«Իմ քայ­լը» կտա­պա­լի ընդ­դի­մու­թ­յան նա­խա­ձեռ­նած քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի ստեղ­ծու­մը

«Իմ քայ­լը» կտա­պա­լի ընդ­դի­մու­թ­յան նա­խա­ձեռ­նած քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի ստեղ­ծու­մը
10.07.2020 | 00:19

Խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյան՝ «Բա­ր­գա­վաճ Հա­յաս­տան» և «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյուն­նե­րի նա­խա­ձեռ­նած քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը, որ պետք է կո­րո­նա­վի­րու­սով պայ­մա­նա­վոր­ված հա­մա­վա­րա­կի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րի, ըստ երևույ­թին, չի ձևա­վոր­վի: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը նշե­ցին, որ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը տրա­մադր­ված չէ հանձ­նա­ժո­ղո­վին միս ու ա­րյուն տա­լու: Նշենք, որ ըստ ԱԺ կա­նո­նա­կարգ-օ­րեն­քի՝ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը կա­րող է ձևա­վոր­վել օ­րենս­դի­րի հեր­թա­կան նս­տաշր­ջա­նի ժա­մա­նակ` պատ­գա­մա­վոր­նե­րի քվեար­կու­թյու­նից հե­տո:


«Մենք, ի­հար­կե, տրա­մադր­ված չենք, որ այդ հանձ­նա­ժո­ղո­վը ձևա­վոր­վի, այ­լա­պես կս­տաց­վի, որ կա­ռա­վա­րու­թյան մեր գոր­ծըն­կեր­նե­րի աշ­խա­տան­քը հար­ցա­կա­նի տակ ենք դնում: Ա­յո, ոչ ոք չի հեր­քում, որ ե­ղել են թե­րա­ցում­ներ հա­մա­վա­րա­կի դեմ տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րում, բայց հար­ցը բե­րել հան­րա­յին քն­նարկ­ման դաշտ, չենք պատ­րաստ­վում»,- ա­սաց մեր զրու­ցա­կի­ցը: Ըստ նրա՝ ԲՀԿ-ի ու ԼՀԿ-ի նա­խա­ձեռ­նու­թյունն ի­րա­կա­նում ոչ թե հե­տա­զո­տե­լու, ու­սում­նա­սի­րե­լու ու հան­գա­մանք­նե­րը պար­զե­լու խն­դիրն է լու­ծե­լու, այլ քա­ղա­քա­կան PR-ի ձև է. «Գա­լու են ա­սեն՝ տե­սաք, մեզ չլ­սե­ցիք, մեր ա­սած քայ­լե­րին ա­կան­ջա­լուր չե­ղաք, ու ա­մեն բան թարս գնաց: Իսկ մենք, պար­զից էլ պարզ է, ո՛չ Թո­րո­սյա­նին, ո՛չ Ա­վի­նյա­նին, ո՛չ, ա­ռա­վել ևս, Փա­շի­նյա­նին կեն­տրոն դարձ­նել չենք պատ­րաստ­վում»:


Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 8090

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ