Էն «լո­բով ճա­շը» չեք կե­րել, է՞…

Էն «լո­բով ճա­շը» չեք կե­րել, է՞…
24.09.2020 | 23:41

Հա­յաս­տա­նի ա­վան­դա­կան կու­սակ­ցու­թյան՝ ՀՅԴ-ի, դր­սի կա­ռույց­նե­րից մե­կում քա­ղա­քա­կան դիր­քո­րո­շում­նե­րի առն­չու­թյամբ ու­շագ­րավ ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել։ Ե­թե Հա­յաս­տա­նի դաշ­նակ­ցու­թյունն ընդ­գծ­ված հա­կաիշ­խա­նա­կան մո­տե­ցում ու­նի, պատ­րաստ­վում է իշ­խա­նա­փո­խու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նել, ա­պա ԱՄՆ-ի ՀՅԴ կա­ռույ­ցում միան­գա­մայն այլ ի­րո­ղու­թյուն­ներ են։ Մեր աղ­բյու­րի պնդ­մամբ՝ կու­սակ­ցու­թյան ա­մե­րի­կյան կա­ռույ­ցի ան­դամ­նե­րի գրե­թե զգա­լի հատ­վա­ծը Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյան կողմ­նա­կից­ներն են, նրանք ա­նըն­դու­նե­լի են հա­մա­րում հա­կաիշ­խա­նա­կան հան­րա­հա­վաք­ներն ու դրան միտ­ված քա­ղա­քա­կան վար­քա­գի­ծը։


Սա­կայն տե­ղի ՀՅԴ ան­դամ­ներն անդ­րդ­վե­լի են, նրանք այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ բո­լոր հա­շիվ­նե­րը փա­կել են և ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում են աշ­խա­տում, ին­չը ա­մե­րի­կյան «ըն­կեր­նե­րին» այն­քան էլ հա­ճո չէ։ Այս­տեղ են ա­սել՝ ե­կեք Հա­յաս­տան, մեր «լո­բով ճա­շը» մեզ հետ կե­րեք, նոր մեր հա­լը կհաս­կա­նաք։


Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1583

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ