ԱՀ ոս­տի­կա­նու­թ­յան ծա­ռա­յող­ներն ա­ռաջ­նագ­ծում են

ԱՀ ոս­տի­կա­նու­թ­յան ծա­ռա­յող­ներն ա­ռաջ­նագ­ծում են
13.10.2020 | 00:12

Հաղ­թա­նա­կի գրա­վա­կան­նե­րից մե­կը հա­մախմբ­ված և ազ­գան­վեր բա­նակ ու­նե­նալն է։ Հպար­տա­նա­լու առիթ է , որ մենք իս­կա­պես կա­յա­ցած բա­նակ ու­նենք, և երբ պա­տե­րազմ է պար­տադ­րում ոսո­խը, ապա հա­կա­հար­վա­ծը հուժ­կու է լի­նում, քա­նի որ մեր զին­վոր­նե­րի նման զին­վոր­ներ չկան։


Պա­տե­րազ­մա­կան այս օրե­րին ԱՀ ոս­տի­կա­նու­թյան ծա­ռա­յող­նե­րը մեր զին­վոր­նե­րի կող­քին են, ան­մի­ջա­կան մաս­նակ­ցու­թյուն են ու­նե­նում ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին, հա­մոզ­ված լի­նե­լով, որ մի­ա­հա­մուռ ու­ժե­րով իրա­կա­նաց­վող պայ­քա­րի արդ­յուն­քում հաղ­թա­նա­կը մերն է լի­նե­լու։
Նրանց ան­փոր­ձանք վե­րա­դար­ձին սպա­սող­ներ շատ կան, ու վս­տա­հու­թյամբ պետք է ար­ձա­նագ­րենք, որ նրանք բո­լո­րը փայ­լուն են կա­տա­րում իրենց առջև դր­ված մար­տա­կան խն­դի­րը։

Վո­վա ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆՅԱ­Ն

Դիտվել է՝ 3879

Մեկնաբանություններ