Ասում են...

Ասում են...
23.10.2020 | 00:33

...թե Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյան ճա­նաչ­ման հար­ցը տևա­կան ժա­մա­նակ դր­ված է իշ­խա­նու­թյան սե­ղա­նին, բայց դեռևս այն պաշ­տո­նա­կան տեսք չի ստա­նում այն պատ­ճա­ռով, որ դեռևս կո­րած չեն հա­մա­րում միջ­նորդ եր­կր­նե­րի կող­մից հրա­դա­դա­րի հաս­տատ­ման և բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թաց սկ­սե­լու հա­վա­նա­կա­նու­թյու­նը։

Ա­սում են նաև, թե այս հար­ցում իշ­խա­նու­թյան ներ­սում էլ կար­ծիք­նե­րը կիս­վում են. ո­մանք կար­ծում են, թե ճա­նա­չումն այլևս չի կա­րող վնա­սել գո­յու­թյուն չու­նե­ցող բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցին, ա­ռա­վել ևս, որ այս պա­տե­րազ­մը սր­բագ­րում է նախ­կին պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րը, մյուս­ներն էլ հա­մոզ­ված են, թե ճա­նա­չու­մը ո­չինչ չի տա, քա­նի որ հա­զիվ թե այլ եր­կր­ներ միա­նան դրան և բե­կում լի­նի գոր­ծըն­թա­ցում։

Դիտվել է՝ 23097

Մեկնաբանություններ