«Ռեա­լը»՝ միանձ­ն­յա ա­ռա­ջա­տար

«Ռեա­լը»՝ միանձ­ն­յա ա­ռա­ջա­տար
30.06.2020 | 00:56

Որքան էլ ան­ցած օ­րե­րը գա­վա­թա­յին էին անգ­լիա­կան ֆուտ­բո­լի հա­մար, այ­դու­հան­դերձ, մինչ այդ ե­ղել էր ա­ռաջ­նու­թ­յան «Չել­սի»-«Ման­չեստր Սի­թի» դի­մա­կա­յութ­յու­նը, ո­րը... Իսկ թե այդ որն ինչ սկզ­բուն­քա­յին նշա­նա­կու­թ­յուն է ու­նե­ցել, կի­մա­նաք Կղ­զու գա­վա­թա­յին խա­ղե­րի մա­սին անդ­րա­դար­ձում, որ­տեղ խոս­տաց­վա­ծին պատ­շաճ տեղ է հատ­կաց­ված։ Ինչ վե­րա­բե­րում է եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րին, վեր­նագ­րի մեջ ար­դեն իսկ հի­շա­տակ­ված է ա­ռանց­քա­յին ի­րա­դար­ձու­թ­յու­նը։ Իսկ մնա­ցա­ծի մա­սին՝ ըստ կար­գի ու հար­գի։

ԳԵՐ­ՄԱ­ՆԻԱ
Բուն­դես­լի­գան ե­ղավ եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րից ա­ռա­ջի­նը, որ­տեղ տր­վեց ա­ռաջ­նու­թյան պաշ­տո­նա­կան ա­վար­տը։ Չեմ­պիո­նի ու փոխ­չեմ­պիո­նի պա­րա­գա­յում հար­ցեր չա­ռա­ջա­ցան, քա­նի որ «Բա­վա­րիան» ու Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիան» ի­րենց կար­գա­վի­ճա­կը վա­ղա­պես էին հաս­տա­տել, ու վեր­ջին տու­րը նրանց հա­մար այն­քա­նով էր, որ­քա­նով։
Հա­վա­տա­րիմ երկ­րի գոր­ծող չեմ­պիո­նի ի­րենց բարձր կոչ­մա­նը՝ մյուն­խեն­ցի­ներն այս վեր­ջի­նում էլ հաղ­թա­կան ե­ղան, եվ­րո­պա­կան խմ­բա­յի­նի հա­վակ­նու­թյուն­ներ ու­նե­ցող «Վոլ­ֆս­բուր­գին» նրա իսկ հար­կի տակ ջախ­ջա­խե­ցին 4։0 հաշ­վով՝ զր­կե­լով վե­րոն­շյալ խմ­բա­յի­նին ան­մի­ջա­կա­նո­րեն մաս­նակ­ցե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նից (պայ­քա­րի մեջ ստիպ­ված է ներ­քաշ­վել ար­դեն ո­րա­կա­վոր­ման փու­լից)՝ տեղ պատ­րաս­տե­լով «Հո­ֆեն­հայ­մի» հա­մար, որն այդ նույն 4։0 հաշ­վով Դորտ­մուն­դում պար­տու­թյան մատ­նեց ա­ռաջ­նու­թյան ար­ծա­թե մե­դա­լակ­րին՝ տե­ղի «Բո­րու­սիա­յին»։
Հար­կավ դորտ­մունդ­ցի­նե­րի ո­րո­շե­լիքն էր տվյալ խա­ղում ինչ­պես հան­դես գա­լը, բայց, բո­լոր դեպ­քե­րում, սո­լիդ չէր պար­տու­թյու­նը, այն էլ այդ­պի­սի խո­շոր հաշ­վով պար­տու­թյու­նը։
Դեռևս նա­խորդ նյու­թում էինք ա­սել, որ բրոն­զե մե­դալ­նե­րին հա­վակ­նում էր միան­գա­մից ե­րեք թիմ։ Ե­րեքն էլ՝ «Լայպ­ցի­գը» հա­մա­նուն քա­ղա­քից, Մեն­խենգ­լադ­բա­խի «Բո­րու­սիան», Լևեր­կու­զե­նի «Բա­յե­րը», հաղ­թա­կան են ե­ղել ի­րենց հան­դի­պում­նե­րում, ու հենց այս հեր­թա­կա­նու­թյամբ էլ տեղ զբա­ղեց­րել ա­ռաջ­նու­թյան եր­րոր­դից հին­գե­րորդ հո­րի­զո­նա­կան­նե­րում. «Լայպ­ցիգն» ար­տագ­նա­յում 2։1 հաշ­վով պար­տու­թյան է մատ­նել «Աուգս­բուր­գին», նույն հաշ­վով սե­փա­կան հար­կի տակ գլադ­բախ­ցի­նե­րը կոտ­րել են «Հեր­տա­յի» դի­մադ­րու­թյու­նը, «Բա­յե­րը» նվա­զա­գույն հաշ­վով գե­րա­զան­ցել է «Մայն­ցին»։ Նրանք հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար վաս­տա­կել են 66, 65, 63 միա­վոր։ Վե­ցե­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում հայ­տն­ված «Հո­ֆեն­հայ­մի» ան­վան դի­մաց 52 միա­վոր է, այն ե­րեք նի­շով ա­վե­լի է գեր­մա­նա­ցի «գայ­լե­րի» ու­նե­ցա­ծից։
Ինչ վե­րա­բե­րում է ա­ղյու­սա­կը եզ­րա­փա­կող «Վեր­դեր», «Ֆոր­տու­նա», «Պա­դեր­բոռն» թի­մե­րին, վեր­ջինս վա­ղուց էր հրա­ժեշտ տվել բարձ­րա­գույն դի­վի­զիո­նին, իսկ ա­հա նրան նա­խոր­դող «Ֆոր­տու­նան» այդ ճա­կա­տագ­րին ար­ժա­նա­ցավ ա­ռաջ­նու­թյան վեր­ջին խա­ղում՝ ար­տագ­նա­յում 0։3 հաշ­վով զի­ջե­լով «ՈՒ­նիոն Բեռ­լի­նին», ին­չից ա­ռա­վե­լա­գույնս օգտ­վեց սե­փա­կան հար­կի տակ 6։1 հաշ­վով «Քյոլ­նին» ջախ­ջա­խած «Վեր­դե­րը», որն ի­րա­վունք նվա­ճեց բուն­դես­լի­գա­յում մնա­լը վի­ճար­կե­լու երկ­րորդ դի­վի­զիո­նից ե­կող թի­մի հետ պայ­քա­րում։

ԻՍ­ՊԱ­ՆԻԱ
Վեր­ջին ե­րեք խա­ղում «Բար­սե­լո­նից» միա­վոր կոր­զող ու չեմ­պիո­նա­կան ըն­թաց­քից գցող երկ­րորդ թի­մը դար­ձավ «Սել­տան»։ Այս ան­գամ կա­տա­լոն­ցի­նե­րին գոտ­կա­տե­ղից ներքև հար­ված հասց­նողն Աս­պասն էր, ո­րի խփած գո­լը վերջ­նա­կան տես­քի բե­րեց հան­դիպ­ման ար­դյուն­քը՝ 2։2։ Կորց­րած միա­վոր­նե­րի հեն­քի վրա հար­կավ թույլ մխի­թա­րու­թյուն էր, որ եր­կա­րատև դա­դա­րից հե­տո ըն­դա­մե­նը օ­րերս խա­ղա­դաշտ վե­րա­դար­ձած Լուիս Սուա­րե­սը վեր­ջա­պես գտավ մր­ցակ­ցի դար­պա­սի տե­ղը, թե­պետ մյուս կող­մից էլ պի­տի հույ­սեր փայ­փա­յել, որ Սուա­րես-Մե­սի վե­րա­կան­գն­վող կա­պը չի կա­րող չտալ իր ար­դյուն­քը։ Ա­սենք, որ եր­կու դեպ­քում էլ Սուա­րե­սին գո­լա­յին փո­խան­ցում ա­րած ֆուտ­բո­լիս­տը Մե­սին էր։
Ար­տա­քուստ գու­ցե թե օր­վա նյու­թի հետ ա­ռանձ­նա­պես չի շաղ­կապ­վում, սա­կայն հարկ ենք հա­մա­րում նշել, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րի «Բար­սե­լո­նում» ակն­հայ­տո­րեն ինչ-որ բան այն­պես չէ հատ­կա­պես մարզ­չա­կան կազ­մի ու ա­կում­բի ընդ­հա­նուր ղե­կա­վա­րու­թյան ա­ռու­մով, ու բնավ էլ պա­տա­հա­կան չէ, որ Sport.es-ը հենց այս օ­րե­րին է զրույց ու­նե­ցել կա­տա­լո­նյան ա­կում­բի բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի նշա­նա­կա­լից դեմ­քե­րից մե­կի՝ ներ­կա­յումս Քա­թա­րի «Ալ-Սադդ» ա­կում­բի գլ­խա­վոր մար­զիչ Չա­վի Էռ­նան­դե­սի հետ, ո­րը բա­ցա­հայտ խո­սել է «Բար­սե­լո­նը» գլ­խա­վո­րե­լու մա­սին՝ ա­սե­լով. ««Իմ ա­մե­նա­մեծ ե­րա­զան­քը «Բար­սե­լո­նի» գլ­խա­վոր մար­զիչ դառ­նալն է: Ցան­կա­նում եմ հա­ջո­ղու­թյան հաս­նել ա­կում­բի հետ և ու­նե­նալ բո­լոր պայ­ման­նե­րը թի­մում ա­մեն ինչ զրո­յից սկ­սե­լու հա­մար: Իմ մարզ­չա­կան շտա­բը և ես պատ­րաստ­վում ենք գլ­խա­վո­րե­լու «Բար­սե­լո­նը»: Բազ­միցս ար­դեն ա­սել եմ, որ կցան­կա­նա­յի ֆուտ­բո­լա­յին ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նել «Բար­սե­լո­նում»: Նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո ա­կումբ վե­րա­դառ­նա­լը ի­դեա­լա­կան կլի­ներ: Հուն­վա­րին «Բար­սե­լո­նը» դի­մեց ինձ, բայց այդ ժա­մա­նակ ոչ հան­գա­մանք­նե­րը, ոչ ժամ­կետ­նե­րը ինձ հար­մար չէին: Հու­սով եմ, որ նրանք կր­կին կզան­գա­հա­րեն ինձ»։
Տու­րում կա­տա­լո­նյան թիվ մեկ թի­մի ան­հա­ջո­ղու­թյու­նը կա­րող էր ո­րո­շա­կիո­րեն հար­թել երկ­րա­մա­սի մյուս թի­մը՝ «ար­քա­յա­կա­նին» հյու­րըն­կա­լած «Էս­պա­նիո­լը», թե­պետ «Ռեա­լից» միա­վոր կոր­զե­լով՝ այն ա­ռա­ջին հեր­թին ի­րեն օգ­նած կլի­ներ, ո­րով­հետև գտն­վում է վեր­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նում ու խա­ղից խաղ ա­վե­լի ու ա­վե­լի կոնկ­րե­տաց­ված է սկ­սում ապ­րել սե­գուն­դա տե­ղա­փոխ­վե­լու ծանր հե­ռան­կա­րով։ Սա­կայն որ­քան էլ ա­ղյու­սակն ան­հու­սա­լիո­րեն եզ­րա­փա­կող, տան­տե­րերն այ­դու­հան­դերձ կռիվ տվե­ցին։ Այլ բան, որ բաց թո­ղած միակ գն­դա­կը ե­ղավ ճա­կա­տագ­րա­կան։ Ի դեպ, ա­վե­լորդ չհա­մա­րենք նշել, որ Կա­զի­մի­րոն դար­պա­սը գրա­վել է Բեն­զե­մա­յի կրուն­կով կա­տա­րած ան­չափ գե­ղե­ցիկ փո­խան­ցու­մից հե­տո։ Ինչ վե­րա­բե­րում է «Ռեա­լի» միա­վոր­նե­րին, դրանք ար­դեն 71-ն են, ու­ղիղ եր­կու­սով ա­վե­լի «Բար­սե­լո­նի» ու­նե­ցա­ծից։ Այդ 71-ով էլ «սե­րուց­քա­յին­նե­րը» ստանձ­նե­ցին միանձ­նյա ա­ռա­ջա­տա­րու­թյու­նը։
Ա­ղյու­սա­կին նա­յե­լիս դժ­վար չէ տես­նել, թե այս պա­հի դրու­թյամբ 58 միա­վոր ու­նե­ցող «Աթ­լե­տի­կոն» ինչ լր­ջու­թյամբ է ներ­քաշ­վել երկ­րի եր­րորդ թիմ ճա­նաչ­վե­լու պայ­քա­րի մեջ ու այդ պայ­քա­րում ինչ ա­ռա­վե­լու­թյուն է գրան­ցում մաս­նա­վո­րա­պես «Սևի­լիա­յի» նկատ­մամբ. վեր­ջին հինգ խա­ղում ան­դա­լուզ­ցի­նե­րի 7-ի դի­մաց մադ­րիդ­ցի­նե­րը հա­վա­քել են 13 միա­վոր։ Տու­րի նրանց մր­ցա­կիցն «Ա­լա­վեսն» էր, ո­րը խա­ղա­դաշ­տից հե­ռա­ցել է 1։2 հաշ­վով զի­ջած։ Հի­շա­տա­կենք և տնա­յին խա­ղում «Սևի­լիա­յի» ոչ ո­քին «Վա­լիա­դո­լի­դի» հետ՝ 1։1։
«Վի­լիա­ռեա­լը» հաղ­թա­կան է ե­ղել «Վա­լեն­սիա­յի» հետ տնա­յին խա­ղում՝ ա­ռա­վե­լու­թյու­նը ձևա­կեր­պե­լով մր­ցակ­ցի դար­պա­սի ան­պա­տաս­խան մնա­ցած եր­կու գրա­վու­մով։
Ե­րեկ ուշ ե­րե­կո­յան կա­յա­ցած «Խե­տա­ֆե»-«Ռեալ Սո­սիե­դադ» դի­մա­կա­յու­թյու­նը բա­վա­կա­նին ու­շագ­րավ փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­րող էր ա­նել մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում՝ սկ­սած մի­մյանց միջև տե­ղե­րի փո­փո­խու­թյու­նից մինչև ոտ­նձ­գու­թյուն­ներ հին­գե­րորդ տե­ղում 51 միա­վո­րով գտն­վող «Վի­լիա­ռեա­լի» դիր­քե­րի նկատ­մամբ, սա­կայն այդ դի­տար­կում­նե­րը թող­նենք հա­ջորդ նյու­թին։

Ի­ՏԱ­ԼԻԱ
Ա­ղյու­սա­կի ներք­նա­հար­կե­րում գտն­վող, սկու­դե­տեում մնա­լու հա­մար օր­հա­սա­կան պայ­քար մղող «Լե­չեի» հա­մար ա­ռանց այն էլ ծանր էր լի­նե­լու «Յու­վեն­տու­սի» հետ դի­մա­կա­յու­թյու­նը՝ այն էլ «ծեր սի­նյո­րա­յի» դաշ­տում, իր հեր­թին սրան էլ գու­մար­վեց ար­դեն 32-րդ րո­պեից տա­սը հո­գով մնա­լու փաս­տը։ Մի խոս­քով, դա­տա­պարտ­ված խաղ, միան­գա­մայն սպա­սե­լի ար­դյուն­քով՝ պար­տու­թյուն 0։4 հաշ­վով։
Նա­խորդ տու­րում «Ա­տա­լան­տա­յից» կրած ցա­վոտ պար­տու­թյու­նը «Լա­ցիոն» այս ան­գամ փոխլ­րաց­րեց «Ֆիո­րեն­տի­նա­յի» նկատ­մամբ տո­նած հաղ­թա­նա­կով (2։1), ին­չը թի­մին 65 միա­վո­րով վս­տա­հո­րեն պա­հեց երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում։
Վեր­ջին տու­րե­րի փայ­լուն հաղ­թա­նակ­նե­րի շար­քը «Ա­տա­լան­տան» հա­վե­լեց ար­տագ­նա­յում «ՈՒ­դի­նե­զեի» նկատ­մամբ տա­րած դժ­վա­րին հաղ­թա­նա­կով (3։2)։ Հա­վա­քած 57 միա­վո­րը թի­մին տեղ է ա­պա­հո­վել չոր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում, ինչն այս պա­հի դրու­թյամբ միա­ժա­մա­նակ նշա­նա­կում է մաս­նակ­ցու­թյուն Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խմ­բա­յին խա­ղե­րին։
Հյու­րըն­կալ­վե­լիս պար­տու­թյուն է կրել «Ռո­ման»։ Նրան Մի­լա­նում եր­կու ան­պա­տաս­խան գն­դա­կի «հյու­րա­սի­րու­թյուն է կազ­մա­կեր­պել» տե­ղի հա­մա­նուն թի­մը, իսկ ա­հա սե­փա­կան հար­կի տակ ՍՊԱԼ-ի նկատ­մամբ «Նա­պո­լիի» տա­րած հաղ­թա­նա­կը՝ 3։1, նրա միա­վոր­նե­րի թի­վը հասց­րել է 45-ի, ինչն ի­տա­լա­կան «գայ­լե­րի» ու­նե­ցա­ծից պա­կաս է ար­դեն ըն­դա­մե­նը ե­րեք նի­շով։
«Պար­մա­յի» հետ ար­տագ­նա մր­ցակ­ցու­թյան ցան­կա­ցած ելք մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում ան­փո­փոխ էր պա­հե­լու «Ին­տե­րի» ու­նե­ցած դիր­քը։ Հան­դի­պումն այս ա­վարտ­վել է հյու­րե­րի հաղ­թա­նա­կով, 2։1 հաշ­վով։ Ճշ­մար­տու­թյու­նը պի­տի ա­սել, որ մինչև դի­մա­կա­յու­թյան 84-րդ րո­պեն մի­լան­ցի­նե­րը պարտ­վում էին, ու փաս­տո­րեն բե­կու­մը ե­ղել է խա­ղի վեր­ջին րո­պե­նե­րին։ Հա­վե­լենք միայն, որ տու­րը հաղ­թա­կան է ե­ղել ա­ռա­ջին քա­ռյա­կը կազ­մած­նե­րի հա­մար, այն­պես որ, նրանց ի­րա­րից չորս միա­վո­րով հետ մնա­լը պահ­պան­վեց։

ԱՆԳ­ԼԻԱ
Գա­վա­թի քա­ռորդ եզ­րա­փակ­չի խա­ղե­րի մեկ­նար­կը տր­վեց «Նոր­վիչ»-«Ման­չեստր Յու­նայ­թեդ» դի­մա­կա­յու­թյամբ։ Դար­պա­սի գրա­վում­ներն ար­ձա­նագր­վել են երկ­րորդ խա­ղա­կե­սում, ա­մեն մե­կի կող­մից մե­կա­կան կա­տար­մամբ, ին­չը հան­դիպ­ման ել­քի վճ­ռու­մը տե­ղա­փո­խել է լրա­ցու­ցիչ խա­ղա­ժա­մա­նակ։ Այս­տեղ ա­ռա­վել հա­ջո­ղակ են ե­ղել հյու­րե­րը՝ խա­ղա­վար­տից եր­կու րո­պե ա­ռաջ խփե­լով հաղ­թա­կան գոլն ու թույլ չտա­լով բա­նը հասց­նել հետ­խա­ղյա 11-մետ­րա­նոց­նե­րին։
Նույն 2։1 հա­շիվն է գրանց­վել և «Շե­ֆիլդ»-«Ար­սե­նալ» դի­մա­կա­յու­թյու­նում, սա­կայն այս­տեղ դար­պա­սի բո­լոր գրա­վում­ներն էլ ար­ձա­նագր­վել են խա­ղի հիմ­նա­կան ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում։ Նա­խա­ձեռ­նող­նե­րը ե­ղել են տան­տե­րե­րը, սա­կայն VAR հա­մա­կար­գը չի ար­ձա­նագ­րել գո­լը։ Խա­ղի հա­շի­վը բա­ցե­լու հերթն ան­ցել է հյու­րե­րին, ո­րոնք հա­ջո­ղակ են ե­ղել։ Վեր­ջին բուռն պոռթ­կում­նե­րը ե­ղել են խա­ղա­վար­տին մոտ։ 87-րդ րո­պեին տան­տե­րե­րը հա­վա­սա­րեց­րել են հա­շի­վը, սա­կայն չորս րո­պե անց, ի հա­շիվ Սե­բա­լիո­սի կող­մից մր­ցակ­ցի դար­պա­սի գրավ­ման, «Ար­սե­նա­լը» ե­ղել է հաղ­թա­կան։
Վեր­ջին հինգ խա­ղում պար­տու­թյուն չի­մա­ցող «Չել­սին», որ օ­րեր ա­ռաջ ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում պար­զա­պես գն­դա­կա­հա­րեց «Ման­չեստր Սի­թիին» ու «Լի­վեր­պու­լին» պարգևեց այն­քան եր­կար սպաս­ված չեմ­պիո­նու­թյու­նը՝ ընդ ո­րում «քա­ղա­քաբ­նակ­նե­րի» կող­մից կազ­մե­լիք «չեմ­պիո­նա­կան մի­ջանց­քով» (ին­չից այն­պես խու­սա­փում էր Խո­սեպ Գվար­դիո­լա­յի թի­մը), «Լես­տե­րի» հետ խա­ղում նույն­պես հա­ջո­ղու­թյան հա­սավ (միակ գո­լի հե­ղի­նա­կը Ռոս Բարկ­լին է) ու դուրս ե­կավ կի­սաեզ­րա­փա­կիչ։ Նկա­տենք, որ հան­դիպ­ման ա­ռա­ջին կե­սում շատ ա­վե­լի շա­հե­կան տեսք ու­նեին տան­տե­րե­րը, սա­կայն ընդ­մի­ջու­մից հե­տո ե­ռա­կի փո­փո­խու­թյամբ «ազն­վա­կան­նե­րի» գլ­խա­վոր Ֆրենկ Լեմ­պար­դը կա­րո­ղա­ցավ հիմ­նո­վին փո­խել ի­րա­վի­ճա­կը։
Չեմ­պիո­նու­թյու­նը ձեռ­քից բաց թո­ղած երկ­րի գոր­ծող չեմ­պիոն «Ման­չեստր Սի­թին», բնա­կա­նա­բար, ա­ռա­վե­լա­գույնս պի­տի կենտ­րո­նա­ցած լի­նի գա­վա­թա­յին խա­ղե­րի վրա (այդ թվում և Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի, ո­րում ա­ռա­ջի­կա մր­ցա­կի­ցը Մադ­րի­դի «Ռեալն» է), ու այս ա­ռու­մով «Նյու­քաս­լը» ներ­կա փու­լում լա­վա­գույն նվերն էր, որ­պես ա­ռա­վել «դյու­րա­մարս» մր­ցա­կից։ Մե­կա­կան գն­դակ յու­րա­քան­չյուր խա­ղա­կե­սում, և կի­սաեզ­րա­փակ­չում «քա­ղա­քաբ­նակ­նե­րը» մր­ցա­կից ստա­ցան «Ար­սե­նա­լին»։ Այն­պես որ, շու­տով «ՈՒեմբ­լին» հե­տաքր­քիր ցն­ցում­նե­րի մեջ կգ­ցի ֆուտ­բո­լա­յին աշ­խար­հը։
Դժ­վար չէ կռա­հել, որ կի­սաեզ­րա­փա­կի­չյան մյուս զույ­գը կազ­մել են «Ման­չեստր Յու­նայ­թեդն» ու «Չել­սին»։ Ինչ­պես տես­նում ենք, եր­կու պա­րա­գա­յում էլ ու­նենք փա­ռա­հեղ մր­ցակ­ցու­թյուն։ Բո­լոր դեպ­քե­րում, եզ­րա­փակ­չում կու­նե­նանք կա՛մ զուտ ման­չեստ­րյան, կա՛մ զուտ լոն­դո­նյան դեր­բի, կա՛մ այդ եր­կու­սի միք­սը, ին­չը նույն­պես պա­կաս հե­տաք­րք­րա­կան չի լի­նի։

Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1042

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ