«Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան», ՀՅԴ և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թ­յուն­նե­րի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը

«Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան», ՀՅԴ և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թ­յուն­նե­րի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը
30.06.2020 | 00:37

«Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան», Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թյուն և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյուն­ներն այ­սօր՝ հու­նի­սի 30-ին հան­ցա­գոր­ծու­թյան մա­սին հա­ղոր­դում կներ­կա­յաց­նեն ՀՀ գլ­խա­վար դա­տա­խա­զու­թյուն՝ պա­հան­ջե­լով քրեա­կան գործ հա­րու­ցել օ­րենս­դիր իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի և բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նա­տար այլ ան­ձանց հան­ցակ­ցու­թյամբ ա­ռանձ­նա­պես ծանր հան­ցանք­ներ կա­տա­րե­լու փաս­տե­րի առ­թիվ:


Աշ­խա­տան­քա­յին խմ­բի լիա­զոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը հու­նի­սի 30-ին, ժա­մը 10:00-ին ՀՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զու­թյուն առ­ձեռն կհանձ­նեն ե­րեք կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի հա­մա­տեղ հա­ղոր­դու­մը հան­ցա­գոր­ծու­թյան մա­սին։
Հա­ղորդ­ման հիմ­քում դր­ված փաս­տե­րի և ի­րա­վա­կան հիմ­նա­վո­րում­նե­րի մա­սին ման­րա­մասն տե­ղե­կու­թյուն­ներ ստա­նա­լու հա­մար լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը նույն ժա­մին հրա­վիր­վել են ՀՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զու­թյան մուտ­քի մոտ։

Դիտվել է՝ 323

Մեկնաբանություններ