Պա­տե­րազ­մա­կան հան­ցա­գոր­ծու­թյուն

Պա­տե­րազ­մա­կան հան­ցա­գոր­ծու­թյուն
13.10.2020 | 00:54

ՀՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը նա­մա­կով դի­մել էր ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ-ի գլ­խա­վոր տնօ­րե­նին՝ ներ­կա­յաց­նե­լով Շու­շիի Սուրբ Ա­մե­նափր­կիչ Ղա­զան­չե­ցոց վան­քի հրե­տա­կոծ­ման փաս­տե­րը, անդ­րա­դար­ձել էր նաև հայ­կա­կան քա­ղա­քակր­թա­կան ա­ռանց­քա­յին ա­րեալ­նե­րից Նա­խի­ջա­նում հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյան բնաջ­նջ­մա­նը: Նա­խա­րա­րը կոչ է ա­րել վճ­ռա­կա­նո­րեն և խս­տա­գույնս դա­տա­պար­տել ադր­բե­ջա­նա­կան շա­րու­նա­կա­կան ագ­րե­սիան, քա­ղա­քա­ցիա­կան բնակ­չու­թյան թի­րա­խա­վո­րու­մը, մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նը, ո­րի զոհ կա­րող են դառ­նալ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան շուրջ 4 հա­զար հու­շար­ձան­ներ:


Պա­տաս­խա­նը չի ու­շա­ցել: ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ-ն մտա­հո­գու­թյուն է հայտ­նել ԼՂ հա­կա­մար­տու­թյան վե­րա­բե­րյալ՝ բո­լոր կող­մե­րին կոչ ա­նե­լով կա­տա­րել մի­ջազ­գա­յին հու­մա­նի­տար ի­րա­վուն­քով ստանձ­նած պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը` կան­խե­լու վնա­սի պատ­ճա­ռու­մը ցան­կա­ցած մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյա­նը:
ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ-ն նաև կող­մե­րին կոչ է ա­նում զերծ մնալ ե­րե­խա­նե­րի, ու­սու­ցիչ­նե­րի, կր­թա­կան անձ­նա­կազ­մի կամ դպ­րոց­նե­րի վրա ցան­կա­ցած հար­ձա­կու­մից կամ վնաս հասց­նե­լուց և ա­պա­հո­վել կր­թու­թյան ի­րա­վուն­քը: Կա­ռույ­ցը պատ­րաս­տա­կամ է նաև իր լիա­զո­րու­թյուն­նե­րի շր­ջա­նա­կում անհ­րա­ժեշտ օգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րել` ա­ջակ­ցե­լու այդ հանձ­նա­ռու­թյուն­նե­րի և պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րի կա­տար­մա­նը:


Ադր­բե­ջա­նի ձե­ռա­գիրն այլ բան է ա­սում: Վկան՝ չհայ­տա­րար­ված պա­տե­րազ­մը, խա­ղաղ բնակ­չու­թյան ու են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի թի­րա­խա­վոու­մը, հայ­տա­րար­ված հրա­դա­դա­րի ժա­մա­նակ չդա­դա­րող ագ­րե­սիան, վան­դա­լիզ­մի փորձ­ված ու բնա­ծին մղու­մը:
Դրան հա­կա­ռակ՝ Ար­ցա­խում վե­րա­կանգ­նել են Շու­շիի «Գյով­հար Ա­ղա­յի» (Վե­րին Ջու­մա) կի­սա­քանդ մզ­կի­թը:
Դրան հա­կա­ռակ՝ Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հը նա­խազ­գու­շաց­նում է Ադր­բե­ջա­նի բնակ­չու­թյա­նը՝ ա­րագ լքել թի­րա­խա­վոր­ված քա­ղաք­նե­րը՝ հնա­րա­վոր կո­րուստ­նե­րից խու­սա­փե­լու հա­մար:
Բո­լոր կող­մե­րին ուղղ­ված կո­չե­րի ձայ­նը խլա­նում է չդա­դա­րող ռմ­բա­կո­ծու­թյուն­նե­րի աղ­մու­կի տակ:


Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2538

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ