Ասում են...

Ասում են...
09.10.2020 | 00:17

...թե պա­տե­րազ­մա­կան այս օ­րե­րին երկ­րի ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վա­րի փո­փո­խու­թյու­նը չա­փա­զանց շատ հար­ցեր է ծնում, հատ­կա­պես հի­մա, երբ Փա­շի­նյա­նը դար­ձյալ «դա­վա­ճան­նե­րի» փնտր­տու­քի մեջ է։ Ա­սում են նաև, թե այս փո­փո­խու­թյունն ուղ­ղորդ­ված է դր­սից և մի նոր իշ­խա­նա­փո­խու­թյան նա­խա­պատ­րաս­տա­կան շր­ջա­նի սկիզբ կա­րող է լի­նել։ Ա­մեն դեպ­քում շատ հե­տաքր­քիր շր­ջա­դար­ձի մա­սին է փաս­տում այս պաշ­տո­նան­կու­թյու­նը։

Դիտվել է՝ 21132

Մեկնաբանություններ