Կարևոր ջր­բա­ժա­նի առջև

Կարևոր ջր­բա­ժա­նի առջև
30.06.2020 | 00:33
Հա­յաս­տա­նի ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում գոր­ծըն­թաց­նե­րը ե­ռում են, սա­կայն այդ­պես էլ չեն եփ­վում։ Բո­լո­րը միա­բե­րան նույնն են պն­դում, որ պետք է իշ­խա­նա­փո­խու­թյուն լի­նի, Փա­շի­նյա­նին պի­տի հե­ռաց­նել, սա­կայն ոչ մե­կը չի կա­րո­ղա­նում մյու­սի հետ միաս­նա­կան ռազ­մա­վա­րու­թյուն մշա­կել։ Կու­լի­սա­յին պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րը չեն ստաց­վում, քա­ղա­քա­կան դե­րա­կա­տար­նե­րի շուրջ խոր­քա­յին տա­րա­կար­ծու­թյուն կա։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, մի քա­նի ուղ­ղու­թյամբ փոր­ձում են հա­մախմ­բում ի­րա­կա­նաց­նել, սա­կայն կր­կին ո­մանց հա­վակ­նու­թյուն­նե­րը, մյուս­նե­րի ան­հս­տա­կու­թյու­նը փչաց­նում են ա­մեն ինչ։ Սա­կայն բո­լո­րը սկ­սում են ի­րենց կա­րո­ղու­թյուն­նե­րի չա­փով ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի պատ­րաստ­վել։ Ա­վե­լին, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, ե­թե իշ­խա­նու­թյունն ար­տա­կարգ դրու­թյու­նը չեր­կա­րաձ­գի, ո­րոշ ու­ժեր պատ­րաստ­վում են ար­տա­կարգ դրու­թյու­նից ան­մի­ջա­պես հե­տո հան­րա­հա­վաք­ներ ա­նե­լու։ Ան­գամ կոնկ­րետ օ­րեր են նշա­նակ­վել։
Դի­տարկ­մա­նը` ե­թե իշ­խա­նու­թյու­նը հեր­թա­կան ան­գամ ար­տա­կարգ դրու­թյու­նը եր­կա­րաձ­գի, ի՞նչ են ա­նե­լու ակ­տիվ պայ­քա­րի պատ­րաստ­վող ու­ժե­րը, մեր զրու­ցա­կի­ցը նշեց, որ հնա­րա­վոր չէ ան­վերջ զս­պել հա­սու­նա­ցող դժ­գո­հու­թյու­նը, և ե­թե քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը չդի­մեն ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի, մի օր բո­ղո­քի ակ­ցիա­ներ ա­նե­լու են շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցի­նե­րը, ո­րոնք սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան ծանր վի­ճա­կում են հայ­տն­վել։ Մեր աղ­բյու­րը նաև հույս հայտ­նեց, որ ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի շր­ջա­նում կս­տաց­վի հա­մախմ­բում և պայ­քա­րի ընդ­հա­նուր ճա­կա­տի ձևա­վո­րում, քա­նի որ բո­լորն էլ հաս­կա­նում են, որ ի­րենք կանգ­նած են կարևոր ջր­բա­ժա­նի առջև՝ ա­մեն ինչ մի կողմ դնել, միաս­նա­բար պայ­քա­րել կամ թող­նել, որ այդ ա­լիքն ի­րենց հետ քշի տա­նի ա­մեն ինչ։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1504

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ