Ասում են...

Ասում են...
23.07.2020 | 23:55

...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գլոբ­լիս­տա­կան հե­նա­սյուն ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րը կաշ­վից դուրս է գա­լիս, որ կա­րո­ղա­նա դառ­նալ փոխ­վար­չա­պետ, «շե­ֆին» ա­զա­տի Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նի մեծ «հոգ­սից»: Սա­կայն աստ­ղե­րը բա­րե­հաճ չեն ան­հա­վատ, Հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցու նկատ­մամբ հա­լա­ծանք­ներ սկ­սած, ոտ­նձ­գու­թյուն­ներ ա­նող (վեր­ջի­նը` չմկրտ­ված նա­խա­րա­րի` Տա­վու­շում հար­սա­նի­քի քա­վոր դառ­նա­լու ան­թույ­լատ­րե­լի քայլն էր), Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հան­դեպ։ Վեր­ջինս նոր սկան­դա­լի մեջ է հայ­տն­վել դի­մորդ­նե­րի հար­ցով, ինչն էլ իր հեր­թին լա­վա­գույնս օգ­տա­գոր­ծում է նրա նկատ­մամբ «լիչ­նի նեպ­րի­յազն» ու­նե­ցող, ԱԺ կր­թու­թյան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մխի­թար Հայ­րա­պե­տյա­նը:

Ա­սում են` Գո­գ­յա­նից հե­տո այս մի «ոս­կո­րը» հնա­րա­վոր է մնա Մել ու Կա­րա­բի­նա «հար­գող» Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի կո­կոր­դում, և նա ոչ միայն չհաս­նի փոխ­վար­չա­պետ Ա­վի­նյա­նի ա­թո­ռին, մա­նա­վանդ որ Ա­վի­նյա­նը «Յու­քո­մի» դեմ դե­մար­շով, Ե­սա­յան եղ­բայր­նե­րի «հար­ցե­րը լու­ծե­լու» կաս­կա­դով իր հրա­ժա­րա­կա­նի հար­ցը ոչ ևս է ա­րել, այլ ընդ­հան­րա­պես կորց­նի սու­պեր նա­խա­րա­րի ա­թո­ռը:

Դիտվել է՝ 29005

Մեկնաբանություններ