Եթե Փա­շի­ն­յա­նին և իր իշ­խա­նու­թ­յա­նը կա­րե­լի է այն, ինչ ա­րե­ցին, կա­րե­լի է նաև այ­լոց

Եթե Փա­շի­ն­յա­նին և իր իշ­խա­նու­թ­յա­նը կա­րե­լի է այն, ինչ ա­րե­ցին, կա­րե­լի է նաև այ­լոց
30.06.2020 | 00:49

Ռա­դիո­տան գրավ­մամբ, ԱԺ-ն շր­ջա­փա­կե­լով և մի շարք այլ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րով այ­լոց հետ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան իշ­խա­նու­թյան բռ­նա­զավ­թու­մից հե­տո (ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գր­քի 300-րդ հոդ­ված) ար­դեն ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը շա­րու­նա­կեց իշ­խա­նու­թյան ու­զուր­պա­ցիա­յին նպա­տա­կաուղղ­ված իր քայ­լե­րը:


Փա­շի­նյա­նը 2019 թ. կոչ ա­նե­լով, կազ­մա­կեր­պե­լով, այլ ան­ձանց, այդ թվում նաև` սո­րո­սա­կան­նե­րի, գոր­ծա­դիր և օ­րենս­դիր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ միա­սին շր­ջա­փա­կե­լով ՀՀ դա­տա­րան­նե­րի շեն­քե­րը, բա­ցա­հայտ ու կո­պիտ ճն­շում գոր­ծադ­րե­լով դա­տա­վոր­նե­րի վրա, որ­պես­զի նրանք կամ հրա­ժա­րա­կան տան, կամ վա­խե­նան ու ի­րա­կա­նաց­նեն իր և իր յու­րա­յին­նե­րի կամ­քը, կա­տա­րեց մի գոր­ծո­ղու­թյուն, ո­րը դժ­վար է այլ կերպ բնու­թագ­րել, քան սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պա­լում կամ, առն­վազն, դրան նպա­տա­կաուղղ­ված քայլ, այ­սինքն` ՀՀ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պալ­ման հան­ցա­փորձ (ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գր­քի 34-300.1 հոդ­ված):
ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գր­քի 300.1 հոդ­վա­ծի 1-ին մա­սի հա­մա­ձայն` սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը տա­պա­լե­լը Սահ­մա­նադ­րու­թյան 1-ից 5-րդ հոդ­ված­նե­րով կամ 6-րդ հոդ­վա­ծի ա­ռա­ջին մա­սով նա­խա­տես­ված որևէ նոր­մը փաս­տա­ցի վե­րաց­նե­լը, որն ար­տա­հայտ­վում է ի­րա­վա­կան հա­մա­կար­գում այդ նոր­մի գոր­ծո­ղու­թյան դա­դա­րեց­մամբ:


ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 4-րդ հոդ­վա­ծի («Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի բա­ժան­ման և հա­վա­սա­րակ­շռ­ման սկզ­բուն­քը») հա­մա­ձայն` պե­տա­կան իշ­խա­նու­թյունն ի­րա­կա­նաց­վում է «Սահ­մա­նադ­րու­թյա­նը և օ­րենք­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան՝ օ­րենս­դիր, գոր­ծա­դիր և դա­տա­կան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի բա­ժան­ման ու հա­վա­սա­րակ­շռ­ման հի­ման վրա»:
Տվյալ դեպ­քում Փա­շի­նյա­նի և այ­լոց կող­մից ոտ­նձ­գու­թյուն կա­տար­վեց ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 4-րդ հոդ­վա­ծով սահ­ման­ված օ­րենս­դիր, գոր­ծա­դիր և դա­տա­կան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի բա­ժան­ման ու հա­վա­սա­րակ­շռ­ման սկզ­բուն­քի նկատ­մամբ, ո­րը, սա­կայն, ՀՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խազ Ար­թուր Դավ­թյանն ու գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զու­թյու­նը չտես­նե­լու տվե­ցին:
Վե­րոն­շյալ ա­րար­քը ևս, ինչ­պես ա­սում են, մար­սե­լուց հե­տո փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը կա­տա­րեց հա­ջորդ քայ­լը` դրան մաս­նա­կից դարձ­նե­լով նաև իր կամ­քը կա­տա­րող ՀՀ նա­խա­գա­հին:


ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի իշ­խող «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան 88 պատ­գա­մա­վոր­ներ, ո­րոնց կողմ քվեար­կու­թյամբ 2020 թվա­կա­նի փետր­վա­րի 6-ին ըն­դուն­վեց «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի նա­խա­գի­ծը հան­րաք­վեի դնե­լու մա­սին» Ա­ԺՈ-001-Ն ո­րո­շու­մը, ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը, ո­րը հա­մա­պա­տաս­խան փաս­տաթղ­թով ՀՀ նա­խա­գա­հին է ու­ղար­կել վե­րոն­շյալ ո­րո­շու­մը, ինչ­պես նաև ՀՀ նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նը, ո­րը հիմք ըն­դու­նե­լով Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի 2020 թ. փետր­վա­րի 6-ի «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի նա­խա­գի­ծը հան­րաք­վեի դնե­լու մա­սին» Ա­ԺՈ-001-Ն ո­րո­շու­մը, իր 09.02.2020 թ. հրա­մա­նագ­րով նշա­նա­կել է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վե, թույլ են տվել ե­թե ոչ ՀՀ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պալ­ման նա­խա­պատ­րաս­տում (դա մաս­նա­գետ­նե­րը կո­րո­շեն), ա­պա Սահ­մա­նադ­րու­թյան պա­հանջ­նե­րի ակն­հայտ և կո­պիտ խախ­տում:


Մինչև «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի նա­խա­գի­ծը հան­րաք­վեի դնե­լու մա­սին» ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի հի­շյալ ո­րոշ­ման նա­խագ­ծի ըն­դու­նու­մը, ին­չը ԱԺ-ի իշ­խող «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան 88 պատ­գա­մա­վոր­նե­րի «կողմ» ձայ­նե­րով կա­տար­վեց ս. թ. փետր­վա­րի 6-ին, տվյալ նա­խագ­ծի՝ ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյա­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյան հար­ցը ո­րո­շե­լու նպա­տա­կով ՀՀ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րան չդի­մե­լը ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 169-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ մա­սի իմ­պե­րա­տիվ (պար­տա­դիր կա­տար­ման են­թա­կա) պա­հան­ջի ակն­հայտ ու կոպ­տա­գույն խախ­տում է Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի հա­մա­պա­տաս­խան պատ­գա­մա­վոր­նե­րի և ԱԺ-ի նշ­ված հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան ո­րո­շու­մը ստո­րագ­րած Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի կող­մից։
ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 169-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ մա­սի իմ­պե­րա­տիվ պա­հան­ջի հա­մա­ձայն, «Սահ­մա­նադ­րու­թյան 168-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ կե­տով սահ­ման­ված դեպ­քե­րում Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րան դի­մում է Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը` Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյա­նը, վեր­պե­տա­կան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րին ան­դա­մակ­ցու­թյա­նը կամ տա­րած­քի փո­փո­խու­թյա­նը վե­րա­բե­րող հար­ցե­րով»։ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 168-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ կե­տով սահ­ման­ված դեպ­քե­րում ԱԺ-ն ոչ թե կա­րող է դի­մել կամ ի­րա­վունք ու­նի դի­մել Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րան, այլ դի­մում է, այ­սինքն` պետք է պար­տա­դիր դի­մի, ՍԴ դի­մե­լը նրա ոչ թե լիա­զո­րու­թյունն է, այլ պար­տա­կա­նու­թյու­նը:


ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 168-րդ հոդ­վա­ծի («Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րը») ու դրա 2-րդ կե­տի դար­ձյալ իմ­պե­րա­տիվ պա­հան­ջի հա­մա­ձայն, Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը «Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի մա­սին» ՀՀ օ­րեն­քով սահ­ման­ված կար­գով՝ «մինչև Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի նա­խագ­ծի, ինչ­պես նաև հան­րաք­վեի դր­վող ի­րա­վա­կան ակ­տե­րի նա­խագ­ծե­րի ըն­դու­նու­մը ո­րո­շում է դրանց հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյու­նը Սահ­մա­նադ­րու­թյա­նը»:
Վե­րը նշ­վա­ծով փաստ­վում է, որ խախտ­վել են ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 169-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ մա­սի և 168-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ կե­տի իմ­պե­րա­տիվ պա­հանջ­նե­րը:
«Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը փաս­տա­ցի դեմ են գնա­ցել սահ­մա­նադ­րի կամ­քին։ Սահ­մա­նա­դի­րը ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 213-րդ հոդ­վա­ծով հս­տակ սահ­մա­նել է, որ մինչև Սահ­մա­նադ­րու­թյան 7-րդ գլ­խի ու­ժի մեջ մտ­նե­լը նշա­նակ­ված Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նա­խա­գա­հը և ան­դամ­նե­րը շա­րու­նա­կում են պաշ­տո­նա­վա­րել մինչև ի­րենց լիա­զո­րու­թյուն­նե­րի՝ 2005 թ. փո­փո­խու­թյուն­նե­րով Սահ­մա­նադ­րու­թյամբ սահ­ման­ված ժամ­կե­տի ա­վար­տը: Թեև ԱԺ-ն ֆոր­մալ ա­ռու­մով ու­նի Սահ­մա­նադ­րու­թյան մեջ փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րե­լու լիա­զո­րու­թյուն, սա­կայն նա­խա­տես­ված փո­փո­խու­թյուն­նե­րը (տվյալ դեպ­քում` փո­փո­խու­թյու­նը) չպետք է վի­ժեց­նեն սահ­մա­նադ­րաի­րա­վա­կան պատ­վի­րան­նե­րի ի­մաս­տը և բո­վան­դա­կու­թյու­նը, չպետք է կա­տար­վեն Սահ­մա­նադ­րու­թյան պա­հանջ­նե­րի խախտ­մամբ:


ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան հոդ­ված 123-ի («Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հի կար­գա­վի­ճա­կը և գոր­ծա­ռույթ­նե­րը») հա­մա­ձայն, «Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հը պե­տու­թյան գլուխն է:
Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հը հետևում է Սահ­մա­նադ­րու­թյան պահ­պան­մա­նը»:
Այս վեր­ջի­նը ևս Սահ­մա­նադ­րու­թյան իմ­պե­րա­տիվ պա­հանջն է, են­թա­կա պար­տա­դիր կա­տար­ման, Սահ­մա­նադ­րու­թյան պահ­պան­մա­նը հետևե­լը ՀՀ նա­խա­գա­հի ոչ թե ի­րա­վուն­քը, այլ պար­տա­կա­նու­թյունն է։ ՀՀ նա­խա­գա­հի սահ­մա­նադ­րա­կան գոր­ծա­ռույթ­նե­րը (լիա­զո­րու­թյուն­նե­րը) չեն սահ­մա­նա­փակ­վում մի­միայն և բա­ցա­ռա­պես Սահ­մա­նադ­րու­թյան 206-րդ հոդ­վա­ծի հա­մա­ձայն ե­ռօ­րյա ժամ­կե­տում հան­րաք­վեի օր նշա­նա­կե­լու մա­սին հրա­մա­նա­գիր ստո­րագ­րե­լով, Սահ­մա­նադ­րու­թյան 123-րդ հոդ­վա­ծի իմ­պե­րա­տիվ պա­հան­ջը կա­տա­րե­լու հա­մար, նա ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան հոդ­ված 169-ի («Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րան դի­մե­լը»), մաս­նա­վո­րա­պես` նշ­ված հոդ­վա­ծի 1-ին մա­սի 4-րդ կե­տի հիմ­քով և 168-րդ հոդ­վա­ծի 1-ին կե­տով սահ­ման­ված դեպ­քե­րում լիա­զո­րու­թյուն ու­ներ դի­մե­լու ու պե՛տք է դի­մեր ՀՀ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րան, ին­չը չա­նե­լով և 09.02.2020 թ. իր հրա­մա­նագ­րով հան­րաք­վե նշա­նա­կե­լով, նա նույն­պես մաս­նա­կից է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան ե­թե ոչ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պալ­ման նա­խա­պատ­րաս­տու­թյա­նը, ա­պա Սահ­մա­նադ­րու­թյան պա­հանջ­նե­րի ակն­հայտ ու կո­պիտ ոտ­նա­հար­մա­նը: Նկա­տի ու­նե­նանք, որ հի­շյալ պատ­գա­մա­վոր­նե­րի, ԱԺ և ՀՀ նա­խա­գահ­նե­րի վե­րոն­շյալ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում նույն­պես վտան­գի տակ է հայ­տն­վել նաև ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 4-րդ հոդ­վա­ծով սահ­ման­ված իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի բա­ժան­ման և հա­վա­սա­րակ­շռ­ման սկզ­բուն­քը:
Եվ, ա­հա, հու­նի­սի 22-ին փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը կա­տա­րեց Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը զավ­թե­լուն, այ­սինքն` ՀՀ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը տա­պա­լե­լուն նպա­տա­կաուղղ­ված հեր­թա­կան քայ­լը:


Ինչ­պես ար­դեն հայտ­նի է, «Ազ­գա­յին ժո­ղով» կոչ­վա­ծի «Իմ քայ­լը» իշ­խող խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րի քվե­նե­րի գե­րակ­շիռ մե­ծա­մաս­նու­թյամբ այդ օրն ըն­դուն­վեց ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի մա­սին օ­րեն­քը, ինչն ակն­հայ­տո­րեն հա­կա­սում է ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 169-րդ հոդ­վա­ծի պա­հան­ջին, ինչ­պես նաև ՀՀ ԱԺ Կա­նո­նա­կարգ սահ­մա­նադ­րա­կան օ­րեն­քի 86-րդ հոդ­վա­ծին, ո­րի հա­մա­ձայն, սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի նա­խա­գիծն ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ ըն­դու­նե­լուց հե­տո ան­պայ­մա­նո­րեն պետք է ներ­կա­յաց­վի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րան՝ պար­զե­լու ա­ռա­ջարկ­վող փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյու­նը ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյա­նը։ Փաստն այն է, որ Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի նա­խա­գիծն ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ ըն­դու­նե­լուց հե­տո Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րան չի ներ­կա­յաց­վել, ըն­դուն­վել է երկ­րորդ ըն­թերց­մամբ ու վե­րած­վել օ­րեն­քի:
ԱԺ իշ­խող խմ­բակ­ցու­թյան վե­րոն­շյալ հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան քայ­լի կա­պակ­ցու­թյամբ «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյու­նը «Ֆեյս­բուք»-ի իր պաշ­տո­նա­կան է­ջում հունիսի 22-ին հան­դես է ե­կել հետևյալ հայ­տա­րա­րու­թյամբ.
«Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ա­ռիթ ու­նե­ցել եմ բարձ­րա­ձայ­նե­լու, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն իր իշ­խա­նու­թյու­նը պա­հե­լու հա­մար կանգ չի առ­նե­լու ոչն­չի առջև։
Այ­սօր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը գե­րա­զան­ցում է ինքն ի­րեն։ Այն, ին­չի մա­սին բարձ­րա­ձայ­նել եմ իմ հրա­ժա­րա­կա­նի ժա­մա­նակ, այ­սօր ի­րա­կա­նու­թյուն է դառ­նում։


Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի և ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րի դեմ Փա­շի­նյա­նի կող­մից ա­միս­ներ շա­րու­նակ սան­ձա­զերծ­ված խայ­տա­ռակ ճն­շում­նե­րից և տա­պալ­ված հան­րաք­վեից հե­տո, նրա ցու­ցու­մով ԱԺ նիս­տի այ­սօր­վա օ­րա­կարգ է նե­րառ­վել մի նա­խա­գիծ, ո­րը իշ­խա­նու­թյան զավթ­ման շատ կոնկ­րետ հան­ցա­կազմ է պա­րու­նա­կում։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը գնում է խմ­բա­կա­յին հան­ցա­գոր­ծու­թյան, ծանր հան­ցա­գոր­ծու­թյան՝ իշ­խա­նու­թյան յու­րաց­ման ու սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պալ­ման՝ դրան մաս­նա­կից դարձ­նե­լով առն­վազն 88 պատ­գա­մա­վո­րի։
Հար­գե­լի՜ պատ­գա­մա­վոր­ներ, չկար­ծեք, թե Սահ­մա­նադ­րու­թյան 96-րդ հոդ­վա­ծը (այն է՝ պատ­գա­մա­վո­րը չի կա­րող հե­տապ­նդ­վել և պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան են­թարկ­վել պատ­գա­մա­վո­րա­կան գոր­ծու­նեու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում հայտ­նած կար­ծի­քի կամ քվեար­կու­թյան հա­մար) կա­րող է պաշտ­պա­նել ձեզ ձեր իսկ քվեար­կու­թյամբ ծանր հան­ցա­գոր­ծու­թյուն կա­տա­րե­լու հետևանք­նե­րից։
ՈՒս­տի հոր­դո­րում եմ ձեզ զերծ մնալ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող ան­հա­վա­սա­րակ­շիռ մար­դու ա­պօ­րի­նի հրա­հանգ­նե­րը կա­տա­րե­լուց։
Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ձեզ քրեա­կան հան­ցա­գոր­ծու­թյան է մղում, ո­րի հետևանք­նե­րը, վս­տա­հեց­նում եմ, շատ ծանր են լի­նե­լու՝ ա­ռա­ջին հեր­թին մեր պե­տու­թյան, ա­պա նաև անձ­նա­պես ձեզ­նից յու­րա­քան­չյու­րի հա­մար։ Դուք ձեր այ­սօր­վա քվե­րա­կու­թյամբ կի­սե­լու եք Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­րարք­նե­րի քրեա­կան և քա­ղա­քա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը։ Լավ մտա­ծեք։
Հար­գե­լի գոր­ծըն­կեր­ներ, ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կից ել­նե­լով՝ «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյու­նը հան­դես է գա­լիս «Սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի վե­րա­կան­գն­ման կո­մի­տե» ձևա­վո­րե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ և այդ նպա­տա­կով սկ­սում ենք շտապ խոր­հր­դակ­ցու­թյուն­ներ՝ պե­տու­թյան ա­պա­գա­յով մտա­հոգ բո­լոր հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի հետ»։


Հայ­տա­րա­րու­թյու­նը ստո­րագ­րել է «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյան խոր­հր­դի նա­խա­գահ Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նը: Ա­մեն ինչ շատ ճիշտ է աս­ված, միայն թե «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյան զգու­շա­ցումն ու կո­չը վե­րա­բե­րե­լի են նաև ՀՀ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­մեն Սարգ­սյա­նին:
Հու­նի­սի 22-ին հա­մա­պա­տաս­խան հայ­տա­րա­րու­թյամբ է հան­դես ե­կել նաև ՀՅԴ Հա­յաս­տա­նի գե­րա­գույն մար­մի­նը: Հայ­տա­րա­րու­թյան մեջ մաս­նա­վո­րա­պես նշ­ված է.
«Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի ա­րա­գըն­թաց և ան­պա­տաս­խա­նա­տու կեր­պով Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ներ­կա­յա­ցու­մը, քն­նար­կումն ու ըն­դու­նու­մը փաս­տում են, որ.
1. օր­վա քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը հետևո­ղա­կա­նո­րեն ար­հա­մար­հում է երկ­րի Մայր օ­րեն­քը և, ել­նե­լով անձ­նա­կան ու քա­ղա­քա­կան շա­հախ­նդ­րու­թյու­նից, ի­րա­կա­նաց­նում է կա­մա­կա­տար դա­տա­րան ու­նե­նա­լու ցան­կու­թյու­նը,
2. օգտ­վե­լով եր­կի­րը հա­մա­կած կո­րո­նա­վի­րու­սի հաղ­թա­հար­ման պատր­վա­կով հայ­տա­րար­ված ար­տա­կարգ դրու­թյու­նից, քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը ան­թա­քույց կեր­պով կա­յաց­նում է Սահ­մա­նադ­րու­թյան ի­րար հա­վա­սա­րակշ­ռող ե­րեք ճյու­ղե­րից մե­կի՝ դա­տա­կան հա­մա­կար­գի ա­ռանց­քա­յին դե­րա­կա­տա­րու­թյուն ու­նե­ցող Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը զավ­թե­լու ո­րո­շում, ին­չը ա­ռերևույթ ա­ռանձ­նա­պես ծանր հան­ցա­գոր­ծու­թյան տար­րեր է պա­րու­նա­կում:
Ա­մո­թա­լի և ան­թույ­լատ­րե­լի հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան այս ըն­թաց­քը պետք է կա­սեց­նել: Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ըն­դու­նած հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան ո­րո­շում­նե­րը անհ­րա­ժեշտ է քն­նարկ­ման ա­ռար­կա դարձ­նել Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նում: Այս ա­ռու­մով ող­ջու­նում ենք «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյան դիր­քո­րո­շումն ու նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը, հոր­դո­րում ենք «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյա­նը միա­նալ այս նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը:
Դի­մում ենք հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հին, որ­պես պե­տու­թյան գլուխ, նշ­ված հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցի վե­րա­բե­րյալ ար­տա­հայ­տել հս­տակ դի­քո­րո­շում և ձեռ­նար­կել անհ­րա­ժեշտ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ»:


Փա­շի­նյա­նը և փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը, նե­րա­ռյալ Ազ­գա­յին ժո­ղով կոչ­վա­ծը, վե­րոն­շյալ քայ­լե­րով ի­րենց դուրս են դրել օ­րեն­քի դաշ­տից, Հա­յաս­տա­նում իշ­խա­նու­թյու­նը լե­գի­տիմ չէ, հետևա­բար նրանց նկատ­մամբ գրե­թե ցան­կա­ցած գոր­ծո­ղու­թյուն` այն կա­տար­վի այ­սօր, վա­ղը, թե հե­տո, ու­նի ի­րա­վա­կան և քա­ղա­քա­կան լիար­ժեք հիմ­նա­վո­րում ու ներ­կա­յաց­վե­լու է այդ հիմ­նա­վոր­մամբ: Թող սրա­նում որևէ մե­կը` Հա­յաս­տա­նում թե Հա­յաս­տա­նից դուրս, հատ­կա­պես ԱՄՆ-ում և Եվ­րո­պա­յում, մա­զա­չափ ան­գամ կաս­կած չու­նե­նա: Այն, ինչ մինչև հի­մա ա­րել են Փա­շի­նյանն ու փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը, թույլ է տա­լիս նրանց հետ նույն կերպ վար­վել, ե­թե դա նրանց կա­րե­լի էր ու կա­րե­լի է, կա­րե­լի է նաև այ­լոց:

Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1516

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ