Վտան­գա­վոր տա­րածք եք մտ­նում

Վտան­գա­վոր տա­րածք եք մտ­նում
18.09.2020 | 00:27

Քա­ղա­քա­կան բա­նա­վե­ճի նշա­ձողն այս իշ­խա­նու­թյունն այն­քան է ի­ջեց­րել, որ հասց­րել է մարդ­կանց անձ­նա­կան կյան­քը քրք­րե­լու և այդ ա­մե­նը ան­վր­դով հան­րայ­նաց­նե­լու աս­տի­ճա­նի։ Ե­թե այս ա­մենն ի­րա­կա­նաց­նի կա­ռա­վա­րու­թյան մի­ջին օ­ղա­կի մի չի­նով­նիկ, կա­րե­լի է «գյուղ չկա, որ շուն չլի­նի» տրա­մա­բա­նու­թյան մեջ հաս­կա­նալ, սա­կայն երբ դա ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կով (վար­չա­պետ, նա­խա­րար) է ի­րա­կա­նաց­վում, հաս­կա­նում ես, որ գործ ու­նես բո­լոր տա­բու­նե­րը, բա­րո­յա­կան ար­ժեք­նե­րը ան­տե­սող, ա­վե­լի ճիշտ՝ դրանք չու­նե­ցող և մարդ­կանց անձ­նա­կան տա­րած­քը ներ­խու­ժող խմ­բա­կի հետ։ Ո՞վ է ե­րաշ­խա­վոր­ված, որ իր անձ­նա­կան կյան­քը քրք­րե­լիս մի շատ ու­շագ­րավ, շա­հարկ­ման հարց մեջ­տեղ չեն բե­րի։ Հե­տաքր­քիր է, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ու Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը, ի­րար «պաս» տա­լով, Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նի վե­րա­բե­րյալ մի քրեա­կան գոր­ծի դր­վագն են ա­նընդ­հատ հան­րու­թյան աչ­քը մտց­նում, չե՞ն մտա­ծում` իսկ ե­թե ո­մանք սկ­սեն զբաղ­վել նրանց անձ­նա­կան կյան­քի ման­րա­մաս­նե­րով, ի՞նչ կպարզ­վի։ Ե­թե սր­բու­թյուն սր­բոց էլ լի­նեն, դա դեռ նրանց ի­րա­վունք չի վե­րա­պա­հում քա­ղա­քա­կան բա­նա­վե­ճը տե­ղա­փո­խե­լու անձ­նա­կան տա­րածք, ո­րով­հետև դա ար­դեն այլ վտան­գա­վոր տեղ է տա­նում, ոչ մե­կը չի նե­րում, ոչ մե­կը չի մո­ռա­նում դա։

Սա­կայն ա­մե­նա­սար­սա­փե­լին այն է, որ այս կար­գի մարդ­կանց ան­մա­քուր ձեռ­քե­րում են հայ­տն­վել պե­տա­կան գաղտ­նիք պա­րու­նա­կող տե­ղե­կու­թյուն­ներ, մարդ­կանց անձ­նա­կան տվյալ­ներ, հրա­պա­րակ­ման ոչ են­թա­կա բազ­մա­տե­սակ ու տա­րաբ­նույթ նյու­թեր։ Պատ­կե­րաց­նու՞մ եք, թե ինչ կա­րող է լի­նել, երբ նրանք, քա­ղա­քա­կան շա­հարկ­ման նկր­տում­նե­րից ել­նե­լով, այդ ա­մե­նը հան­րայ­նաց­նեն։ Պե­տու­թյու­նից ի՞նչ կմ­նա։

Սա նաև լա­վա­գույն ա­պա­ցույցն է այն բա­նի, որ այս իշ­խա­նու­թյու­նը սնանկ է, փուչ, ո­րով­հետև միայն հա­կա­փաս­տարկ­ներ չու­նե­նա­լու պա­րա­գա­յում է մար­դը անձ­նա­կան վի­րա­վո­րանք­ներ հասց­նում, քրք­րում դի­մա­ցի­նի անձ­նա­կան կյան­քը։

Ե­թե ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի քա­ղա­քա­կան հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներն այս­պես հու­նից հա­նում են իշ­խա­նա­կան վեր­նա­խա­վին, երբ նրանք հս­տակ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի անց­նեն, ի՞նչ է լի­նե­լու… Սկ­սե­լու են ողջ ի­րա­վա­պահ հա­մա­կար­գը ոտ­քի հա­նել և ընդ­դի­մա­խոս­նե­րի կյանքն ու կեն­սագ­րու­թյու­նը խո­շո­րա­ցույ­ցով ստու­գե՞լ։ Միայն «իզ­մե­րից» և ծան­րակ­շիռ խոս­քից զուրկ, «քու­չիզ­մին» հա­րա­զատ քա­ղա­քա­կան ու­ժը կա­րող է նման ձևով պայ­քա­րել քա­ղա­քա­կան հա­կա­ռա­կոր­դի դեմ։

Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 3058

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ