«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Ինք­նա­խա­բեու­թ­յան դրսևո­րում­ներ

Ինք­նա­խա­բեու­թ­յան դրսևո­րում­ներ
31.07.2020 | 00:58

Փոր­ձե­ցի այս­տե­ղից-այն­տե­ղից ի մի բե­րել մինչև հի­մա covid-19-ի դեմ պայ­քա­րի հա­մար մեզ հատ­կաց­ված տա­րա­տե­սակ օգ­նու­թյուն­նե­րը` բժշ­կա­կան սար­քերն ու գոր­ծիք­նե­րը, դե­ղո­րայքն ու դի­մակ­նե­րը և, ան­շուշտ, փո­խանց­ված ֆի­նան­սա­կան հոս­քե­րը։ Բան դուրս չե­կավ։ Վերջ­նա­կան ար­դյունք չս­տա­ցա նաև պե­տա­կան խո­ղո­վակ­նե­րով։ ՈՒս­տի իմ անձ­նա­կան թվա­բա­նա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ ձեռն­պահ կմ­նամ։ Բայց Ար­ժույ­թի մի­ջազ­գա­յին հիմ­նադ­րա­մի տնօ­րեն­նե­րի խոր­հր­դի ո­րոշ­մամբ Հա­յաս­տա­նին հատ­կաց­րած 280 մլն դրա­մից ա­ռաջ և հե­տո քա­նիցս պե­տա­կան այ­րե­րից լսել ենք, որ մեր ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գը բար­վոք վի­ճա­կում է` կազմ ու պատ­րաստ, ա­պա­հով­ված ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան պա­րա­գա­նե­րով։ Մինչ­դեռ ի­րա­կա­նու­թյունն այլ բան է հու­շում։ Նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի ինք­նա­գոհ հայ­տա­րա­րու­թյան օ­րը ե­ղել եմ Նոր­քի պո­լիկ­լի­նի­կա­յում, և ա­րյան ա­նա­լիզ հանձ­նե­լիս նա­խա­տել բուժք­րո­ջը սպի­տա­կը սևի վե­րած­ված ձեռ­նո­ցով աշ­խա­տե­լու հա­մար և լսել անս­պա­սե­լի պա­տաս­խան` չու­նենք, 4-րդ օրն եմ կրում...


Իսկ եր­կու օր ա­ռաջ տե­ղե­կա­ցանք, որ Վա­նա­ձո­րի Գր. Լու­սա­վո­րիչ փո­ղո­ցի թիվ 29 շեն­քում հայտ­նա­բեր­ված վի­րու­սա­կիր մի բնակ­չի մե­կու­սաց­րել են, այ­նու­հետև տե­ղա­փո­խել հա­մա­պա­տաս­խան բուժ­հիմ­նարկ։ Ին­ֆեկ­ցիոն հի­վան­դա­նո­ցից (և ոչ միայն այդ) պետք է որ ա­հա­զանգ ստաց­վեր սա­նէ­պիդ­կա­յան, որ­պես­զի նշ­ված հաս­ցեում ախ­տա­հան­ման աշ­խա­տանք­ներ կա­տար­վեին։ Չի ար­վել։ Ոչ մե­կին չի հե­տաք­րք­րել վի­րու­սակ­րի շփ­ման շր­ջա­նա­կը, բա­ցի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րից։ Վախ­վո­րած հարևան­նե­րը սկ­սել են դի­մել տար­բեր կա­ռույց­նե­րի` քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին, հա­մա­տի­րու­թյուն, 911 ծա­ռա­յու­թյուն։ Ա­նօ­գուտ։ Մե­կը պա­տաս­խա­նել է` հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ չու­նենք, մյու­սը հու­սադ­րել է` ան­հան­գս­տա­նա­լու ո­չինչ չկա, եր­րոր­դը` մեր ծա­ռա­յու­թյու­նը վճա­րո­վի է, իսկ չոր­րոր­դը` ա­մե­նա­խե­լա­ցին և օ­պե­րա­տի­վը, բնա­կիչ­նե­րին խոր­հուրդ է տ­վել. ինք­ներդ շքա­մուտ­քը լվա­ցեք ժա­վե­լաջ­րով` որ­քան շուտ, այն­քան լավ։ Կա­տա­րել են։ Բայց նրանց չեն լքել կաս­կած­նե­րը` հնա­րա­վո՞ր է մենք էլ վա­րակ­ված լի­նենք։
Աստ­ված մի ա­րաս­ցե։ Սպա­սենք լավ լու­րի, իսկ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, հերն էլ ա­նի­ծած, թող շա­րու­նա­կեն գո­հա­նալ ինք­նա­խա­բեու­թյամբ։


Վա­հե ՄԵ­ԼԻ­ՔՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2132

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ