Հայ­տա­րա­րե­ցին, որ հայ­տա­րա­րում են

Հայ­տա­րա­րե­ցին, որ հայ­տա­րա­րում են
02.10.2020 | 00:47

Ե­րեկ ՌԴ նա­խա­գա­հը Անվ­տան­գու­թյան խոր­հր­դի նիստ է հրա­վի­րել՝ քն­նարկ­վել է ղա­րա­բա­ղյան պա­տե­րազ­մը։ Պու­տի­նի մա­մու­լի քար­տու­ղա­րի խոս­քով՝ խոր­հր­դակ­ցու­թյան մաս­նա­կից­նե­րը նշել են տա­րա­ծաշր­ջան Սի­րիա­յից և Լի­բիա­յից զի­նյալ­նե­րի տե­ղա­փոխ­ման ծայ­րա­հեղ վտան­գը: Ռու­սաս­տա­նը տի­րա­պե­տում է սե­փա­կան տվյալ­նե­րի, որ Մեր­ձա­վոր Արևել­քի զի­նյալ­նե­րը կռ­վում են Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում` հայ­տա­րա­րել է ՌԴ ԱԳՆ խոս­նակ Մա­րիա Զա­խա­րո­վան: «Մենք ու­նենք այդ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը, դրանք մեր ձեռ­քի տակ են», - ա­սել է նա ճե­պազ­րույ­ցում:


ԱՄՆ Կոնգ­րե­սում քվեար­կու­թյան է դր­վե­լու Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի դեմ Ադր­բե­ջա­նի հար­ձա­կու­մը և հա­կա­մար­տու­թյա­նը Թուր­քիա­յի մի­ջամ­տու­թյու­նը դա­տա­պար­տող բա­նաձև։ Կոնգ­րես­մեն­նե­րը փոր­ձում են ոչ միայն հաս­նել հար­ձա­կու­մը դա­տա­պար­տե­լուն, այլև ստի­պել փո­խել քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը, ո­րը թույլ կտա կր­ճա­տել ռազ­մա­կան օգ­նու­թյու­նը Իլ­համ Ա­լիևի ռե­ժի­մին և պատ­ժա­մի­ջոց­ներ սահ­մա­նել Էր­դո­ղա­նի դեմ՝ հա­մա­ճա­րա­կի պայ­ման­նե­րում տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին պա­տե­րազմ հրահ­րե­լու հա­մար: Փաս­տա­թուղ­թը ներ­կա­յաց­րել է Կոնգ­րե­սի հե­տա­խու­զու­թյան հար­ցե­րով մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ Ջե­քի Սփա­յե­րը: Շր­ջա­նա­ռու­թյան մեջ դր­ված ար­տա­հերթ նա­խա­գի­ծը, բա­ցի ռազ­մա­կան հար­ձա­կումն ու Թուր­քիա­յի մաս­նակ­ցու­թյու­նը դա­տա­պար­տե­լուց, կոչ է ա­նում ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան կար­գա­վոր­ման միջ­նորդ ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բին «ա­պա­հո­վել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի և Հա­յաս­տա­նի դեմ հար­ձա­կո­ղա­կան ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի դա­դա­րեց­ման և շփ­ման գծի եր­կայն­քով դի­տարկ­ման մե­խա­նիզմ­նե­րի ներդ­րու­մը»: Կոնգ­րես­մեն Սփա­յե­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը հա­վա­նու­թյան է ար­ժա­նա­ցել և՛ դե­մոկ­րա­տա­կան, և՛ հան­րա­պե­տա­կան ճամ­բա­րում։ Նոր բա­նաձևի նա­խագ­ծի հե­ղի­նակ­նե­րը հի­շեց­նում են Բաք­վի նա­խա­ձեռ­նած հար­ձակ­մա­նը նա­խոր­դած՝ Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիևի ագ­րե­սիվ հռե­տո­րա­բա­նու­թյան, ա­պա­կա­յու­նաց­նող քայ­լե­րի մա­սին։ Ջե­քի Սփա­յե­րը վկա­յա­կո­չել է Մե­ծա­մո­րի ա­տո­մա­կա­յա­նին հար­ված հասց­նե­լու Բաք­վի սպառ­նա­լիք­նե­րը, անդ­րա­դարձ կա նաև Թուր­քիա­յի կող­մից սի­րիա­ցի վարձ­կան զի­նյալ­ներ Ադր­բե­ջան ու­ղար­կե­լու մա­սին փաս­տե­րին: Կոնգ­րես­մե­նը ներ­կա­յաց­րել է նաև հայ­կա­կան կող­մի պն­դում­նե­րը, ո­րոնց հա­մա­ձայն՝ թուր­քա­կան F-16 կոր­ծա­նիչ­նե­րը, հայ­տն­վե­լով Հա­յաս­տա­նի օ­դա­յին տա­րած­քում, թի­րա­խա­վո­րել և խո­ցել են հայ­կա­կան ռազ­մա­կան օ­դա­նա­վը։


Սպի­տակ տան կայ­քի We the People բաժ­նում սկս­վել է առ­ցանց ստո­րագ­րա­հա­վաք՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի դեմ ադր­բե­ջա­նա­կան ագ­րե­սիան դա­տա­պար­տե­լու և Թուր­քիա­յին ՆԱ­ՏՕ-ից հե­ռաց­նե­լու խնդ­րագ­րով: Խնդ­րագ­րում նշ­վում է, որ Թուր­քիան և Ադր­բե­ջա­նը, ի­րենց վարձ­կան ԴԱԻՇ ա­հա­բե­կիչ­նե­րի հետ պա­տե­րազմ են սկ­սել ընդ­դեմ Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի՝ հայ ազ­գին և նրա պա­պե­նա­կան հո­ղե­րը ոչն­չաց­նե­լու հա­մար: Նշ­վում է նաև, որ դա­րեր շա­րու­նակ Ար­ցա­խը Հա­յաս­տա­նինն է ե­ղել: ԱՄՆ-ի նա­խա­գահ Դո­նալդ Թրամ­փին ուղղ­ված խնդ­րագ­րով կոչ է ար­վում.
1. Հե­ռաց­նել Թուր­քիա­յին ՆԱ­ՏՕ-ից, հայ­տա­րա­րել ա­հա­բեկ­չու­թյան հո­վա­նա­վոր։
2. Ար­գե­լել Թուր­քիա­յին օգ­տա­գոր­ծել ՆԱ­ՏՕ-ին պատ­կա­նող զեն­քե­րը՝ ԱԹՍ ռմ­բա­կո­ծիչ­ներ, մի­ջու­կա­յին զենք, F-35 ինք­նա­թիռ­ներ։
3. Փա­կել Թուր­քիա­յում ԱՄՆ-ի ռազ­մա­կան բա­զա­նե­րը։
4. Տն­տե­սա­կան պատ­ժա­մի­ջոց­ներ կի­րա­ռել Թուր­քիա­յի և Ադր­բե­ջա­նի դեմ։
5. Դա­դա­րեց­նել ռազ­մա­կան օգ­նու­թյու­նը Թուր­քիա­յին, Ադր­բե­ջա­նին, ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րել Հա­յաս­տա­նին։
6. Ճա­նա­չել Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյու­նը։
7. Կանգ­նեց­նել Թուր­քիա­յի և Ադր­բե­ջա­նի՝ Հա­յաս­տա­նի դեմ ռազ­մա­կան հան­ցա­գոր­ծու­թյու­նը:
Խնդ­րագ­րի վե­րա­բե­րյալ Սպի­տակ տան ար­ձա­գան­քը ստա­նա­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է 100 հա­զար առ­ցանց ստո­րագ­րու­թյուն, ար­դեն ստո­րագ­րել է 71 հա­զար 623 օգ­տա­տեր: Ֆրան­սիա­յի նա­խա­գահ Է­մա­նուել Մակ­րո­նը Բրյու­սե­լում հայ­տա­րա­րել է, որ Փա­րիզն ու­նի ստույգ տե­ղե­կու­թյուն­ներ՝ Թուր­քիա­յից տե­ղա­փոխ­ված սի­րիա­ցի իս­լա­միստ­նե­րը մաս­նակ­ցում են Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում ծա­վալ­վող ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին:


«Մենք գի­տենք, որ սի­րիա­ցի գրո­հա­յին­նե­րը հե­ռա­ցել են Գա­զիան­թե­փից (մարզ Թուր­քիա­յի հա­րա­վում), որ մաս­նակ­ցեն Ղա­րա­բա­ղում տե­ղի ու­նե­ցող ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին: Դա շատ լուրջ հան­գա­մանք է, և մենք մտա­դիր ենք դա քն­նար­կել Եվ­րա­միու­թյան գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վում»,- ա­սել է Մակ­րո­նը: Նրա խոս­քով՝ ի­րա­վի­ճա­կը Ղա­րա­բա­ղում շատ բարդ է, և ա­մեն ինչ պետք է ա­նել խա­ղա­ղու­թյու­նը վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար: Ֆրան­սիան ա­մեն ինչ կա­նի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում Ադր­բե­ջա­նի բա­նա­կի ռմ­բա­հար­ման հետևան­քով վի­րա­վոր­ված լրագ­րող­նե­րին հնա­րա­վո­րինս ա­րագ տուն վե­րա­դարձ­նե­լու հա­մար՝ ա­սել է Է­մա­նուել Մակ­րո­նը:
«Մենք պայ­մա­նա­վոր­վել ենք տե­ղե­կատ­վու­թյուն փո­խա­նա­կել և դրա հի­ման վրա անհ­րա­ժեշտ եզ­րա­կա­ցու­թյուն­ներ ա­նել»,- Բրյու­սե­լում ա­սել է Մակ­րո­նը: Նրա խոս­քով՝ ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կր­ներն ա­մեն ինչ ա­նում են ի­րա­վի­ճա­կը կա­յու­նաց­նե­լու, հա­կա­մար­տու­թյու­նը բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի ե­ղա­նա­կով՝ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի շր­ջա­նակ­նե­րում կար­գա­վո­րե­լու հա­մար: «Հար­ված­նե­րը, ո­րոնք կի­րա­կի օրն ի­րա­կա­նաց­վել են Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քից, ոչ մի ար­դա­րա­ցում չու­նեն, և ես այդ մա­սին ու­ղիղ ա­սել եմ Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիևին», ա­սել է Է­մա­նուել Մակ­րո­նը:


…ՈՒ երբ այս­քա­նից հե­տո կար­դում ես, որ ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի 3 հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի հա­մա­տեղ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը. «Մենք կոչ ենք ա­նում Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի ղե­կա­վար­նե­րին ան­հա­պաղ և բա­րեխղ­ճո­րեն կա­տա­րել ստանձ­նած պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը և ա­ռանց նա­խա­պայ­ման­ներ ներ­կա­յաց­նե­լու վեր­սկ­սել բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րը ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հո­վա­նու ներ­քո», ո­րին հա­վել­ված է նրանց ցա­վակ­ցու­թյու­նը ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րում զոհ­ված­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին, ոչ միայն զար­մա­նում ես, այլև հարց է ծա­գում՝ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը ու­զում են աշ­խար­հին հի­շեց­նել, որ ի­րենք կա՞ն: Նախ` այս բո­վան­դա­կու­թյամբ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը նվա­զա­գույ­նը 5 օ­րով ու­շա­ցած է, հե­տո՝ երբ 3 կող­մերն էլ ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին ար­ձա­նագ­րում են Թուր­քիա­յի ան­հար­կի մի­ջամ­տու­թյու­նը կոնֆ­լիկ­տին, ին­չու՞ եր­րորդ կող­մի մի­ջամ­տու­թյան ան­թույ­լատ­րե­լիու­թյան մա­սին ոչ մի բառ չկա: Եվ վեր­ջա­պես՝ ե­թե բո­լոր կող­մերն էլ ըն­դու­նում են, որ նա­խա­հար­ձակ է ե­ղել Ադր­բե­ջա­նը, ին­չու՞ են հայ­տա­րա­րու­թյու­նը ուղ­ղում կող­մե­րին: ՈՒ նույն­քան զար­մա­նա­լի է, որ ե­րեկ Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ Էր­դո­ղա­նը Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վում հայ­տա­րա­րել է, թե «ա­նըն­դու­նե­լի է, երբ ԵԱՀԿ Մինս­կի խում­բը կրա­կի դա­դա­րե­ցում է պա­հան­ջում, նախ պետք է պա­հան­ջի, որ հա­յե­րը դուրս հա­նեն զոր­քերն Ադր­բե­ջա­նից»: Են­թադ­րու­թյու­նը, որ ԵԱՀԿ ՄԽ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը փոր­ձում են հնա­րա­վո­րու­թյուն տալ Բաք­վին ու Ան­կա­րա­յին, դեմ­քը փր­կե­լով, դա­դա­րեց­նել պա­տե­րազմն ու խու­սա­փել ներ­քա­ղա­քա­կան բար­դու­թյուն­նե­րից, շատ մար­դա­սի­րա­կան է ու նույն­քան վե­րա­ցա­կան:


Ա­նա­հիտ Ա­ԴԱ­ՄՅԱՆ

Հ.Գ. Հեր­թա­կան պա­րի­տե­տա­յին հայ­տա­րա­րու­թյան միակ ար­դա­րա­ցու­մը մնում է են­թադ­րու­թյու­նը, որ 1-2 օ­րից կհետևեն գործ­նա­կան քայ­լեր՝ նվա­զա­գույ­նը պատ­ժա­մի­ջոց­ներ Թուր­քիա­յի ու Ադր­բե­ջա­նի նկատ­մամբ և Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ճա­նա­չում:
Հ.Հ.Գ. Ինչ­պես ան­կան­խա­տե­սե­լի է պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քը, այն­պես էլ դի­վա­նա­գետ­նե­րի պահ­ված­քը: Երեկ ուշ երե­կո­յան հայտ­նի դար­ձավ, որ ՌԴ և Թուր­քի­ա­յի ԱԳ նա­խա­րար­նե­րը հե­ռա­խո­սել են, ու «Ման­րա­մասն քն­նարկ­վել է ղա­րա­բաղ­յան լար­վա­ծու­թյու­նը, նա­խա­րար­նե­րը լուրջ մտա­հո­գու­թյուն են հայտ­նել շա­րու­նակ­վող ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի առն­չու­թյամբ և կոչ արել ան­հա­պաղ դա­դա­րեց­նել դրանք: Կող­մե­րը պատ­րաս­տա­կա­մու­թյուն են հայտ­նել հա­մա­կար­գե­լու Ռու­սաս­տա­նի և Թուր­քի­ա­յի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը՝ իրա­վի­ճա­կի կա­յու­նաց­ման և ղա­րա­բաղ­յան խնդ­րի կար­գա­վո­րու­մը շու­տա­փույթ դի­վա­նա­գի­տա­կան շր­ջա­փուլ վե­րա­դարձ­նե­լու հա­մար»։ Հի­մա ի՞նչ՝ Չա­վուշ­օղ­լուն հա­կադր­վում է Էր­դո­ղա­նի՞ն, թե՞ ար­տա­հայ­տում է Թուր­քի­ա­յի դիր­քո­րոշ­ու­մը:

Դիտվել է՝ 2368

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ