«Բժիշկն այն­պի­սի հատ­կա­նիշ­նե­րի տր­ցակ է, որ ռազ­մի դաշ­տում կա­րող է ի­րեն դրսևո­րել»

«Բժիշկն այն­պի­սի հատ­կա­նիշ­նե­րի տր­ցակ է, որ ռազ­մի դաշ­տում կա­րող է ի­րեն դրսևո­րել»
16.10.2020 | 01:35

Սիրտ-ա­նո­թա­յին վի­րա­բույժ ԼԵ­ՎՈՆ ԽԱՉԱՏ­ՐՅԱ­ՆԻ նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ՝ Ֆրան­սիա­յից Հա­յաս­տան ժա­մա­նած բժիշկ­նե­րի խում­բը օգ­նե­լու է Ար­ցա­խում Ադր­բե­ջա­նի սան­ձա­զերծ­ած պա­տե­րազ­մի հետևան­քով վի­րա­վոր­ված զին­ծա­ռա­յող­նե­րին և խա­ղաղ բնա­կիչ­նե­րին։ Բժիշկ­նե­րի մի մա­սը մեկ­նե­լու է Ար­ցախ: Նրանք ի­րենց հետ բե­րել են նաև անհ­րա­ժեշտ դե­ղո­րայք և սար­քա­վո­րում­ներ։


Բժիշկ­նե­րի պատ­վի­րա­կու­թյան խմ­բում են սիրտ-ա­նո­թա­յին վի­րա­բույժ Լևոն Խա­չատ­րյա­նը, վի­րա­բույժ Ան ՄԱ­ՐԻ ԲԵՐ­ԺԵՆ, ռե­կոն­ստ­րուկ­տիվ վի­րա­բույժ ՊԱՏՐԻԿ ԿՆԻՊԵ­ՐԸ, վի­րա­բույժ-վնաս­ված­քա­բան ՊԻԵՐ ԺԻ­ՐԱ­ՐԸ, վի­րա­բույժ-վնաս­ված­քա­բան ՄԻՔԱՅԵԼ ՉԱ­ՓԱ­ՐՅԱ­ՆԸ, բժշ­կի օգ­նա­կան ՄԱՐԻ-ԼԻՍ ՊԵ­ՏԻՆ:


Բժիշկ­նե­րի մար­դա­սի­րա­կան այս այ­ցը կյան­քի է կոչ­վել ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյան ա­ջակ­ցու­թյամբ, «Ան­նա Կա­րո­լի­նա» և «Շահ­բա­զյան» հոլ­դինգ­նե­րի ֆի­նան­սա­վոր­մամբ: «Ան­նա Կա­րո­լի­նա» հոլ­դին­գի տնօ­րեն ԱՆՆԱ ԿԱՐՈԼԻ­ՆԱՆ շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց բո­լո­րին. նախ և ա­ռաջ զին­վոր­նե­րին՝ մեր հայ­րե­նի­քի պաշտ­պան­նե­րին, ա­պա՝ Լևոն Խա­չատ­րյա­նին՝ շատ կարճ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում կյան­քի կոչ­ված այս նա­խա­ձեռ­նու­թյան հա­մար, ինչ­պես նաև ֆրան­սիա­ցի բժիշկ­նե­րին, որ մեր կող­քին են այս ծանր օ­րե­րին:


«ՈՒ­րախ եմ, որ ե­կանք մեր հայ­րե­նի­քին օգ­նե­լու: Երբ Լևոն Խա­չատ­րյա­նից ի­մա­ցա այս նա­խա­ձեռ­նու­թյան մա­սին, իս­կույն ա­սա­ցի՝ ա­յո: Հու­սամ՝ լավ գործ կա­նենք: Ժա­մա­նա­կը սուղ է»,- ա­սաց Մի­քա­յել Չա­փա­րյա­նը:
«Այս­պի­սի պա­հե­րին մենք մեկ ան­գամ ևս հաս­կա­նում ենք, որ վի­րա­բույժ ենք»,- ա­սաց Պատ­րիկ Կնի­պե­րը, ըն­դգ­ծե­լով, որ ա­մեն ան­գամ հա­յի օգ­նե­լիս տպա­վո­րու­թյուն ես ստա­նում, թե մի ամ­բողջ ազ­գի ես օգ­նում:

Լևոն Խա­չատ­րյանն ա­սաց, որ ե­կել են մեկ շա­բա­թով, բայց կա­ռաջ­նորդ­վեն ի­րադ­րու­թյան թե­լադ­րան­քով: Նշեց նաև, որ բժիշկ­նե­րի երկ­րորդ խումբ է կազ­մա­վոր­վում:


«Ի­րա­տե­սը» մի քա­նի հարց ուղ­ղեց ԼԵ­ՎՈՆ ԽԱՉԱՏ­ՐՅԱ­ՆԻՆ:
-Մաս­նա­գի­տա­կան ու­նա­կու­թյուն­նե­րից զատ՝ ի՞նչ հատ­կա­նիշ­ներ պետք է ու­նե­նա բժիշ­կը, որ անհ­րա­ժեշտ են ռազ­մի դաշ­տում, և ի՞նչ փոր­ձա­ռու­թյուն ու­նեն Հա­յաս­տան ժա­մա­նած բժիշկ­նե­րը:
-Բժիշկն ար­դեն իսկ այն­պի­սի հատ­կա­նիշ­նե­րի տր­ցակ է, որ ռազ­մի դաշ­տում կա­րող է ի­րեն դրսևո­րել: Գոր­ծըն­կեր­ներս մաս­նա­գետ­ներ են, որ օժտ­ված են նման հատ­կա­նիշ­նե­րով, դրա հա­մար էլ նրանք այս­տեղ են: Նրանք վնաս­ված­քա­բան­ներ են, վի­րա­բույժ­ներ, սր­տա­նո­թա­յին վի­րա­բույժ­ներ:
-Սր­տա­նո­թա­յին վի­րա­բու­ժու­թյան կա­րիք լի­նու՞մ է պա­տե­րազ­մի դաշ­տում:
-Չեմ կար­ծում, բայց կա­րող է կա­րիք լի­նել ա­նո­թա­յին վի­րա­բույ­ժի, ես նաև ա­նո­թա­յին վի­րա­բույժ եմ: Բա­ցի այդ, Հա­յաս­տան գա­լու նպա­տակս բժիշկ­նե­րի խում­բը բե­րելն էր: Չեմ կար­ծում, թե բժ­շա­կան ի­մաս­տով ա­մե­նա­մեծ ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը ես եմ դրսևո­րե­լու, բայց կա­րող եմ օգ­նել, որ գոր­ծըն­կեր­ներս ի­րենց ա­ռա­վե­լա­գույն հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րով աշ­խա­տեն և օգ­նեն մեր վի­րա­վոր­նե­րին:
-Դժ­վա՞ր էր բժիշկ­նե­րի մար­դա­սի­րա­կան այս այ­ցը կազ­մա­կեր­պե­լը:
-Ե՛վ ա­յո, և՛ ոչ: Ա­յո, ո­րով­հետև ա­ռա­ջին քայ­լե­րը կար­ծես թե հա­ջող չե­ղան. մար­դիկ կա­յին, որ մեր­ժե­ցին գա­լը, բայց հե­տո, ի զար­մանս ինձ, կոնկ­րետ իմ ըն­կեր­նե­րը, երբ զան­գա­հա­րե­ցի նրանց, ա­ռանց վայր­կյան իսկ մտա­ծե­լու՝ հա­մա­ձայ­նե­ցին: Ես նույ­նիսկ հարց­րի՝ պատ­կե­րաց­նու՞մ են, թե ուր են գնում, ինչ պայ­ման­նե­րում են աշ­խա­տե­լու, ա­սա­ցին՝ ա­յո: ՈՒ ես շատ ու­րախ եմ, ո­րով­հետև այդ մար­դիկ ու­նեն ռազ­մա­կան բժշ­կու­թյան փորձ, աշ­խա­տել են մո­լո­րա­կի տար­բեր թեժ կե­տե­րում:
-Տե­ղյա՞կ էին բժիշկ­նե­րը՝ ինչ է կա­տար­վում Ար­ցա­խում: Մար­դա­սի­րա­կան այց կա­տա­րե­լիս հաշ­վի առ­նու՞մ են ի­րադ­րու­թյու­նը. կռ­վում ես հայ­րե­նիքդ պաշտ­պա­նե­լու՞ մղու­մով, թե՞ զավ­թե­լու, ոչն­չաց­նե­լու:
-Մինչ իմ զան­գե­լը, ցա­վոք, քիչ բան են ի­մա­ցել Հա­յաս­տա­նի մա­սին, պա­տե­րազ­մի մա­սին ընդ­հան­րա­պես չգի­տեին, բայց հե­տո գի­տեին գրե­թե այն­քան բան, որ­քան ես: Նրանք շատ լավ հաս­կա­նում են ի­րադ­րու­թյու­նը, բայց քա­ղա­քա­գետ­ներ ու ի­րա­վա­գետ­ներ չեն, բժիշկ­ներ են, ու ի­րենց գործն է՝ ա­նել այն, ին­չի հա­մար կոչ­ված են՝ ան­կախ պայ­ման­նե­րից ու պատ­ճառ­նե­րից:

Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­Ն

Դիտվել է՝ 3127

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ