Երբ տրա­մա­բա­նու­թ­յունն ան­ջատ­ված է

Երբ տրա­մա­բա­նու­թ­յունն ան­ջատ­ված է
18.09.2020 | 00:54

Խոր­հր­դա­րանն ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ստեղ­ծեց ԱԺ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով, ո­րը պետք է ու­սում­նա­սի­րի կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րա­ծու­մը կան­խե­լու, այդ վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի հա­մա­ճա­րա­կի հե­տե­ւանք­նե­րի մեղմ­ման կամ վե­րաց­ման ուղ­ղու­թյամբ ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյան և պա­րե­տա­տան ի­րա­կա­նաց­րած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը և դրա­նից բխող այլ հար­ցեր։

Ըստ այդմ, հանձ­նա­ժո­ղովն ու­նե­նա­լու է 12 ան­դամ. 7-ը ` «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյու­նից, 3-ը՝ «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» և 2-ը՝ «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյուն­նե­րից:

Չնա­յած հանձ­նա­ժո­ղո­վում լի­նե­լով մե­ծա­մաս­նու­թյուն, իշ­խա­նա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը սկզ­բից ևեթ ա­նի­մաստ հա­մա­րե­ցին այս նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը, ա­վե­լին, այս ա­մե­նում քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքստ տե­սան։ Դեռ մի կողմ թող­նենք, որ ան­կախ այն հան­գա­ման­քից, թե ինչ­պես են պա­րե­տա­տունն ու կա­ռա­վա­րու­թյունն աշ­խա­տել այս ա­միս­նե­րին, ինչ­պես են պայ­քա­րել վի­րու­սի դեմ, այս հանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տան­քը կա­րող է լի­նել յու­րա­հա­տուկ հաշ­վետ­վու­թյուն հա­սա­րա­կու­թյա­նը։ Են­թադր­վում է, որ տար­բեր պաշ­տո­նյա­ներ պետք է գան և ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին հու­զող հար­ցե­րի պա­տաս­խան­նե­րը ներ­կա­յաց­նեն և պատ­գա­մա­վոր­նե­րին, և հան­րու­թյա­նը։ ՈՒ, չգի­տես ին­չու, իշ­խա­նու­թյան թա­փան­ցի­կու­թյու­նը զօ­րու­գի­շեր կարևո­րող մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը տվայ­տանք­նե­րի մեջ էրգ դեմ լի­նել հանձ­նա­ժո­ղո­վին կն­շա­նա­կի ար­դա­րա­ցի հիմք տալ բո­լոր այն կաս­կած­նե­րին, ո­րոնք կան հան­րու­թյան շր­ջա­նում, կողմ լի­նելն էլ ի­րենց սր­տով չէր։ Սա­կայն, դեմ լի­նե­լով, կողմ քվեար­կե­ցին։ Հաս­տատ իմ­քայ­լա­կան­նե­րը չէ, որ պի­տի պն­դեն, թե հանձ­նա­ժո­ղով ստեղ­ծե­լը քա­ղա­քա­կան նպա­տակ ու­նի։ Ի­րենց իսկ տրա­մա­բա­նու­թյամբ, երբ ժա­մա­նա­կին ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով ստեղ­ծե­ցին, դրա հիմ­քում է՞լ քա­ղա­քա­կան նպա­տակ կար։ Այդ ինչ­պե՞ս է ստաց­վումգ ի­րենց դեպ­քում ա­պա­քա­ղա­քա­կան էր նախ­կին­նե­րին քն­նե­լը, իսկ քա­ղա­քա­կան է այն ա­մե­նը, ինչ ի­րենց է առ­նչ­վում։ Իսկ ո՞վ է ա­սել, որ խոր­հր­դա­րա­նում կա­րող է որևէ գոր­ծըն­թաց տե­ղի ու­նե­նալ ա­ռանց քա­ղա­քա­կան որևէ տար­րի, թե՞ դեռ չեն հաս­կա­ցել, թե ուր են «ըն­կել»։

Ե­թե քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մի (ո­րի ըն­թաց­քում յոթ տաս­նյակ զին­վոր է զոհ­վել), հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րե­լու հա­մար քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով պի­տի ստեղծ­վի, ին­չու՞ է ա­նի­մաստ ու քա­ղա­քա­կան 1000-ի շե­մը հա­տած մարդ­կա­յին կյանք խլած վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի աշ­խա­տանք­նե­րի ու­սում­նա­սիր­ման հա­մար ստեղծ­վող հանձ­նա­ժո­ղո­վը։ Այդ ի՞նչ տրա­մա­բա­նու­թյուն է։

Վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րը դի­մակ դնել-չդ­նե­լուց ան­դին չդի­տար­կող կա­ռա­վա­րու­թյան աշ­խա­տանք­նե­րը, փաս­տո­րեն, այն­քան ճիշտ ու­ղիով են ըն­թա­ցել, որ այս ըն­թաց­քում հիմ­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի կե­սը մարդ­կանց ա­պա­կողմ­նո­րո­շող ու սար­սա­փեց­նող էր, կեսն էլ քա­ղա­քա­կան մյուս ու­ժե­րին վի­րու­սի տա­րած­ման հա­մար մե­ղադ­րանք­ներ հն­չեց­նելն էր։ Մնա­ցած բո­լոր դեպ­քե­րում ա­մեն ինչ, սո­վո­րու­թյան հա­մա­ձայն, տե­ղա­վոր­վում էր հնի ու նո­րի, սևի ու սպի­տա­կի տրա­մա­բա­նու­թյան մեջ։

Թե ինչ կքն­նեն ու ինչ եզ­րա­կա­ցու­թյուն կներ­կա­յաց­նեն խոր­հր­դա­րա­նա­կան­նե­րը, կերևա ա­ռա­ջի­կա­յում, բայց ապ­րի­լյան հանձ­նա­ժո­ղո­վի պես կկա­րո­ղա­նա՞ն խնդ­րին ու­ղիղ առ­նչ­վող պաշ­տո­նյա­նե­րի հրա­վի­րել ու քն­նել։ Օ­րի­նակ, Փա­շի­նյա­նին կան­չել ու հարց­նել, են­թադ­րենք, վի­րու­սի դեմ պին­ցե­տով ու օ­ղիով պայ­քա­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյան մա­սին։ Չնա­յած ե­թե Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նը հա­մար­ձա­կու­թյուն չու­նե­ցավ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին կան­չե­լու և հարց­նե­լու՝ Նի­կո՛լ, ի վեր­ջո, Ռու­սաս­տա­նի գի­տու­թյամբ ու թույ­լտ­վու­թյա՞մբ է ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մը ե­ղել, թե՞…

Բայց հա­զիվ թե կո­րո­նա­վի­րու­սի հետևանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող այս հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րի «դու­խը» հե­րի­քի նրան այդ հար­ցով խոր­հր­դա­րան բե­րե­լու։

Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1987

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ