Ասում են...

Ասում են...
20.10.2020 | 00:12

...թե վեր­ջին օ­րե­րին հա­մա­ցան­ցում զգա­լիո­րեն ա­վե­լա­ցել են ադր­բե­ջա­նա­կան քա­րոզ­չա­կան նյու­թե­րը, ո­րոնց հե­ղի­նակ­նե­րը հան­դես են գա­լիս հայ օգ­տա­տե­րե­րի ա­նուն- ազ­գա­նուն­նե­րով։ Դրան զու­գա­հեռ, Հա­յաս­տա­նում ար­գե­լա­փակ­ված չեն ադր­բե­ջա­նա­կան լրատ­վա­կան կայ­քե­րը, ո­րոնց հրա­պա­րա­կում­ներն ան­գի­տակ­ցա­բար տա­րա­ծում են ո­րոշ հայ օգ­տա­տե­րեր` կուլ տա­լով թշ­նա­մու խայ­ծը։ Չնա­յած տե­ղե­կատ­վա­կան անվ­տան­գու­թ­յան մաս­նա­գետ­նե­րի մշ­տա­կան հոր­դոր­նե­րին, հնա­րա­վոր չի լի­նում խու­սա­փել ադր­բե­ջա­նա­մետ կեղծ քա­րոզ­չա­կան նյու­թե­րի տա­րա­ծու­մից, ին­չը բա­վա­կան դժ­վա­րաց­նում է հայ­կա­կան կող­մի աշ­խա­տան­քը. պար­բե­րա­բար այդ ա­մե­նը հեր­քե­լու վրա, ժա­մա­նակ ծախ­սե­լու փո­խա­րեն մեր մաս­նա­գետ­ներն այս օ­րե­րին քա­րոզ­չա­կան դաշ­տում շատ ա­վե­լի լուրջ աշ­խա­տանք ու­նեն ա­նե­լու։

Դիտվել է՝ 23355

Մեկնաբանություններ