Ձեր մար­դա­սի­րու­թ­յունն ու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թ­յունն էլ տե­սանք

Ձեր մար­դա­սի­րու­թ­յունն ու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թ­յունն էլ տե­սանք
16.10.2020 | 00:23

Բո­լոր պա­տե­րազմ­նե­րը դա­ժա­նու­թյուն ու սար­սափ են սփ­ռում, սա­կայն այն, ինչ այ­սօր ա­նում է թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան տան­դեմն Ար­ցա­խում, ոչ միայն մարդ­կա­յին որևէ տրա­մա­բա­նու­թյու­նից դուրս է, այլև ռազ­մա­կան ծանր հան­ցա­գոր­ծու­թյուն է։ Դժ­վար է այլ բան սպա­սել մի երկ­րից, որն ան­գամ սե­փա­կան զին­վո­րի հան­դեպ ար­հա­մար­հա­կան վե­րա­բեր­մունք ու­նի, չի ցան­կա­նում հրա­դա­դա­րը գո­նե 10 րո­պե պահ­պա­նել, որ­պես­զի իր զին­վոր­նե­րի դիե­րը դուրս բե­րի ռազ­մա­կան գո­տուց։ Այս պա­տե­րազ­մին ա­ռանձ­նա­կի դա­ժա­նու­թյուն է հա­ղոր­դում Թուր­քիա­յի ցե­ղաս­պան ձե­ռա­գի­րը, ո­րի հա­մար չկա ոչ մի պատ­նեշ, ոչ մի ան­թույ­լատ­րե­լի գո­տի, ոչ մի օ­րենք ու կարգ։ Չնա­յած ե­կե­ղե­ցի հրե­տա­կո­ծո­ղից ի՞նչ պի­տի սպա­սել։


Եվ այս ա­մե­նը` «ժո­ղովր­դա­վար», «մար­դա­սեր» աշ­խար­հի աչ­քի ա­ռաջ։ Թուր­քիա­յին ներ­վում է ա­մեն ինչ, դրա հա­մար նա ա­մեն օր ընդ­լայ­նում է իր կոր­ծա­նա­րար քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը՝ նոր տա­րածք­նե­րում ա­պա­կա­յու­նաց­նե­լով ի­րա­վի­ճա­կը, պա­տե­րազմ­նե­րի թեժ օ­ջախ­ներ հրահ­րե­լով։ Աշ­խար­հի վե­րա­բեր­մուն­քը մեր հան­դեպ այս օ­րե­րին շատ հս­տակ երևաց, մնում է, որ մենք էլ այ­սու­հետ ճիշտ դիր­քե­րից հա­րա­բեր­վենք նրա հետ։ Ան­գամ մեր երկ­րում գոր­ծող տար­բեր մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ, որ օ­րը քսան ան­գամ մեզ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյուն, մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյուն էին քա­րո­զում, հի­մա լուռ են, բե­րան­նե­րը ջուր ա­ռած նս­տել են։ ՈՒ­րեմն այ­սու­հետ ի­րենց ի­րա­վունք չվե­րա­պա­հեն մեզ դա­սեր տալ, հան­դես գալ կեղծ մար­դա­սե­րի դի­մա­կով։ Ձեր մար­դա­սի­րու­թյունն ու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյունն էլ տե­սանք։ Երբ Ստե­փա­նա­կեր­տը, ողջ Ար­ցա­խը ա­վեր­վում է, խա­ղաղ բնա­կիչ­նե­րը զոհ­վում են, ու՞ր է ձեր մար­դա­սի­րու­թյու­նը։ Ծանր վի­րա­վոր­ված ար­ցախ­ցի եր­կա­մյա փոք­րի­կի լու­սան­կարն ընդ­հան­րա­պե՞ս ձեր աչ­քին չի երևա­ցել, չե՞ք տե­սել կամ գո­նե լսել, թե ինչ­պես են իր իսկ տա­նը ար­ցախ­ցուն ու իր զա­վա­կին դա­ժա­նա­բար սպա­նում ա­հա­բե­կիչ­նե­րը։


Թե դուք միայն հայ­տն­վում եք քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի ժա­մա­նակ ու փոր­ձում իբր ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյուն ու մար­դու ի­րա­վունք­ներ պաշտ­պա­նել, ձեր բարձր ամ­բիոն­նե­րից իբր մտա­հո­գու­թյուն­ներ հայտ­նել այս կամ այն վա­վեր ու ան­վա­վեր քվեա­թեր­թի­կի հա­մար, իսկ մարդ­կա­յին կյան­քե­րը ձեզ քիչ են հե­տաքր­քիր։ Միայն ձեզ հայտ­նի չա­փո­րո­շիչ­նե­րով մեր երկ­րի ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան մա­կար­դակն եք չա­փում ու այս կամ այն հո­րի­զո­նա­կա­նում դա­սա­կար­գում, իսկ երբ ձեր մար­դա­սի­րու­թյան ժա­մա­նակն է գա­լիս, պարզ­վում է, որ դուք ան­գամ 0-ի էլ չեք ձգում, չկաք, հօդս եք ցն­դել, գետ­նի տակն ան­ցել։


Այ­սու­հետ նաև մի­ջազ­գա­յին հան­րույ­թի ու նրանց ար­բա­նյակ կա­ռույց­նե­րի տե­ղա­կան միջ­նորդ­ներն էլ ճիշտ կա­նեն չխո­սեն, թե այ­սինչ կա­ռույ­ցի այ­նինչ ղե­կա­վա­րը մեր երկ­րի որևէ ի­րա­դար­ձու­թյուն, մի­ջո­ցա­ռում դա­տա­պար­տել է կամ խն­դիր­ներ է տե­սել ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան տե­սան­կյու­նից։ Թող հի­շեն այս օ­րե­րը և ի­րենց մի­ջազ­գա­յին դո­նոր­նե­րին, կա­շառ­ված տե­րե­րին ու­ղար­կեն նույն քա­րո­զը կար­դա­լու Թուր­քիա­յում և Ադր­բե­ջա­նում։

Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱ­Ն

Դիտվել է՝ 2844

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ