Չհաղ­թե­ցինք, բայց և չպարտ­վե­ցինք

Չհաղ­թե­ցինք, բայց և չպարտ­վե­ցինք
13.10.2020 | 00:58

Շա­բաթ-կի­րա­կին ՈՒԵ­ՖԱ-ի Ազ­գե­րի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թ­յան հեր­թա­կան տու­րի օ­րե­րը մեզ հա­մար թերևս ոչ այն­քան մար­զա­կան, որ­քան բա­րո­յա­կան նշա­նա­կու­թ­յան էին` Հա­յաս­տան-Վրաս­տան դի­մա­կա­յութ­յամբ։ Հան­դի­պումն անց­կաց­վել է չե­զոք դաշ­տում։ Ֆուտ­բո­լա­յին վե­րա­դաս կազ­մա­կեր­պու­թ­յու­նը հաշ­վի էր ա­ռել տա­րա­ծաշր­ջա­նում առ­կա վի­ճա­կը, թե­պետ մենք ա­ռա­վել քան հաս­տատ գի­տենք, որ այ­սօր­վա Երևա­նի խա­ղաղ եր­կին­քը կե­րա­զեին աշ­խար­հի շատ ու շատ քա­ղաք­ներ։ Ինչևէ։ Հան­դիպ­ման, այս­պես ա­սած, ռազ­մա­կան բա­ղադ­րի­չով պայ­մա­նա­վոր­ված շատ բա­նե­րի մա­սին չեմ խո­սի, քա­նի որ դրանք ակն­հայտ են մեզ հա­մար, ուս­տի միան­գա­մից անց­նեմ հան­դիպ­մա­նը։

C ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 2
Ես հնա­րա­վո­րինս ան­կեղծ եմ, երբ խա­ղի բա­րո­յա­կան կող­մին եմ ա­ռա­վել նշա­նա­կու­թյուն տա­լիս, ո­րով­հետև, հայ­կա­կան ֆուտ­բո­լի օր­վա վի­ճա­կը նկա­տի ու­նե­նա­լով, չեմ կա­րող ինձ այն աս­տի­ճա­նի մո­լո­րյա­լի դե­րում պատ­կե­րաց­նել ու այդ նաի­վու­թյամբ էլ ձեզ մո­լո­րու­թյան մեջ գցել, որ հույ­սեր կա­պեի խա­ղար­կու­թյա­նը մեր մաս­նակ­ցու­թյան մար­զա­կան կող­մի հետ, իսկ օր­վա հան­դիպ­ման կտր­ված­քով մենք թերևս ա­ռա­վե­լա­գույն ար­դյուն­քի ենք հա­սել՝ ոչ-ո­քի գրան­ցե­լով վրա­ցի­նե­րի հետ։
Օ­բյեկ­տի­վու­թյու­նը պա­հան­ջում է ա­սել, որ մեր բա­վա­կա­նին ա­րագ գո­լից հե­տո (շնոր­հա­վո­րենք Խո­րեն Բայ­րա­մյա­նի գո­լա­յին նո­րա­մու­տը) ա­ռա­ջին խա­ղա­կե­սի հաղ­թա­կան ար­դյուն­քը մեր բա­ցա­հայտ ձեռք­բե­րումն էր։ Չլի­ներ Դա­վիթ Յուր­չեն­կո­յի հրա­շա­լի խա­ղը, չլի­ներ ֆուտ­բո­լա­յին աստ­վա­ծու­հու բա­ցա­հայտ հա­մակ­րան­քը մեր կող­մը, մենք երկ­րորդ խա­ղա­կես կմտ­նեինք խո­շոր հաշ­վով պար­տու­թյամբ։
Երկ­րոր­դում վրա­ցի­նե­րը չա­փից ա­վե­լի ա­րագ հա­վա­սա­րեց­րին հա­շի­վը։ Կա­րե­լի է ա­սել՝ հան­դեր­ձա­րա­նից դուրս չե­կած։ Դեպ­քե­րը զար­գա­նում էին մեզ հա­մար ան­ցան­կա­լի սցե­նա­րով։ 74-րդ րո­պեին վրա­ցի­նե­րի ակն­հայտ ա­ռա­ջա­տար Թոռ­նի­կե Օկ­րիաշ­վի­լին իր թիմն մղեց ա­ռաջ։ Բա­րե­բախ­տա­բար, մե­րոնք կա­րո­ղա­ցան խա­ղի մնա­ցած հատ­վա­ծում ևս մեկ ան­գամ բռուն­ցք­վել։ Վաս­տա­կած 11-մետ­րա­նոցն անվ­րեպ ի­րաց­րեց Հեն­րիխ Մխի­թա­րյա­նը։ Այս ոչ-ո­քին մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում մեր թի­մը նո­րից թո­ղեց եր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում։
Թերևս բա­վա­րար­վենք այս­քա­նով։ Միայն ցա­վով ա­վե­լաց­նենք, որ չկա­րո­ղա­ցանք Ար­ցա­խյան ճա­կատ այն­քան ակն­կալ­ված հաղ­թա­նա­կի լուր ու­ղար­կել, սա­կայն ոչ-ո­քին էլ պա­կաս հու­սադ­րող չէ։ Փո­խա­րե­նը ճա­կա­տի մեր տղա­նե­րից պա­հան­ջում ենք՝ ե­թե հան­կարծ ա­զե­րի­թուր­քա­կան ոհ­մա­կը մի ան­գամ էլ փոր­ձի գլու­խը խրա­մատ­նե­րից վեր հա­նել, ա­ռանց դես ու դեն ընկ­նե­լու, որ­պես սկիզբ, լց­նում եք Քուռ-Ա­րաքս՝ այն­տե­ղից Բա­քու ու­ղար­կե­լիք ա­ռար­կա­յա­կան հե­ռագ­րի կամ ինչ­պես քա­ղա­քա­գետ­ներն ու դի­վա­նա­գետ­ներն են այս օ­րե­րին գլուխ­ներս հա տա­նում, սուբ­լի­մա­տիվ ա­ռա­քա­նիի տես­քով։
Մեզ հետ C լի­գա­յի երկ­րորդ խում­բը կազ­մած­ներն են ի­րար հետ մր­ցած Էս­տո­նիա­յի ու Հյու­սի­սա­յին Մա­կե­դո­նիա­յի ընտ­րա­նի­նե­րը։ Այս­տեղ ա­մեն ինչ տա­րել է նրան, որ կա­րող էր խո­շոր ա­նակն­կալ հա­սու­նա­նալ, սա­կայն էս­տո­նա­ցի­նե­րը չեն կա­րո­ղա­ցել հաղ­թա­կան 3։1 հա­շի­վը պա­հել։ Դի­մա­կա­յու­թյան վեր­ջին տա­սը րո­պեին նրանք եր­կու գոլ են բաց թո­ղել ու ստիպ­ված բա­վա­րար­վել ոչ-ո­քի ար­դյուն­քով։
Այս­տեղ հն­գա­կան միա­վո­րով ա­ռա­ջա­տար­նե­րը Հյու­սի­սա­յին Մա­կե­դո­նիա­յի ու Վրաս­տա­նի ընտ­րա­նի­ներն են։
Մե­րոնք ու­նեն չորս միա­վոր։

A ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 1
Այս խում­բը եզ­րա­փա­կող Բոս­նիա­յի և Հեր­ցե­գո­վի­նա­յի ընտ­րա­նու հետ պայ­քա­րում Հո­լան­դիա­յի ընտ­րա­նին ան­կա­րող ե­ղավ կոտ­րե­լու տան­տե­րե­րի դի­մադ­րու­թյու­նը։ Գրանց­վել է գո­լա­զուրկ ոչ-ո­քի։
Նույն գո­լա­զուրկ ոչ-ո­քին գրանց­վեց և Լե­հաս­տան-Ի­տա­լիա դի­մա­կա­յու­թյու­նում։ Ար­դյուն­քում այս­տեղ ա­մեն ինչ մնաց ան­փո­փոխ, թի­մե­րը նույն ել­ման դիր­քե­րում են, ինչ որ էին երկ­րորդ տու­րից հե­տո։ Ա­ռա­ջի­կա­յում սպաս­վե­լիք պայ­թյու­նից ա­ռաջ այս պա­հի հա­մար լոկ փաս­տենք, որ ա­ղյու­սա­կի ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նում հինգ միա­վոր ու­նե­ցող ի­տա­լա­ցի­ներն են, չոր­սա­կա­նով նրանց հա­ջոր­դում են հո­լան­դա­ցի­ներն ու լե­հե­րը։

A ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 2
Անգ­լիա­յի ընտ­րա­նու հետ մինչ այս հան­դի­պու­մը Բել­գիա­յի հա­վա­քա­կա­նը բա­ցար­ձակ ար­դյուն­քով խմ­բա­յին ա­ռա­ջա­տարն էր։ Եր­րորդ տու­րի այս խաղն էլ սկս­վեց նրա սցե­նա­րով, ու պար­տադր­ված էինք հի­շել, որ վեր­ջին ութ տա­րում անգ­լիա­ցի­ներն օր­վա մր­ցակ­ցի հետ դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րում մո­ռա­ցել են հաղ­թա­նակ աս­ված բա­նը։ Ա­ռա­ջին խա­ղա­կե­սում տան­տե­րե­րը 11-մետ­րա­նո­ցից բել­գիա­ցի­նե­րի ի­րաց­րած գո­լին պա­տաս­խա­նե­ցին նույն­պի­սի տու­գա­նա­յի­նի ի­րա­ցու­մով, իսկ ա­հա Մաուն­տը, պարզ­վեց, դեմ չէ, այս­պես ա­սած, ամ­բող­ջո­վին խա­ղա­յին ի­րա­վի­ճա­կից գոլ խփե­լուն, ինչն էլ անգ­լիա­ցի­նե­րին պարգևեց հաղ­թա­նակ։ Նրանք յոթ միա­վո­րով ա­ղյու­սա­կի գլ­խա­մա­սում են։
Երկ­րորդ՝ Իս­լան­դիա-Դա­նիա դի­մա­կա­յու­թյու­նում հաղ­թա­նակ են տո­նել դա­նիա­ցի­նե­րը, ընդ ո­րում` ար­տագ­նա­յում ու այն էլ` տպա­վո­րիչ 3։0 հաշ­վով, սա­կայն միան­գա­մայն ակն­հայտ է, որ այս­տեղ «ա­սող­նե­րը» եր­կուսն են՝ Անգ­լիա­յի ու Բել­գիա­յի ընտ­րա­նի­նե­րը։

A ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 3
Եր­րորդ խմ­բի օր­վա ա­ռա­ջին դի­մա­կա­յու­թյու­նը Խոր­վա­թիա­յի ու Շվե­դիա­յի ընտ­րա­նի­նե­րի միջև էր։ Գո­նե վեր­ջին տա­րի­նե­րի հաշ­վար­կով ան­հա­մե­մատ փոր­ձա­ռու տան­տե­րե­րը հաղ­թել են 2:1 հաշ­վով՝ տո­նե­լով ի­րենց ա­ռա­ջին հաղ­թա­նա­կը, ին­չը, բնա­կա­նա­բար, նրանց թույլ չտ­վեց տե­ղա­վոր­վել ա­ռա­ջին եր­կու հո­րի­զո­նա­կա­նից և ոչ մե­կում, քա­նի որ վե­ցա­կան միա­վո­րով դրանք զբա­ղեց­նում են Ֆրան­սիա­յի ու Պոր­տու­գա­լիա­յի ընտ­րա­նի­նե­րը, ո­րոնք այդ օ­րը մր­ցում էին ի­րար հետ։ Այս­տեղ կող­մե­րը չեն կա­րո­ղա­ցել ո­րո­շել ու­ժե­ղա­գույ­նին, բա­վա­րար­վել են գո­լա­զուրկ ոչ-ո­քիով։ Հենց նրանք էլ յո­թա­կան միա­վո­րով ա­ղյու­սա­կի ա­ռա­ջին եր­կու հո­րի­զո­նա­կա­ններում են։

A ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 4
Ինչ­պես և սպաս­վում էր, չոր­րորդ խմ­բում տոն տվող­ներն ի­րենց բարձր կար­գը հաս­տա­տող Իս­պա­նիա­յի ու Գեր­մա­նիա­յի ընտ­րա­նի­ներն են։ Ա­ռա­ջին­նե­րը նվա­զա­գույն հաշ­վով ա­ռա­վե­լու­թյան են հա­սել շվեյ­ցա­րա­ցի­նե­րի նկատ­մամբ ու 7 միա­վո­րով գլ­խա­վո­րում են ա­ղյու­սա­կը, հինգ միա­վո­րով նրանց են հետևում գեր­մա­նա­ցի­նե­րը, ով­քեր ար­տագ­նա­յում 2։1 հաշ­վով ա­ռա­վե­լու­թյան են հա­սել ուկ­րաի­նա­ցի­նե­րի նկատ­մամբ։

B ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 1
Նա­խորդ տու­րում ռու­մի­նա­ցի­նե­րից կրած ցա­վա­լի պար­տու­թյու­նից հե­տո, թող որ նվա­զա­գույն հաշ­վով, հաղ­թա­նակ տո­նեց հյու­սի­սիռ­լան­դա­ցի­նե­րին հյու­րըն­կալ­ված Ավ­ստ­րիա­յի ընտ­րա­նին։ Խմ­բա­յին երկ­րորդ հան­դի­պու­մում հա­ջո­ղու­թյուն է ար­ձա­նագ­րել և Նոր­վե­գիա­յի հա­վա­քա­կա­նը, ո­րին հյու­րըն­կալ­վե­լու դժ­բախ­տու­թյունն են ու­նե­ցել մինչ այդ խմ­բա­յին ա­ռա­ջա­տար ռու­մի­նա­ցի­նե­րը։ Տան­տե­րե­րի հար­ձակ­ման գի­ծը, ո­րի գլ­խա­վոր հար­վա­ծա­յին ու­ժը հեթ տրիկ հե­ղի­նա­կած Հոգ­լանդն է, պար­զա­պես քրք­րել է հյու­րե­րի պաշտ­պա­նու­թյու­նը։ Հան­դի­պումն ա­վարտ­վել է 4։0 հաշ­վով։ Հաղ­թա­նա­կից հե­տո Նոր­վե­գիա­յի ընտ­րա­նին վեց միա­վո­րով ըն­կե­րակ­ցեց նույն­քանն ու­նե­ցող խմ­բա­յին ա­ռա­ջա­տար ավ­ստ­րիա­ցի­նե­րին, ով­քեր ար­տագ­նա­յում նվա­զա­գույն հաշ­վով պար­տու­թյան են մատ­նել Հյու­սի­սա­յին Իռ­լան­դիա­յի հա­վա­քա­կա­նին։

B ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 2
Տնա­յին խա­ղում Սլո­վա­կիա­յի հա­վա­քա­կա­նի նկատ­մամբ Շոտ­լան­դիա­յի ընտ­րա­նու նվա­զա­գույն հաշ­վով հաղ­թա­նա­կը վեր­ջի­նիս յոթ միա­վո­րով տեղ ա­պա­հո­վեց ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նում։ Մյուս խա­ղում ա­վե­լի հա­ջո­ղակ ե­ղան հյու­րե­րը. չե­խե­րը 2։1 հաշ­վով պար­տու­թյան են մատ­նել իս­րա­յել­ցի­նե­րին ու վեց միա­վո­րով երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում են։

B ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 3
Թուր­քիա­յի հետ ու­նե­ցած դի­մա­կա­յու­թյու­նում ար­ձա­նագ­րած 1։1 հաշ­վից, բնա­կա­նա­բար, ռու­սա­կան ընտ­րա­նին գոհ չմ­նաց, մա­նա­վանդ որ այն տնա­յին հան­դի­պում էր ի­րենց հա­մար, սա­կայն բո­լոր դեպ­քե­րում, խմ­բա­յի­նի ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նում գտն­վե­լը ինք­նա­սի­րու­թյու­նը շո­յող հան­գա­մանք է։ Այս­տեղ վեց միա­վոր ու­նեն երկ­րորդ հոր­զո­նա­կա­նում տեղ գտած հուն­գա­րա­ցի­նե­րը, ո­րոնց օր­վա մր­ցա­կի­ցը սեր­բերն էին։ Վեր­ջին­ներս տա­նուլ են տվել տնա­յին խա­ղում՝ 0։1։

B ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 4
4-րդ խմ­բի ա­ռա­ջա­տար ՈՒել­սի ընտ­րա­նու այցն Իռ­լան­դիա չա­վարտ­վեց ա­ռա­վե­լա­գույն միա­վոր­նե­րի ձեռք­բե­րու­մով, սա­կայն զրո­յա­կան ոչ-ո­քին ոչն­չով չազ­դեց նրա ու­նե­ցած դիր­քի վրա։ Այն ու­նի 7 միա­վոր։ Փո­խա­րե­նը Իռ­լան­դիա­յի հա­վա­քա­կանն էա­պես նվա­զեց­րեց իր հա­վակ­նու­թյուն­նե­րը։
Ֆին­լան­դիան տա­րավ խմ­բա­յին երկ­րորդ ա­նընդ­մեջ հաղ­թա­նակն ու վեց միա­վո­րով ա­վե­լի ամ­րապ­նդ­վեց երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում։ Մր­ցա­կի­ցը Բուլ­ղա­րիա­յի ընտ­րա­նին էր, ո­րը տուն գնաց 2։0 հաշ­վով կրած պար­տու­թյան խա­րա­նով։

C ԼԻ­ԳԱ
Ա­ռա­ջին խմ­բի թե՛ Լյուք­սեմ­բուրգ-Կիպ­րոս, թե՛ Չեռ­նո­գո­րիա-Ադր­բե­ջան դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րում ա­ռա­վել հա­ջո­ղակ են ե­ղել հյու­րըն­կա­լող­նե­րը։ Եր­կու­սում էլ ար­ձա­նագր­վել է նույն 2։0 հա­շի­վը։ Ե­րեք խա­ղից հե­տո բա­ցար­ձակ ար­դյուն­քով ա­ղյու­սա­կի գլ­խա­մա­սում Չեռ­նո­գո­րիա­յի ընտ­րա­նին է, նրա­նից ե­րեք միա­վոր պա­կաս ու­նեն լյուք­սեմ­բուրգ­ցի­նե­րը։

C ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 3
Այս­տեղ յո­թա­կան միա­վո­րով խմ­բա­յին ա­ռա­ջին եր­կու հո­րի­զո­նա­կան­նե­րում են Հու­նաս­տա­նի և Սլո­վե­նիա­յի ընտ­րա­նի­նե­րը։ Ա­ռա­ջի­նը տա­նը 2։0 հաշ­վով պար­տու­թյան է մատ­նել Մոլ­դո­վա­յի հա­վա­քա­կա­նին, երկ­րոր­դը հյու­րըն­կալ­վե­լիս կոտ­րել է Կո­սո­վո­յի ընտ­րա­նու դի­մադ­րու­թյու­նը՝ 1։0։

C ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 4
Ղա­զախ­նե­րի հետ ար­տագ­նա­յում ալ­բա­նա­ցի­նե­րը չկա­րո­ղա­ցան հաս­նել ա­ռա­վե­լու­թյան ու բա­վա­րար­վե­ցին մեկ միա­վո­րով՝ 0։0։ Ար­դյուն­քում կող­մերն ու­նեն մե­կա­կան հաղ­թա­նակ, պար­տու­թյուն ու ոչ-ո­քի, պար­զա­պես, ի հա­շիվ ա­վե­լի շա­հա­վետ լրա­ցու­ցիչ գոր­ծա­կից­նե­րի, Ղա­զախս­տա­նի հա­վա­քա­կանն առջևում է։
Դրա­մա­տիկ զար­գա­ցում­նե­րով ա­ռանձ­նա­ցավ Լիտ­վա-Բե­լա­ռուս մր­ցակ­ցու­թյու­նը, որ­տեղ ինչ­պես ա­ռա­ջին, այն­պես էլ վեր­ջին գո­լը հե­ղի­նա­կե­ցին տան­տե­րե­րը, սա­կայն այդ­պես էլ չկա­րո­ղա­ցան մեկ միա­վո­րից ա­վե­լի վաս­տա­կել։ Ե­րեք տու­րի ար­դյունք­նե­րով այս­տեղ բո­լոր թի­մերն էլ ու­նեն չոր­սա­կան միա­վոր, ին­չը խո­սում է խմ­բում ընդգրկված­նե­րի բա­ցա­ռիկ հա­վա­սար հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի մա­սին։

D ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 1
Եր­րորդ տու­րի եր­կու հան­դի­պումն էլ այս­տեղ ու­նե­ցել են խա­ղաղ ա­վարտ։ Ֆա­րե­րյան կղ­զի­նե­րի ընտ­րա­նին լատ­վիա­ցի­նե­րի հետ դի­մա­կա­յու­թյու­նում փո­խա­նա­կել է մե­կա­կան գոլ ու վս­տա­հա­բար գլ­խա­վո­րում է խմ­բա­յի­նը՝ յոթ միա­վոր։ Լատ­վիա­ցի­ներն ու­նեն ե­րե­քը։ Եր­կուա­կան միա­վո­րով ա­ղյու­սա­կը եզ­րա­փա­կում են գո­լա­զուրկ հան­դի­պում ու­նե­ցած ան­դոր­րա­ցի­ներն ու մալ­թա­ցի­նե­րը։

D ԼԻ­ԳԱ, ԽՈՒՄԲ 2
Այս­տեղ Ջիբ­րալ­թա­րի ընտ­րա­նին տա­րել է երկ­րորդ հաղ­թա­նակն ու միանձ­նյա ստան­ձել խմ­բի ա­ռա­ջա­տա­րու­թյու­նը։ Հատ­կան­շա­կան է, որ այն իր երկ­րորդ հաղ­թա­նա­կը տո­նել է Լիխ­տենշ­տեյ­նի նկատ­մամբ, ո­րը խմ­բա­յի­նում նրա թիվ մեկ հա­կա­ռա­կորդն է։ Հատ­կան­շա­կան է և այն, որ հաղ­թա­նա­կը տոն­վել է մր­ցակ­ցի դաշ­տում։
Խմ­բա­յին եր­րորդ թիմն այս­տեղ Սան Մա­րի­նո­յի ընտ­րա­նին է` եր­կու խա­ղից եր­կու պար­տու­թյամբ։ Հի­շեց­նենք, որ սա միակ խումբն է, ո­րում ընդգրկված է ե­րեք թիմ։


Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2088

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ