ԱՄՆ-ի նախագահը Թեհրանին հորդորել է ստեղծված իրավիճակում ուժ չկիրառել՝ ի պատասխան Իսրայելի կողմից Սիրիայում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնին հասցված վերջին հարվածին։ «Մենք կաջակցենք Իսրայելին, կօգնենք, որ Իսրայելը պաշտպանվի։ Իսկ Իրանը հաջողության չի հասնի: Մի՛ արեք դա»,- ասել է Բայդենը՝ Սպիտակ տանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։                
 

«Մեր շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը պա­հան­ջարկ­ված են աշ­խա­տա­շու­կա­յում»

«Մեր շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը պա­հան­ջարկ­ված են աշ­խա­տա­շու­կա­յում»
27.07.2020 | 16:38

«Ի՞նչ մաս­նա­գի­տու­թյուն ընտ­րել»,- այս գլուխ­կոտ­րու­կի առջև յու­րա­քան­չյուր ա­մառ կանգ­նում են և՛ դպ­րո­ցի շր­ջա­նա­վար­տը, և՛ նրա ծնո­ղը։ Նկա­տենք, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րին մաս­նա­գի­տու­թյան ընտ­րու­թյան առջև են կանգ­նած նաև հիմ­նա­կան դպ­րո­ցի 9-րդ դա­սա­րա­նի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը, և գնա­լով նրանց թի­վը ա­վե­լա­նում է։ Դա պա­տա­հա­կան չէ, քա­նի որ ու­սու­մը քո­լե­ջում շա­րու­նա­կե­լով 9-րդ դա­սա­րա­նի շր­ջա­նա­վարտն ստա­նում է հան­րակր­թա­կան ա­վագ դպ­րո­ցի ու­սու­ցում,և դրա հետ մեկ­տեղ ձեռք է բե­րում մաս­նա­գի­տու­թյուն՝ ստա­նա­լով դիպ­լոմ։ Ինչ խոսք, սա մեծ ա­ռա­վե­լու­թյուն է, սա­կայն ոչ պա­կաս կարևոր է ճշ­տել, թե որ­քա­նով է քո­լե­ջի շր­ջա­նա­վար­տը պա­հան­ջարկ­ված աշ­խա­տա­շու­կա­յում։ Այս հար­ցից սկ­սե­ցինք մեր զրույ­ցը ճար­տա­րա­պե­տու­թյան և շի­նա­րա­րու­թյան Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­մալ­սա­րա­նի մի­ջին մաս­նա­գի­տա­կան կր­թու­թյան քո­լե­ջի տնօ­րեն տ. գ. թ. Ա­ՆԱ­ՀԻՏ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ։

-Մենք պատ­րաս­տում ենք գի­տակ և ո­րա­կյալ մաս­նա­գետ­ներ շի­նա­րա­րու­թյան ո­լոր­տի հա­մար ըստ հա­մա­պա­տաս­խան մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րի, ո­րոնք պա­հան­ջարկ­ված են աշ­խա­տա­շու­կա­յում, և անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն կա ան­գամ սերն­դա­փո­խու­թյան,- ա­սաց մեր զրու­ցա­կի­ցը:- Մար­դիկ գի­տակ­ցում են մաս­նա­գի­տա­կան կր­թու­թյան կարևո­րու­թյու­նը՝ աշ­խա­տա­շու­կա­յում ա­րագ աշ­խա­տանք գտ­նե­լու հար­ցում: Դա է պատ­ճա­ռը, որ քո­լեջ­նե­րի նկատ­մամբ հե­տաք­րք­րու­թյու­նը օ­րե­ցօր ա­ճում է, ա­վե­լա­ցել է քո­լեջ դի­մող­նե­րի հոս­քը: Եվ­րո­պա­կան եր­կր­նե­րում տն­տե­սու­թյան 60-65 %-ը հիմն­ված է մի­ջին մաս­նա­գի­տա­կան կր­թու­թյուն ու­նե­ցող մաս­նա­գետ­նե­րի վրա: Ցան­կա­լի է, որ դի­մորդ­ներն ա­ռաջ­նորդ­վեն ոչ թե հեշտ ու­սու­ցան­վող մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյամբ՝ վար­սա­վի­րու­թյուն, խո­հա­րա­րու­թյուն, մատ­նա­հար­դա­րում, դի­մա­հար­դա­րում և այլն, այլ այն մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյամբ, ո­րոնք պա­հան­ջարկ­ված են և կա­ռա­վա­րու­թյան ռազ­մա­վա­րու­թյան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն­նե­րում են` ա­պա­գա­յում զար­գա­ցող և հե­ռան­կա­րա­յին։ Մաս­նա­վո­րա­պես` «Գա­զա­մա­տա­կա­րար­ման սար­քա­վո­րում­նե­րի և հա­մա­կար­գե­րի տե­ղա­կա­յում և շա­հա­գոր­ծում», «Քա­ղա­քա­շի­նա­կան կա­դաստր», «Ջրա­մա­տա­կա­րա­րում և ջրա­հե­ռա­ցում», «Վե­րամ­բարձ տրանս­պոր­տա­յին, շի­նա­րա­րա­կան, ճա­նա­պար­հա­յին մե­քե­նա­նե­րի և սար­քա­վո­րում­նե­րի շա­հա­գոր­ծում»։
Գաղտ­նիք չէ, որ կա­ռա­վա­րու­թյունն այս տար­վա­նից լայ­նա­ծա­վալ ճա­նա­պար­հա­շի­նա­րա­րա­կան և են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի շի­նա­րա­րու­թյան ծրագ­րեր է ի­րա­կա­նաց­նում, և այս ո­լոր­տը դար­ձել է ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյան ա­ռաջ­նայ­նու­թյուն։ Այս ա­ռու­մով կարևոր է նաև «Վե­րամ­բարձ տրանս­պոր­տա­յին, շի­նա­րա­րա­կան, ճա­նա­պար­հա­յին մե­քե­նա­նե­րի և սար­քա­վո­րում­նե­րի շա­հա­գոր­ծում» մաս­նա­գի­տու­թյան ընտ­րու­թյու­նը, քա­նի որ պետք է զար­գա­նան ճա­նա­պար­հա­յին կա­ռուց­վածք­նե­րը և ա­պա­հո­վեն բարձ­րա­կարգ և ո­րա­կյալ ճա­նա­պարհ­ներ: Սրա­նից ել­նե­լով` շի­նա­րա­րու­թյան ո­լոր­տում ո­րա­կյալ մաս­նա­գետ­նե­րի պա­հան­ջարկն էլ ա­վե­լի է մե­ծա­նում։
Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը, նա­խա­տե­սում է 2020 թ. մեծ գու­մար­ներ հատ­կաց­նել պե­տա­կան քա­ղա­քա­շի­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան, տա­րած­քա­յին զար­գաց­ման ռազ­մա­վա­րու­թյան, քա­ղա­քա­շի­նա­կան փաս­տաթղ­թե­րի մշակ­ման, գեո­դե­զիա­յի և քար­տե­զագ­րու­թյան, քա­ղա­քա­շի­նա­կան գոր­ծու­նեու­թյան ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար: «Քա­ղա­քա­շի­նա­կան կա­դաստր» մաս­նա­գի­տու­թյան ընտ­րու­թյու­նը հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա մաս­նակ­ցե­լու քա­ղա­քա­շի­նա­կան գոր­ծու­նեու­թյա­նը:
-Ի՞նչ պայ­ման­ներ են ստեղծ­ված ո­րա­կյալ կր­թու­թյուն ստա­նա­լու հա­մար, հա­մա­գոր­ծակ­ցու՞մ եք այլ եր­կր­նե­րի քո­լեջ­նե­րի հետ։
-Ա­պա­հով­ված ենք ո­րա­կյալ մաս­նա­գի­տա­կան և ման­կա­վար­ժա­կան կադ­րե­րով: Մեզ մոտ դա­սա­վան­դում են ճար­տա­րա­պե­տու­թյան և շի­նա­րա­րու­թյան Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խոս­ներ, գոր­ծա­տու­ներ, բարձ­րա­կարգ մաս­նա­գետ­ներ, ո­րոնք ի­րենց գի­տե­լիք­ներն ու անձ­նա­կան փորձն են փո­խան­ցում ու­սա­նող­նե­րին` նպաս­տե­լով գի­տե­լիք­նե­րի կա­յաց­մանն ու յու­րաց­մա­նը, հարս­տաց­մանն ու զար­գաց­մա­նը, հմ­տու­թյուն­նե­րի և կա­րո­ղու­թյուն­նե­րի ձևա­վոր­մա­նը:
ՈՒ­սում­նա­կան պրո­ցե­սում օգ­տա­գոր­ծում ենք տար­բեր մե­թոդ­ներ՝ ին­տե­րակ­տիվ, թի­մա­յին աշ­խա­տանք, գործ­նա­կան աշ­խա­տանք, սե­մի­նար­ներ, օ­լիմ­պիա­դա­ներ, գրա­կան ե­րե­կո­ներ, ոչ ֆոր­մալ դա­սըն­թաց­ներ։ Պրակ­տի­կան անց ենք կաց­նում ա­ռա­ջա­տար կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րում: Հա­մա­գոր­ծակ­ցում ենք Սանկտ-Պե­տեր­բուր­գի հա­ման­ման քո­լեջ­նե­րի հետ, կազ­մա­կեր­պում փո­խա­դարձ այ­ցեր: ՈՒ­նենք պայ­մա­նագ­րեր Լատ­վիա­յի Հան­րա­պե­տու­թյան, Լիտ­վա­յի Հան­րա­պե­տու­թյան հա­ման­ման ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի հետ և պլա­նա­վո­րում ենք նմա­նա­տիպ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն: Ի դեպ, ան­ցած տա­րի ե­ռա­կողմ պայ­մա­նագ­րի` KNAUF, ԿԳՄՍՆ, ՃՇ­ՀԱՀ ՄՄԿ քո­լեջ, հի­ման վրա ներ­դր­վել է նոր մաս­նա­գի­տու­թյուն՝ «Ներ­քին հար­դար­ման շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ի­րա­կա­նա­ցում»։
-Ո՞ր դեպ­քում ձեր շր­ջա­նա­վար­տը կա­րող է ու­սու­մը շա­րու­նա­կել ՃՇ­ՀԱՀ-ում՝ ըն­դուն­վե­լով 2-րդ կուրս։
-Այն դեպ­քում, երբ ու­նի գե­րա­զանց և լավ գնա­հա­տա­կան­ներ ողջ ու­սում­նա­ռու­թյան ըն­թաց­քում:
-Ո՞րն է ձեր քո­լե­ջի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյու­նը։
-Մեր քո­լե­ջի պատ­մու­թյու­նը ինք­նին ա­ռանձ­նա­հա­տուկ է, քան­զի այն ստեղծ­վել է 99 տա­րի ա­ռաջ՝ 1921-ին հիմ­նադր­ված շի­նա­րա­րա­կան տեխ­նի­կու­մի հեն­քի վրա: Այն ու­նի մեծ ճա­նաչ­վա­ծու­թյուն մեր երկ­րի կր­թա­կան հա­մա­կար­գի պատ­մու­թյան մեջ: Քո­լե­ջի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը միու­թե­նա­կան և հան­րա­պե­տա­կան ան­վա­նի գոր­ծիչ­ներ են, գի­տու­թյան և տեխ­նի­կա­յի ջա­տա­գով­ներ՝ Սամ­վել Սա­ֆա­րյան, Հո­վիկ Մար­գա­րյան, ա­կա­դե­մի­կոս, Խոր­հր­դա­յին Միու­թյան գի­տու­թյուն­նե­րի ա­կա­դե­միա­յի պրոբ­լե­մա­յին մե­խա­նի­կա­յի բաժ­նի վա­րիչ, Խոր­հր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գույն խոր­հր­դի նա­խա­գա­հու­թյան նա­խա­գահ Նա­գուշ Հա­րու­թյու­նյան, Երևա­նի պո­լի­տեխ­նի­կա­կան ինս­տի­տու­տի պրո­ֆե­սոր­ներ Վա­րազ­դատ Հա­րու­թյու­նյան, Ար­տա­շես Մա­մի­ջա­նյան, գրող, պե­տա­կան մր­ցա­նա­կի դափ­նե­կիր Ա­նա­հիտ Սա­հի­նյան, Մոսկ­վա­յի Ժու­կովս­կու ան­վան ռազ­մաօ­դա­յին ա­կա­դե­միա­յի աե­րո­դի­նա­մի­կա­յի ամ­բիո­նի վա­րիչ, դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Ռա­ֆիկ Մեժ­լու­մյան, ճար­տա­րա­պետ Հով­հան­նես Հա­կո­բյան, Խոր­հր­դա­յին Միու­թյան գա­զա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան փոխ­նա­խա­րար Ռու­դոլֆ Ա­սատ­րյան և այլք, ով­քեր ի­րենց մաս­նա­գի­տա­կան ու­նա­կու­թյուն­ներն ու կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը ներդ­րել են մեր երկ­րի զար­գաց­ման գոր­ծում:
Քո­լե­ջի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյունն այն է նաև, որ մենք պատ­րաս­տում ենք ո­րա­կյալ և գի­տակ մաս­նա­գետ­ներ շի­նա­րա­րու­թյան ո­լոր­տի հա­մա­պա­տաս­խան մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րով։ Բա­ցի բուն ու­սում­նա­ռու­թյան հար­ցե­րից, քո­լե­ջում մեծ ու­շադ­րու­թյուն է հատ­կաց­վում Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան քա­ղա­քա­ցու կեր­պա­րի կերտ­մա­նը, հայ­րե­նա­սի­րու­թյան ձևա­վոր­մա­նը տար­բեր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի անց­կաց­մամբ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին, թան­գա­րա­նա­յին օ­ջախ­ներ, ցու­ցա­հան­դես­ներ այ­ցե­լու­թյամբ, բաց դա­սե­րով, կլոր սե­ղա­նի շուրջ քն­նար­կում­նե­րով` գե­նե­րալ­ներ Սա­ֆա­րյա­նի, լե­գեն­դար հե­րոս, գե­նե­րալ Ար­կա­դի Տեր-Թադևո­սյա­նի, հե­րո­սա­ծին մայ­րե­րի և այ­լոց մաս­նակ­ցու­թյամբ:
Քո­լե­ջում կր­թու­թյու­նը դի­տարկ­վում է որ­պես ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ա­պա­հով­ման, երկ­րի զար­գաց­ման ու հզո­րաց­ման կարևոր գոր­ծոն ու ե­րաշ­խիք: Մեր գլ­խա­վոր նպա­տա­կը ու­սա­նող­նե­րի մտա­վոր, հոգևոր, ֆի­զի­կա­կան ու սո­ցիա­լա­կան ու­նա­կու­թյուն­նե­րի զար­գա­ցումն է, մտա­գոր­ծու­նեու­թյան տար­բեր տե­սակ­նե­րին տի­րա­պե­տող Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան քա­ղա­քա­ցու կա­տա­րե­լա­տի­պին ձգ­տող ան­հա­տի ձևա­վո­րու­մը, ինչ­պես նաև ան­հա­տին հմ­տու­թյուն­ներ, ու­նա­կու­թյուն­ներ և կա­րո­ղու­թյուն­ներ հա­ղոր­դելն է կոնկ­րետ ո­լոր­տի զար­գաց­ման հա­մար:
Քա­նի որ մեզ մոտ սո­վո­րող ու­սա­նող­նե­րը 14-19 տա­րե­կան են, ուս­տի կարևո­րում ենք նրանց անվ­տան­գու­թյան ա­պա­հո­վու­մը ներ­քին կար­գա­պա­հա­կան կա­նոն­նե­րի մի­ջո­ցով, ո­րոնց են­թարկ­վում են բո­լո­րը` սկ­սած տնօ­րե­նից, ու­սում­նա­կան մա­սի աշ­խա­տող­նե­րից, դա­սա­խոս­նե­րից, մինչև սպա­սար­կող անձ­նա­կազմ: Մեր կար­գա­խոսն է «Մենք ո­րա­կյալ մաս­նա­գետ ենք, մենք հայ ենք, մենք հայ­րե­նա­սեր ենք»:
-Ինչ՞ բա­ժին­ներ ու­նի քո­լե­ջը։
-Մեզ մոտ ու­սու­ցան­վող մաս­նա­գի­տու­թյուն­ներն են՝ «Շեն­քե­րի և կա­ռույց­նե­րի շի­նա­րա­րու­թյուն և շա­հա­գոր­ծում», «Հաշ­վա­պա­հա­կան հաշ­վա­ռում», «Մե­նեջ­մենթ», «Գա­զա­մա­տա­կա­րար­ման սար­քա­վո­րում­նե­րի և հա­մա­կար­գե­րի տե­ղա­կա­յում և շա­հա­գոր­ծում», «Վե­րամ­բարձ տրանս­պոր­տա­յին, շի­նա­րա­րա­կան, ճա­նա­պար­հա­յին մե­քե­նա­նե­րի և սար­քա­վո­րում­նե­րի շա­հա­գոր­ծում», «Ջրա­մա­տա­կա­րա­րում և ջրա­հե­ռա­ցում», «Քա­ղա­քա­շի­նա­կան կա­դաստր», «Ար­դյու­նա­բե­րա­կան և քա­ղա­քա­ցիա­կան շեն­քե­րի է­լեկտ­րա­կան սար­քա­վո­րում­նե­րի տե­ղա­կա­յում, կար­գա­վո­րում և շա­հա­գոր­ծում», «Հաշ­վո­ղա­կան տեխ­նի­կա­յի և ավ­տո­մա­տաց­ված հա­մա­կար­գե­րի ծրագ­րա­յին ա­պա­հո­վում», «Հա­գուս­տի մո­դե­լա­վո­րում և նա­խագ­ծում», «Ներ­քին ջե­ռուց­ման և օ­դա­փոխ­ման հա­մա­կար­գե­րի, սա­նի­տա­րա­տեխ­նի­կա­կան սար­քա­վո­րում­նե­րի մոն­տա­ժում և շա­հա­գոր­ծում», «Զբո­սաշր­ջու­թյուն», «Ներ­քին հար­դար­ման շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ի­րա­կա­նա­ցում»։


Զրու­ցեց Հաս­միկ ԹԵՐ­ԶՅԱ­ՆԸ

Դիտվել է՝ 4824

Մեկնաբանություններ