Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
10.07.2020 | 00:07
Եր­կար տա­րի­ներ ղե­կա­վա­րե­լով ԵՊՀ Եվ­րո­պա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի կենտ­րո­նը, կրե­լով այդ ար­ժե­քա­յին հա­մա­կար­գը և մաս­նա­կից լի­նե­լով Հա­յաս­տա­նում այդ ար­ժեք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյանն ու ամ­րապ­նդ­մա­նը, ինձ մոտ առն­վազն տա­րա­կու­սանք է ա­ռա­ջաց­նում Եվ­րո­պա­կան միու­թյան, Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի և այլ հե­ղի­նա­կա­վոր կա­ռույց­նե­րի այն բա­ցա­հայտ և ան­թա­քույց ա­ջակ­ցու­թյու­նը, որ ցու­ցա­բեր­վում է Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ա­պօ­րի­նի և հան­ցա­վոր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի նկատ­մամբ։
...Չեմ կա­րող հա­վա­տալ, որ տաս­նա­մյակ­ներ շա­րու­նակ հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժեք­ներ քա­րո­զող, այդ ար­ժեք­նե­րի հա­մար պայ­քա­րող Եվ­րո­պան այ­սօր վե­րած­վել է «он сукин сын, но наш сукин сын» ա­վան­դա­կան եր­կա­կի ստան­դարտ­նե­րի ա­ռա­ջա­մար­տի­կի։
Ար­թուր ՂԱ­ԶԻ­ՆՅԱՆ
«Մեկ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­գահ
Դիտվել է՝ 2604

Մեկնաբանություններ