկ­ման հար­ցե­րով, ու թի­մի եր­կր­պա­գու­նե­րը պի­տի որ գոհ մնա­ցած լի­նեն խա­ղի թե հաշ­վից, թե ո­րա­կից։ Հա­մե­նայն դեպս մր­ցակ­ցին չորս ան­պա­տաս­խան գն­դա­կի տար­բե­րու­թյամբ հաղ­թե­լը քիչ բան չէ, մա­նա­վանդ ե­թե չենք մո­ռա­նում, որ Անգ­լիա­յում ցան­կա­ցած թիմ կա­րող է «կրա­կել» ու հաշ­վի չառ­նել դի­մա­ցի­նի գրանդ ա­կումբ լի­նե­լը։
«Լի­վեր­պու­լի» կա­պակ­ցու­թյամբ չա­սենք, հա՞, թե ևս մեկ քայ­լով մո­տե­ցավ չեմ­պիո­նու­թյա­նը, ո­րով­հետև այն այն­քան վաղ է հաս­տա­տել իր այ­դօ­րի­նակ հա­վակ­նու­թյուն­նե­րը, որ, թվում է, թե մր­ցաշր­ջա­նը չսկս­ված ար­դեն չեմ­պիոն էր։
«Լի­վեր­պու­լի» գե­րա­զանց մար­զա­վի­ճա­կում լի­նե­լու կա­պակ­ցու­թյամբ ա­վե­լորդ չհա­մա­րենք մր­ցա­կից թի­մի գլ­խա­վոր մար­զիչ Ռոյ Հոջ­սո­նի դի­տար­կու­մը, ում մար­զա­սե­րը պի­տի որ հի­շի Անգ­լիա­յի հա­վա­քա­կա­նի գլուխ ե­ղած ժա­մա­նակ­նե­րից. ««Լի­վեր­պու­լը» գտն­վում է գե­րա­զանց մար­զա­վի­ճա­կում։ Նրանք այն աս­տի­ճա­նի ագ­րե­սիվ էին, այն աս­տի­ճա­նի լավ, գն­դա­կը շա­հում էին այն կորց­նե­լուն պես, վե­րա­դարձ­նում էին դրա տնօ­րի­նումն ու նո­րից վրա գա­լիս։ Դա հրա­շա­լի դաս էր մեզ հա­մար։ Մենք պետք է այն սո­վո­րենք»։
Մենք այս գնա­հա­տա­կա­նը բե­րե­ցինք նրա հա­մար, որ ցույց տանք՝ մար­դիկ կա­րող են վեր լի­նել սե­փա­կան ամ­բի­ցիա­նե­րից ու կա­րող են ճշ­մար­տու­թյան աչ­քե­րի մեջ նա­յել, դաս, որ չէր խան­գա­րի յու­րաց­նել։
Եր­րորդ տե­ղի հա­մար պայ­քա­րող «Լես­տե­րի» զրո­յա­կան ոչ-ո­քին էր ա­նակն­կալ­նե­րի շար­քից, սա­կայն պարտք հա­մա­րենք ա­սել, որ հյուր ժա­մա­նած «Բրայ­տո­նը» միան­գա­մայն ար­ժա­նի էր միա­վոր վաս­տա­կած հե­ռա­նա­լուն։ «Լես­տերն» ու­նի 55 միա­վոր։
Ե­րեկ ուշ ե­րե­կո­յան կա­յա­ցած «Չել­սի»-«Ման­չեստր Սի­թի» դի­մա­կա­յու­թյունն ա­ղյու­սա­կում թի­մե­րի ու­նե­ցած դիր­քե­րում փո­փո­խու­թյուն­ներ չէր կա­րող մտց­նել («ազն­վա­կան­նե­րը 51 նի­շով չոր­րորդն են, «քա­ղա­քաբ­նակ­նե­րը»` 63 միա­վո­րով երկ­րոր­դը), ուս­տի բա­վա­րար­վենք փաս­տի սոս­կա­կան ար­ձա­նագ­րու­մով։ Հա­վել­ման կար­գով թերևս հարկ հա­մա­րենք ա­սել, որ պա­կաս անց­կաց­րած խա­ղը Գվար­դիո­լա­յի սա­ներն օ­րեր ա­ռաջ խա­ղա­ցել են՝ 5։0 հաշ­վով պար­տու­թյան մատ­նե­լով «Բյոռն­լիին» ու միա­վոր­նե­րի թի­վը հասց­րել 63-ի։
Ա­ղյու­սա­կի ա­ռա­ջին հն­գյա­կը 49 միա­վո­րով եզ­րա­փա­կում է «Ման­չեստր Յու­նայ­թե­դը», որն ա­վե­լի քան վս­տահ էր «Շե­ֆիլ­դի» հետ տնա­յին դի­մա­կա­յու­թյու­նում՝ 3։0։ «Կար­միր սա­տա­նա­նե­րի» միա­վոր­նե­րի նույն քա­նակն ու­նի նաև տնա­յին խա­ղում նվա­զա­գույն հաշ­վով «Բոռն­մու­տին» պար­տու­թյան մատ­նած «Վուլ­վեր­հեմպ­տո­նը»։

Ի­ՏԱ­ԼԻԱ
Գո­լա­ռատ հան­դի­պում ար­ձա­նագր­վեց «Ին­տեր»-«Սա­սուո­լո» դի­մա­կա­յու­թյու­նում, որ­տեղ ընդ­հա­նուր հաշ­վով ար­ձա­նագր­վեց դար­պա­սի վեց գրա­վում։ Նկա­տենք, որ հյու­րերն ինչ­պես բա­ցե­ցին, այն­պես էլ փա­կե­ցին հան­դիպ­ման հա­շի­վը՝ տուն տա­նե­լով մեկ միա­վոր։ Մր­ցա­շա­րա­յին ա­ռու­մով այդ միա­վո­րը «Սա­սուո­լո­յի» հա­մար սկզ­բուն­քո­րեն ո­չինչ էր, իսկ ա­հա «Ին­տե­րի» հա­մար՝ էա­պես ցա­վա­լի, քան­զի միա­վո­րի յու­րա­քան­չյուր կո­րուստ Ան­տո­նիո Կոն­տեի սա­նե­րին ա­վե­լի ու ա­վե­լի է հե­ռաց­նում ա­վե­լի բարձր հար­գի մե­դալ­նե­րի հա­մար պայ­քա­րից, մինչ­դեռ առ­ժա­մա­նակ ա­ռաջ ա­մեն ինչ նրանց հա­մար այն­քան հա­ջող էր գնում, որ ա­կա­մա­յից մտա­ծում էիր, թե եր­կիրն ա­ռանց­քի շուր­ջը պտտ­վում է հենց «Ին­տե­րի» պատ­վե­րով։
Եվ այ­նուա­մե­նայ­նիվ Կոն­տեի գլ­խա­վո­րա­ծը հա­մաշ­խար­հա­յին ֆուտ­բո­լի այն գրանդ­նե­րից է, ո­րին չի կա­րե­լի անդ­րա­դառ­նալ ընդ­հա­նուր ձևա­կեր­պում­նե­րով, ուս­տի ա­ռիթն օգ­տա­գոր­ծենք ու դի­տար­կումն ա­նենք՝ օգ­տա­գոր­ծե­լով «Սա­սուո­լո­յի» հետ հան­դիպ­ման փաս­տը։
Թիմն ի­րա­պես շատ ա­վե­լիին էր ար­ժա­նի, ե­թե նկա­տի ու­նե­նանք, թե որ­քան պա­հեր ստեղ­ծեց։ «Ե­թե նման խա­ղե­րում այդ­քան ջանք ես դնում, հարկ է հաղ­թել՝ ան­կախ նրա­նից, թե ա­ռանց­քա­յին գծում՝ կի­սա­պաշտ­պա­նու­թյու­նում, ինչ հիմ­նախն­դիր­ներ ու­նես», -նկա­տում է Կոն­տեն ու հա­վե­լում, որ ի­րենք դա չեն ա­րել, ու դա է ան­հան­գս­տաց­նո­ղը.- Մենք բաց ենք թող­նում ի­րա­վի­ճակ­ներ, երբ պետք է գոլ խփել ու վճա­րում ենք այդ պար­զու­նակ սխալ­նե­րի հա­մար։ Խա­ղի ճա­կա­տա­գի­րը վճ­ռե­լու հա­մար մենք գո­լա­յին պա­հեր ենք ու­նե­ցել։ Չգի­տեմ, թե ու­րիշ ինչ պի­տի ա­նենք՝ բա­ցի աշ­խա­տան­քը շա­րու­նա­կե­լուց։ Ամ­բող­ջու­թյան մեջ խա­ղից ես գոհ եմ, սա­կայն մենք պետք է ու­շա­դիր լի­նենք դե­տալ­նե­րի նկատ­մամբ։ Հենց այս­տեղ էլ մենք կա­րող ենք ա­վե­լաց­նել»։
Թան­կար­ժեք միա­վոր­նե­րի կո­րուստն «Ին­տե­րը» հատ­կա­պես շո­շա­փե­լի զգաց «Ա­տա­լան­տա»-«Լա­ցիո» դի­մա­կա­յու­թյու­նից հե­տո, ո­րը երևի ա­վե­լի ճիշտ կլի­նի ո­րա­կել որ­պես բա­ցա­ռիկ խե­լա­հեղ դի­մա­կա­յու­թյուն։ Ար­դեն 11-րդ րո­պեին «Լա­ցիոն» հան­դի­պու­մը շա­հում էր 2։0 հաշ­վով։ Թվում էր՝ մնում է խա­ղը գլո­րել սպաս­ված հան­գր­վան՝ «Յու­վեին» հե­ռա­կա մր­ցակ­ցու­թյու­նում թույլ չտա­լով ու­նե­ցած մեկ միա­վո­րի ա­ռա­վե­լու­թյունն ա­վե­լաց­նել (թու­րին­ցի­ներն ար­տագ­նա­յում 2։0 հաշ­վով հաղ­թել էին «Վե­րո­նա­յին» ու միա­վոր­նե­րը հասց­րել 66-ի)։ Սա­կայն գե­րա­զանց հար­ձա­կո­ղա­կան գիծ ու­նե­ցող տան­տե­րե­րը կա­րո­ղա­ցան հյու­րե­րին ստի­պել գն­դա­կը ե­րեք ան­գամ հա­նել դար­պա­սից ու ըն­դու­նել ի­րենց ա­ռա­վե­լու­թյու­նը։ Ար­դյուն­քում ա­ռա­ջին քա­ռյա­կում ստեղծ­վել է այն­պի­սի ի­րա­վի­ճակ, որ ի­րե­նից վերև գտն­վո­ղին յու­րա­քան­չյուր հա­ջորդ թի­մը զի­ջում է չորս միա­վո­րով (չոր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում գտն­վող «Ա­տա­լան­տա­յի» միա­վոր­նե­րը 54-ն են)։ Հար­կավ ա­վար­տին 11 տուր ու­նե­ցող ա­ռաջ­նու­թյան հա­մար սա ա­ռանձ­նա­պես շո­շա­փե­լի տար­բե­րու­թյուն չէ, սա­կայն պա­կաս էլ չէ։
Տու­րը հաղ­թա­կան ա­վար­տեց «Սամպ­դո­րիա­յին» հյու­րըն­կա­լած «Ռո­ման»՝ ե­րեք միա­վո­րը պո­կե­լով վեր­ջին րո­պե­նե­րին՝ 2։1։ Դուբ­լի հե­ղի­նակ է դար­ձել թի­մի բոս­նիա­ցի հար­ձակ­վող Է­դին Ջե­կոն։ Այժմ նրա ան­վան դի­մաց 104 գոլ է, ինչն ի­տա­լա­կան թի­մի բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի հին­գե­րորդ ար­դյունքն է։ Հան­դիպ­մա­նը մաս­նակ­ցել է մեր Հեն­րիխ Մխի­թա­րյա­նը։ Ի­տա­լա­կան «գայ­լե­րը» 48 միա­վո­րով Եվ­րո­պա­յի լի­գա­յի խմ­բա­յին խա­ղեր հա­նող գո­տում են։
Ա­ռա­ջին վե­ցյա­կը 42 միա­վո­րով եզ­րա­փա­կում է Գա­տու­զո­յի գլ­խա­վո­րած «Նա­պո­լին», ո­րը տա­րավ չոր­րորդ ա­նընդ­մեջ հաղ­թա­նա­կը։ Ընդ ո­րում՝ ար­տագ­նա­յում։ Այս ան­գամ այն «Վե­րո­նա­յի» նկատ­մամբ էր, 2։0 հաշ­վով։

Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1357

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ